Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Etický kodex a etická linka

Etický kodex společnosti je identický s Etickým kodexem Skupiny Metrostav. Etický kodex Skupiny Metrostav je závazný dokument, který vyjadřuje mravní principy Skupiny Metrostav. Stanovuje pravidla chování a jednání pro společnosti Skupiny, její pracovníky a spolupracovníky.

Skupina Metrostav je podnikatelské seskupení právnických osob (koncern) působící v oboru stavebnictví ve smyslu § 79, zákona č. 90/2012 Sb. Tvoří ji řídící osoba Metrostav a.s. a další osoby jí řízené, tak jak je popsáno na internetových stránkách www.skupinametrostav.cz.

Obrázek

Mravní principy skupiny Metrostav

1.

Vždy dbáme na dodržování zákonů České republiky a zemí, ve kterých podnikatelsky působíme nebo hodláme působit.

Průběžně sledujeme a v praxi reagujeme na právní řád a etické normy zemí, ve kterých podnikatelsky působíme nebo hodláme působit. Příslušné zákony a pravidla nejen respektujeme, ale vstřícně předcházíme podezřením z jakékoli nepatřičnosti.
2.

Důvěryhodnost, profesionalita a stabilita jsou našimi základními sdílenými hodnotami.

Trvale usilujeme o vytváření bezpečného, tvůrčího a stabilního pracovního prostředí. Vždy jednáme profesionálně a s nejvyšší odbornou péčí. Uvnitř i navenek budujeme vztahy založené na důvěře. Spolupracujeme s fyzickými a právnickými osobami, které jsou kvalifikované a důvěryhodné. Řádně účtujeme veškeré ekonomické transakce. Podáváme pravdivé údaje o stavu hospodaření. Poctivě a včas odvádíme daně a platby na sociální zabezpečení, zdravotní pojištění a další povinné platby.
3.

Spokojenost zákazníka je naším hlavním cílem, ale nikdy ne za cenu porušování etických či právních norem.

Netolerujeme korupci, úplatkářství ani nekalou soutěž. Přímo ani nepřímo neposkytujeme ani nepřijímáme žádné platby či jiné odměny, které by měly vést k jednání v rozporu se zákony či etickými pravidly. Spolupracujeme pouze s osobami, u kterých neexistuje zdánlivý ani skutečný střet zájmu a finanční prostředky, jimiž disponují, pocházejí z legitimních zdrojů. Dbáme na bezpečnost informací a ochranu dat.
4.

Vnímáme svou společenskou odpovědnost vůči občanům zemí, krajů, měst, obcí, kde podnikatelsky působíme nebo hodláme působit.

Usilujeme o minimalizaci negativních dopadů naší stavební a podnikatelské činnosti na životní prostředí a dotčené komunity. Respektujeme potřeby a zájmy fyzických a právnických osob vně Skupiny Metrostav. Ctíme odkaz předchozích generací a chováme se odpovědně vůči generacím budoucím.
5.

Respektujeme práva a povinnosti všech našich spolupracovníků. Nepřipouštíme žádné diskriminační chování a jednání.

Zaručujeme rovné příležitosti lidem bez ohledu na pohlaví, barvu pleti, etnickou příslušnost, rasu, národnost, náboženství či jiné odlišné charakteristiky. Nepřipouštíme obtěžování či diskriminaci. Vstřícně a ohleduplně se chováme zejména k handicapovaným, vážně nemocným, seniorům a rodinám s dětmi. V souladu se zákonem uznáváme práva zaměstnanců vytvářet odbory nebo do nich vstupovat.
6.

Nepřipouštíme možnost střetu osobních zájmů se zájmy Skupiny Metrostav. Movitý, nemovitý majetek a duševní vlastnictví chráníme jako vlastní.

Chráníme a pečlivě udržujeme movitý majetek, nemovitý majetek, duševní vlastnictví a obchodní tajemství společností Skupiny Metrostav. Žádná pracovní rozhodnutí nesmí být ovlivňována individuálními, rodinnými či přátelskými zájmy.
7.

Nedodržování mravních principů Skupiny Metrostav netolerujeme.

Ctít a dodržovat Etický kodex Skupiny Metrostav je povinností každého pracovníka Skupiny. V případech náznaku porušování Kodexu upozorňujeme příslušného pracovníka na nepřijatelnost jeho chování. Zároveň informujeme nadřízeného, nebo příslušného ředitele nebo ředitele Útvaru interního auditu Skupiny Metrostav. Odvetné kroky vůči komukoliv, kdo upozornil na porušování Etického kodexu nebo napomáhal jej odhalit, jsou nepřípustné. Tímto postupem předcházíme případným škodám, trestně právním a morálním postihům vůči Skupině Metrostav a všem poctivým pracovníkům Skupiny.

Etická linka

Prostřednictvím etické linky můžete ohlásit nekorektní, neetické či protiprávní jednání v rozporu s Etickým kodexem Skupiny Metrostav. Správa a provoz Etické linky je pod patronací pana Františka Kočího – prezidenta Skupiny Metrostav.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav