Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Společnost Metrostav a.s. se hrdě hlásí mezi moderní a úspěšné společnosti, pro které je formování firemní kultury a compliance nepostradatelnou součástí dlouhodobé strategie. Věříme, že naše snahy v této oblasti účinně povedou ke snížení rizika neetického či protiprávního jednání a celkovému zlepšení vnímání naší společnosti uvnitř i navenek.

Společnost Metrostav a.s. dlouhodobě disponuje komplexním compliance management systémem (CMS), jehož cílem je zejména prevence, detekce a reakce vůči jednání, které lze považovat za neetické, protiprávní, v rozporu s dobrými mravy či pravidly společnosti, ale i v rozporu s naší firemní kulturou.

Od roku 2015 se základním pilířem CMS stal program trestněprávní compliance (TPC) označovaný jako Program TPC Metrostav, jehož součástí je i systém protikorupčního managementu. Účelem CMS je prevence protiprávního a jiného nekalého jednání ve společnosti Metrostav a.s. s důrazem na již identifikovaná rizika (např. střet zájmů či korupci).

V návaznosti na jednání, která způsobila trestní řízení vedené proti společnosti Metrostav a.s., jsme v rámci procesu tzv. self-cleaningu zavedli taktéž řadu technických, organizačních a/nebo personálních opatření k nápravě následků trestné činnosti nebo pochybení a zabránění spáchání protiprávního jednání v budoucnu.

Na počátku roku 2022 byl CMS aktualizován, aby splňoval požadavky standardu ISO 37301 Compliance management systems a ISO 37001 Anti-bribery management systems. Společnost Metrostav a.s. v dubnu 2022 úspěšně obdržela certifikaci shody svého CMS se standardem ISO 37301 Compliance management systems, tak systému protikorupčního managementu se standardem ISO 37001 Anti-bribery management systems.

Společnost Metrostav a.s. považuje CMS za nedílnou součást svého systému řízení a veškeré své činnosti a realizuje celou řadu opatření, aby byl nezbytný standard CMS společnosti zajištěn a dále rozvíjen.

Obrázek

Klíčové prvky CMS

Důraz na leadership

Téma compliance a firemní kultury je ve společnosti Metrostav a.s. prioritou. Compliance hraje taktéž strategickou roli v obchodních aktivitách společnosti. Vrcholový management udává tzv. „tón shora“ a v rámci firemní kultury je význam compliance aktivně propagován jak interně (např. prostřednictvím intranetu Skupiny Metrostav, prostřednictvím školení, interního časopisu Metrostav apod.), tak externě (např. prostřednictvím internetových stránek Skupiny Metrostav a veřejných projevů vrcholového vedení společnosti Metrostav a.s.).

Compliance officer a jeho tým

Dohled nad fungováním CMS společnosti Metrostav a.s. byl svěřen samostatné pozici compliance officera (COF). COF je ustanoven prezidentem Skupiny Metrostav a je mu, jakožto představiteli vrcholového vedení společnosti, přímo podřízen.

Integrovaný systém řízení rizik

Společnost Metrostav a.s. zavedla integrovaný systém řízení rizik. Společnost věnuje zvláštní pozornost korupčním rizikům a riziku střetu zájmů, která automaticky řadí mezi svá „TOP rizika“. Pro posouzení rizik společnost Metrostav a.s. vytvořila hodnotící škálu.

Interní předpisy

Společnost Metrostav a.s. má v oblasti CMS zaveden systém organizační řídící dokumentace, jehož cílem je zejména prevence, detekce a reakce na neetické či protiprávní jednání a jednání v rozporu s pravidly společnosti (zejména Etický kodex, Náš způsob řízení a práce, Politika Compliance, OŘN CMS, Příručka CMS, atd.). Tato interní dokumentace je zpřístupněna zaměstnancům společnosti Metrostav a.s. v souladu s příslušnými ISO standardy.

Etický kodex

Zásady etického chování a jednání společnosti Metrostav a.s. jsou stanoveny v Etickém kodexu Skupiny Metrostav (Etický kodex). Etický kodex stanovuje závazná pravidla chování a jednání pro společnosti Skupiny, její pracovníky, spolupracovníky a členy orgánů společností Skupiny Metrostav. Etický kodex deklaruje zejména následující zásady společnosti Metrostav a.s. - důsledné dodržování zákonů, netoleranci korupce, úplatkářství či nekalé soutěže, společenskou odpovědnost, důraz na lidská práva, nepřípustnost diskriminace, nepřípustnost střetu osobních zájmů a netoleranci nedodržování mravních principů Skupiny Metrostav.

Etický kodex Skupiny Metrostav je volně dostupný na intranetových (http://skupina.metrostav.cz) a internetových (https://www.metrostav.cz/cs/o-spolecnosti/eticky-kodex-a-eticka-linka) stránkách Skupiny Metrostav.

Etická linka

Společnost Metrostav a.s. zavedla systém whistleblowingu, který umožňuje a zaručuje zaměstnancům a třetím stranám anonymní a důvěrné oznamování nekalého jednání prostřednictvím Etické linky (Etická linka). Etická linka je dostupná na internetových https://www.metrostav.cz/cs/o-spolecnosti/eticky-kodex-a-eticka-linka stránkách Skupiny Metrostav. Dále je možno podat podnět compliance officerovi Skupiny Metrostav (emailem, telefonicky a osobně).

Společnost zaručuje ochranu osob podávajících podnět v dobré víře a projednání podnětů stanoveným postupem a v přiměřených lhůtách. Společnost dále usiluje o odstranění nedostatků a vyvozuje vhodné závěry v případě oznámení porušení vnitřních předpisů.

Školení

Zaměstnanci společnosti Metrostav a.s. jsou pravidelně proškolováni formou e-learningů, mimo jiné v oblasti TPC a CMS. Noví zaměstnanci absolvují školení již v rámci svého onboardingu. Pro absolvování školení se od zaměstnanců vyžaduje splnění závěrečného testu. Školící systém společnosti umožňuje získat doklady o absolvovaném školení a dodržování požadavků na absolvování školení zaměstnanci.

Due diligence třetích stran

Společnost Metrostav a.s. provádí due diligence (prověrky) třetích stran, jako jsou obchodní partneři a uchazeči o konkrétní pozice.

Neustálé zlepšování CMS

Společnost Metrostav a.s. pravidelně provádí monitoring za účelem vyhodnocení účinnosti zavedeného CMS. Program TPC je dvakrát ročně předmětem jednání orgánů společnosti. Podkladem je Zpráva o plnění trestněprávní compliance zpracovaná vedením společnosti. Výstupem jednání jsou schválené náměty ke zlepšení systému, příp. jednotlivá opatření k posílení trestněprávní compliance.

Pro neustálé zlepšování CMS jsou stanoveny cíle compliance a kritéria pro jejich hodnocení. Cíle jsou každoročně stanoveny formou příkazu prezidenta Skupiny Metrostav (program CMS platný pro daný rok) v návaznosti na představenstvem společnosti projednané přezkoumání CMS.

Obrázek

Whistleblowing

V souladu se zákonem č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů v platném znění (dále jen „Zákon“) společnost jako povinný subjekt dle Zákona zveřejňuje v souladu s ustanovením § 9 odst. 2 písm. b) tyto informace:

Společnost Metrostav a.s. určila jako příslušné osoby pro přijímání oznámení v režimu Zákona:

JUDr. David Falta

tel. 720 821 013
e-mail: whistleblowing@metrostav.cz

JUDr. Marie Pokorná

tel. 720 821 080
e-mail: whistleblowing@metrostav.cz

Korespondenční adresa příslušných osob: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8.

Oznámení dle Zákona nesmí být anonymní, tj. musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele.

Oznámení dle Zákona je možné podat

prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému společnosti Metrostav a.s., tedy:

Písemně

 • za využití interní aplikace přístupné na sharepointu

 • na e-mail: whistleblowing@metrostav.cz

 • dopisem adresovaným k rukám příslušných osob na adresu Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - obálku je nutné viditelně označit „Oznámení dle zákona o ochraně oznamovatelů – k rukám příslušné osoby, NEOTEVÍRAT“

Ústně – telefonicky

na kontaktní telefonní čísla příslušných osob:

 • 720 821 013 (JUDr. David Falta)

 • 720 821 080 (JUDr. Marie Pokorná)

Osobně

Po dohodě s kteroukoli příslušnou osobou.


A dále také prostřednictvím oznámení Ministerstvu spravedlnosti (https://oznamovatel.justice.cz)

Ministerstvu spravedlnosti

 • prostřednictvím tohoto formuláře

 • e-mailem: oznamovatel@msp.justice.cz

 • na telefonním čísle: +420 221 997 840

 • osobně je možné podat oznámení pouze na základě žádosti

Povinný subjekt, společnost Metrostav a.s., vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost dle § 9 odst. 3 písm. a), e), h) nebo i) Zákona; Metrostav a.s. tedy v režimu Zákona přijímá oznámení pouze od:

 • osob, které vykonávají pro Metrostav a.s. závislou práci v základním pracovněprávním vztahu (§2 odst. 3 písm. a) Zákona)

 • osob, které vykonávají funkci člena orgánu právnické osoby Metrostav a.s. (§2 odst. 3 písm. e) Zákona)

 • osob, které vykonávají dobrovolnickou činnost pro Metrostav a.s. (§2 odst. 3 písm. h) Zákona) a

 • osob, které vykonávají odbornou praxi a stáž pro Metrostav a.s. (§2 odst. 3 písm. i) Zákona)

Další informace pro výše uvedené oznamovatele jsou k dispozici na sharepointu Metrostav a.s.

Všechny osoby, tedy výše uvedené i ostatní mohou pro své podněty i nadále využívat Etickou linku Skupiny Metrostav dostupnou ZDEProstřednictvím Etické linky Skupiny Metrostav lze podat i anonymní podnět.

K ochraně osobních údajů oznamovatelů a ev. jiných dotčených osob – viz. Zásady ochrany soukromí dostupné ZDE.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav