Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
 • Metrostav a.s. (dále jen „Metrostav” nebo „Společnost Metrostav“ nebo „Společnost“) jako člen a řídící osoba Skupiny Metrostav disponuje systémem vnitřních norem, jež mají za cíl zamezit nezákonnému jednání, a které podporují etické chování.

 • Compliance je nedílnou a nezbytnou součástí systému řízení společnosti a její veškeré činnosti.

 • Metrostav uplatňuje politiku nulové tolerance vůči korupci a trestné činnosti. Společnost netoleruje žádnou formu nezákonného nebo neetického jednání a takové jednání odsuzuje.

 • Od 1. ledna 2012, kdy v České republice nabyl účinnosti zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, se Společnost konkrétněji a důrazněji zaměřila na problematiku trestněprávní compliance.

 • Od června 2015 Společnost disponuje komplexním Programem trestněprávní compliance, který zahrnuje Etický kodex Skupiny Metrostav, Etickou linku Skupiny Metrostav, Specifickou skupinovou vnitřní normu Skupiny Metrostav A-5, pravidelná školení zaměstnanců, pravidelné vyhodnocování daného programu, atd.

Program trestněprávní compliance zahrnuje:

 • Etický kodex Metrostav je identický s Etickým kodexem Skupiny Metrostav. Etický kodex Skupiny Metrostav vyjadřuje morální zásady Skupiny Metrostav, stanovuje pravidla chování a jednání pro společnosti Skupiny Metrostav, její zaměstnance a spolupracovníky. Dokument byl přeložen do několika jazyků a přijat všemi členy Skupiny Metrostav.

 • Etická linka Skupiny Metrostav je nástrojem pro hlášení nekorektního, neetického nebo nezákonného jednání v rozporu s Etickým kodexem Skupiny Metrostav. Prostřednictvím Etické linky Skupiny Metrostav, která je dostupná jak na webových stránkách, tak prostřednictvím telefonního záznamníku, mohou své podněty podávat jak zaměstnanci Společnosti, tak třetí osoby figurující mimo Společnost či Skupinu Metrostav.

 • Vzdělávací programy – všichni zaměstnanci jsou proškoleni v souvislosti s Programem trestněprávní compliance, Etickým kodexem Skupiny Metrostav a Etickou linkou Skupiny Metrostav.

 • Aktualizace Programu trestněprávní compliance – systém je každoročně aktualizován a přezkoumáván s ohledem na veškerou novou legislativu. Je také kontrolován při vstupu Skupiny Metrostav na nové trhy, resp. území, kde se místní legislativa může lišit od české legislativy.

 • Zprávy o plnění trestněprávní compliance – všechny společnosti Skupiny Metrostav musí tyto zprávy vypracovávat dvakrát ročně, následně jsou kontrolovány dozorčími radami daných společností.

 • Interní audit – interní audit na úrovni prezidia Skupiny Metrostav kontroluje, zda je vše výše uvedené plněno a vypracovává zprávy pro prezidenta Skupiny Metrostav i pro představenstvo Společnosti.

Compliance management systém:

 • Nad rámec výše uvedeného Společnost na přelomu roku 2021 a 2022 zavedla do svého stávajícího systému řízení nový rámec pro podporu compliance v podobě Compliance management systému (CMS), který plně respektuju zásady standardů ISO 37301 (Compliance management systems) a ISO 37001 (Anti-bribery management systems). Pro dosažení co nejvyšší úrovně compliance vyjádřilo vrcholové vedení Společnosti své záměry v této oblasti prostřednictvím samostatné politiky compliance.

  Cílem Compliance management systému je dosažení souladu s právními předpisy, požadavky zákazníků a zainteresovaných stran za současného nastavení prevence, detekce a reakce vůči jednání, které lze považovat za neetické, protiprávní či v rozporu se stanovenými pravidly Společnosti.

 • Od okamžiku vytvoření Compliance management systému a implementování jeho zásad Společnost nezaznamenala žádné porušení tohoto systému. To je taktéž výsledkem pravidelného školení všech zaměstnanců v rámci daného systému.

 • Počátkem roku 2022 byl Compliance management systém Společnosti Metrostav certifikován pro potvrzení shody se standardy ISO 37301 a ISO 37001 ze strany nezávislé certifikační autority BUREAU VERITAS CERTIFICATION cz, s.r.o..

 • S cílem zajistit dohled nad Compliance management systémem a jeho fungováním Společnost ustanovila funkci Compliance Officer (COF), které v dané oblasti svěřila nezbytné pravomoci. Kdokoli může COF kontaktovat prostřednictvím e-mailové adresy:  compliance@metrostav.cz. S podporou této nezávislé autority, operující na přímé komunikační linii mezi vrcholovým vedením a orgány společnosti, je předpokládáno dosažení co nejvyšší úrovně compliance.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav