Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Zásady ochrany osobních údajů

Úvod

Prostřednictvím těchto Zásad zpracování osobních údajů informuje společnost Metrostav a.s. (dále jen „Společnost“ nebo „Metrostav“) subjekty údajů, tj. fyzické osoby, jejichž osobní údaje zpracovává, o zásadách ochrany jejich soukromí a o prováděných činnostech zpracování (dle nařízení Evropské unie o ochraně osobních údajů známé pod zkratkou „GDPR“).

 

Základní informace o zpracování osobních údajů

Zásady zpracování osobních údajů se vztahují na všechny klienty, dodavatele a odběratele Společnosti, a také na kohokoli jiného, kdo Společnost kontaktuje nebo jí jinou cestou předá či sdělí nějaké osobní údaje (pokud není níže uvedeno jinak). Tím se rozumí všichni lidé, kteří využívají služeb Společnosti, nebo pro ni poskytují služby, subdodávky, nebo jsou v jiném vztahu se Společností.

Zpracování osobních údajů probíhá v Metrostavu jak manuálně, tak i automatizovaně v informačních systémech Společnosti. Pokud jsou osobní údaje subjektů údajů zpracovány prostřednictvím informačních systémů, nedochází k žádnému automatizovanému rozhodování.


Správce údajů

Správcem osobních údajů je Metrostav a.s., IČO: 00014915, se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758.


Jaké údaje Společnost shromažďuje

Společnost shromažďuje tyto kategorie údajů:

1. Údaje, které poskytují samy subjekty údajů
Informace poskytnuté při těchto příležitostech:

 • při uzavření smluvního vztahu mezi subjektem údajů a Společností, anebo pro účely vzniku tohoto smluvního vztahu;
 • údaje poskytnuté pro realizaci zakázky;
 • pokud subjekt údajů Společnost kontaktuje a poptává nebo nabízí dodávky svých služeb nebo zboží;
 • při komunikaci se Společností, ať už prostřednictvím e-mailu, nebo vyplněním jakéhokoliv kontaktního formuláře na webových stránkách www.metrostav.cz;
 • pokud subjekt údajů Společnost kontaktuje z jiného důvodu.

2. Informace z jiných zdrojů
K takovým zdrojům patří:

 • veřejně dostupné zdroje, včetně veřejných rejstříků a sítě Internet;
 • informace, které Metrostav obdržel od třetích osob, jako například zaměstnavatele nebo spolupracovníků subjektu údajů nebo jeho obchodních partnerů, a které nezbytně potřebuje pro realizaci zakázky či splnění právních povinností.

Společnost může zkombinovat informace shromážděné z těchto zdrojů s dalšími informacemi, které získává vlastní činností, tj. zpracováváním a vyhodnocováním již shromážděných osobních údajů.


Jak Společnost využívá osobní údaje

Společnost využívá shromážděné údaje k těmto účelům:

1. Ochrana majetku, bezpečnosti a dalších práv Společnosti a třetích osob
Společnost má oprávněný zájem na tom, aby chránila svůj majetek a svá práva, stejně jako majetek a práva třetích osob. Za tímto účelem mohou být staveniště, kancelářské budovy a prostory Společnosti zabezpečeny kamerovým systémem a systémem evidujícím návštěvy.

Osobní údaje využívá Společnost výhradně za uvedeným účelem a záznamy z kamer uchovává v souladu se stanoviskem Úřadu pro ochranu osobních údajů zpravidla tři dny. Záznamy o návštěvách obsahující pouze nezbytné osobní údaje (nejčastěji jméno a příjmení, číslo dokladu, příp. údaj o Vašem zaměstnavateli a RZ vozidla) uchovává Společnost nejdéle po dobu 90 dnů.

2. Oslovování pro spolupráci
Kontaktní údaje může Společnost využívat pro poptávání služeb a produktů od svých, i potenciálních, dodavatelů. Jedná přitom v oboustranném oprávněném zájmu na obchodní spolupráci. V případě, že subjekt údajů nemá zájem být Metrostavem nadále obchodně kontaktován, může využít kterýkoliv z kontaktních údajů Společnosti a tuto skutečnost jí sdělit.

3. Stavební činnost
Údaje užívá Metrostav pro samotnou realizaci a evidenci zakázek, pro komunikaci s klienty, odběrateli a dodavateli a plnění veškerých souvisejících smluvních i právních povinností. 

4. Vedení účetnictví 
Údaje využívá Společnost k vystavování účetních dokladů a vedení účetnictví dle zákonných požadavků.

5. Marketing ve smyslu nabídky služeb naší Společnosti
Osobní údaje svých dodavatelů může Společnost využít pro účely podávání nabídek do výběrových řízení a veřejných zakázek, kterých se účastní. 

Osobní údaje pro tento účel jsou zpracovávány z titulu oboustranného oprávněného zájmu na plnění podnikatelských záměrů a uzavření příslušných smluv, a to příp. včetně jejich zpracování v interním informačním systému CED. 

6. Marketing, reklama a korporátní komunikace
Osobní údaje subjektů údajů může Společnost dále užívat za účelem: 

 • jejich zveřejnění v propagačních tiskovinách či na webových stránkách Společnosti, vč. jejího profilu na sociálních sítích, a to na základě uděleného souhlasu;
 • zasílání informací a novinek, např. formou zasílání Novin Metrostavu, a to jednak na základě uděleného souhlasu nebo z titulu oboustranného oprávněného zájmu v případě existence smluvního či obdobného vztahu mezi Společností a subjektem údajů. V případě, že subjekt údajů nemá zájem být Metrostavem nadále takto kontaktován, může využít kterýkoliv z kontaktních údajů Společnosti a tuto skutečnost jí sdělit.

Pokud Metrostav pořádá nějakou propagační, vzdělávací či jinou společenskou akci, může z ní pořizovat fotografický nebo audiovizuální záznam a tyto záznamy za účelem informování o akci a jejím průběhu zveřejnit na svých webových stránkách, sociálních sítích nebo v jiných marketingových materiálech. Záznamy nejsou pořizovány s úmyslem zpracovávat jakékoliv osobní údaje a ke zpracování osobních údajů zde tudíž nedochází.

7. Nábor nových zaměstnanců
Pokud Společnost získá něčí osobní údaje pro účely náboru zaměstnanců, využívá je pouze pro obsazení nové pracovní pozice. V případě, že součástí těchto údajů je profesní psychodiagnostika, zpracovává Metrostav osobní údaje z ní vyplývající pouze s výslovným souhlasem subjektu údajů. Osobní údaje pro tento účel Společnost zpracovává po celou dobu výběrového řízení, ledaže subjekt údajů udělí souhlas, aby si Společnost jeho osobní údaje uložila na delší dobu a použila je pro případ nově otevřené vhodné pracovní pozice v budoucnu.

Osobní údaje  studentů SOU, SOŠ a VŠ může Metrostav zpracovávat za účelem podpory ve vzdělání a profesního rozvoje, podpory a uplatnění v Metrostavu, pokud tak vyplývá z uzavřené smlouvy mezi Metrostavem a studentem, pokud k tomu student udělil souhlas, nebo pokud je dán oboustranný oprávněný zájem na realizaci praxe v Metrostavu a na budoucí spolupráci. V případě, že student nemá zájem na realizaci odborné praxe u Metrostavu, může využít kterýkoliv z kontaktních údajů Společnosti a tuto skutečnost jí sdělit. 

8. Soudní řízení a obrana právních nároků
Shromážděné údaje může Společnost využívat k vymáhání nároků, řešení sporů, nebo k ochraně svých práv a oprávněných zájmů dle platných právních předpisů.

9. Prevence a etická linka
V případě, že se subjekt údajů obrátí na Etickou linku s konkrétním podnětem, vyjadřuje tím svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro účely prošetření podnětu, a to po dobu přiměřenou pro prošetření podnětu a přijetí nápravných opatření.

V případě, že Metrostavu budou na Etické lince sděleny třetí osobou osobní údaje subjektu údajů, zpracovává je Metrostav pouze v nezbytném rozsahu a po dobu nezbytně nutnou k prošetření podnětu a přijetí nápravy, to vše v rámci oprávněného zájmu Společnosti i třetích osob na dodržování veškerých právních povinností.


Sdílení a předávání údajů

Společnost může shromážděné údaje sdílet:

1. S ostatními společnostmi ve Skupině Metrostav
Společnost může poskytovat informace či umožnit přístup k nim právnickým osobám – společnostem, které tvoří Skupinu Metrostav. Seznam všech členů Skupiny Metrostav je k dispozici na internetových stránkách https://www.skupinametrostav.cz/cs/. Všechny společnosti Skupiny Metrostav jsou vázány povinností mlčenlivosti a dodržují platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

2. S obchodními partnery
Společnost může poskytovat informace či umožnit přístup k nim svým spolupracovníkům, klientům, dodavatelům, konzultantům, poskytovatelům software, pojišťovnám, auditorským společnostem a dalším poskytovatelům služeb nebo obchodním partnerům, pokud pro Společnost zajišťují služby, které zahrnují zpracování osobních údajů. V žádném případě osobní údaje neposkytuje, ať už úplatně, nebo bezúplatně, třetím osobám, aniž by k tomu měla zákonný důvod.

Všichni smluvní partneři Společnosti jsou vázáni povinností mlčenlivosti a dodržují platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů.

3. Z právních důvodů nebo v případě sporů
Společnost může osobní údaje sdílet, pokud je to vyžadováno právními předpisy:

 • s Policií ČR a soudy, státními úřady nebo jinými třetími stranami, pokud je to nutné ke splnění právních povinností Metrostavu, či pro vymáhání jeho právních nároků, nebo k ochraně práv nebo majetku Společnosti nebo třetích osob;
 • s jinými stranami v souvislosti s případným slučováním společností, prodejem majetku, konsolidací nebo restrukturalizací, financováním nebo přechodem Společnosti nebo její části do vlastnictví jiné společnosti.

4. Se souhlasem subjektu údajů
Společnost může osobní údaje sdílet i jinými způsoby a s dalšími subjekty, pokud s tím bude subjekt údajů výslovně souhlasit.

Osobní údaje může Metrostav v nezbytných případech předávat mimo země EU, zejména v případě, kdy vyvíjí obchodní či stavební činnost v zahraničí. V takovém případě  Metrostav vždy dodržuje platné právní předpisy týkající se předávání osobních údajů do zahraničí.


Jaká má subjekt údajů práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

Subjekt údajů může v souvislosti se zpracováním jeho osobních údajů u Společnosti uplatnit níže uvedená práva. Pro své žádosti může využít kontaktní údaje Společnosti uvedené na konci informace. 

1. Uchovávání a výmaz údajů
Všechny osobní údaje uchovává Společnost vždy po nezbytně nutnou dobu k dodržení účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány, zejména po dobu:

 • stanovenou zákonem či jiným obecně závazným právním předpisem;
 • stanovenou v uděleném souhlasu;
 • trvání smluvního vztahu se Společností a standardně ještě deset (10) let po jeho skončení, ledaže jsou stanoveny jiné zákonné archivační doby.

Společnost osobní údaje smaže hned po tom, co o to subjekt údajů požádá, ledaže bude dán zákonný důvod pro jejich další zpracovávání, například:

 • neuběhly zákonné archivační doby;
 • pokud  se subjektem údajů Společnost řeší nějaký problém, jako například neuzavřený spor nebo právní nárok;
 • pokud tyto údaje uchovává Společnost v agregované nebo anonymní podobě;
 • pokud takové údaje Společnost potřebuje k legitimním obchodním účelům. 

2. Přístup k osobním údajům
Subjekt údajů se může na Společnost kdykoliv bezplatně obrátit s žádostí o informace, zda Společnost zpracovává  jeho osobní údaje, a pokud ano, žádat další informace o tomto zpracování. 

3. Změna osobních údajů nebo chyba v údajích
Pokud dojde, např. v průběhu trvání smluvního vztahu  mezi subjektem údajů a Metrostavem, k jakékoliv změně v osobních údajích, jako například změně jména, bydliště nebo e-mailové adresy či telefonního čísla, nebo pokud subjekt údajů zjistí, že Společnost pracuje s jeho neaktuálními nebo chybnými údaji, má právo na to Společnost upozornit a požádat o opravu či úpravu osobního údaje.

4. Omezení zpracování
Pokud má subjekt údajů za to, že:

 • Společnost zpracovává jeho nepřesné údaje (a Společnost prověřuje, zda tomu tak je);
 • zpracování osobních údajů je ze strany Společnosti protiprávní a subjekt údajů si současně nepřeje všechny údaje smazat;
 • jeho osobní údaje již Společnost nepotřebuje ke shora uvedeným účelům, ale subjekt údajů by je rád užil pro obhajobu svých právních nároků například v soudním řízení;
 • oprávněný zájem Společnosti na určitém zpracování osobních údajů není dán (a Společnost prověřuje, zda tomu tak je),

 může subjekt údajů Společnost požádat o omezení zpracování jen některých jeho osobních údajů nebo pro jen určité účely zpracování.

5. Přenositelnost údajů
Subjekt údajů se může na Společnost kdykoliv obrátit, aby jeho osobní údaje, které má Společnost k dispozici, předala třetí osobě podle specifikace subjektu údajů. 

6. Námitka proti zpracování
Pokud Společnost zpracovává osobní údaje z titulu oprávněného zájmu správce, může subjekt údajů vznést námitku proti takovému zpracování podle pokynů uvedených přímo v textu těchto zásad.

7. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů
Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu subjektu údajů, může  být tento souhlas kdykoliv písemně (včetně e-mailu) odvolán. 

8. Právo na podání stížnosti 
Pokud má subjekt údajů za to, že Společnost s jeho údaji nakládá v rozporu se zákonem, může se kdykoliv obrátit se stížností na Zvláštního pověřence pro ochranu osobních údajů, případně dále i na Úřad pro ochranu osobních údajů.


Zvláštní pověřenec pro ochranu osobních údajů
Společnost zřídila institut Zvláštního pověřence pro ochranu osobních údajů. Jeho úkolem je mj. komunikace směrem dovnitř Společnosti i navenek a řešení stížností, přijímání podnětů a dalších námětů týkajících se zpracování osobních údajů ve Společnosti.

Kontaktní údaje správce:
Metrostav a.s., IČ: 00014915
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
e-mail: poverenec@metrostav.cz


Zásady spracovania osobných údajov

Úvod

Prostredníctvom týchto Zásad spracovania osobných údajov informuje spoločnosť Metrostav a.s. (ďalej len „Spoločnosť“ alebo „Metrostav“) subjekty údajov tj. fyzické osoby, ktorých osobné údaje spracováva, o zásadách ochrany ich súkromia a o vykonávaných činnostiach spracovania (podľa nariadenia Európskej únie o ochrane osobných údajov známeho pod skratkou „GDPR“).

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov je Metrostav a.s., IČO: 00014915, so sídlom Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, oprávnený podnikať v SR vznikom organizačnej zložky Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava, IČO:31 792 693, so sídlom Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel B, vložka 758.

Základné informácie o spracovaní osobných údajov

Zásady spracovania osobných údajov sa vzťahujú na všetkých klientov, dodávateľov a odberateľov Spoločnosti, a tiež na kohokoľvek iného, kto Spoločnosť kontaktuje alebo mu inou cestou odovzdá či oznámi nejaké osobné údaje (pokiaľ nie je nižšie uvedené inak). Tým sa rozumie všetky osoby, ktoré využívajú služby Spoločnosti, alebo pre ňu poskytujú služby, subdodávky, alebo sú v inom vzťahu so Spoločnosťou.

Spracovanie osobných údajov prebieha v Metrostave tak manuálne ako aj automatizovane v informačných systémoch Spoločnosti. Ak sú osobné údaje dotknutých osôb spracované prostredníctvom informačných systémov, nedochádza k žiadnemu automatizovanému rozhodovaniu.

Aké údaje Spoločnosť zhromažďuje

Spoločnosť zhromažďuje tieto kategórie údajov:

1. Údaje, ktoré poskytujú samy dotknuté osoby

Informácie poskytnuté pri týchto príležitostiach:

 • pri uzatvorení zmluvného vzťahu medzi subjektom údajov a Spoločnosťou, alebo na účely vzniku tohto zmluvného vzťahu;
 • za účelom realizácie zákazky;
 • ak subjekt údajov Spoločnosť kontaktuje a dopytuje alebo ponúka dodávku svojich služieb alebo tovarov;
 • pri komunikácii so Spoločnosťou, či už prostredníctvom e-mailu, alebo vyplnením akéhokoľvek kontaktného formulára na webových stránkach www.metrostav.cz;
 • ak subjekt údajov Spoločnosť kontaktuje z iného dôvodu.

2. Informácie z iných zdrojov

K takým zdrojom patria:

 • verejne dostupné zdroje, vrátane verejných registrov a siete Internet;
 • informácie, ktoré Metrostav dostal od tretích osôb, ako napríklad zamestnávateľa alebo spolupracovníkov dotknutej osoby alebo jeho obchodných partnerov, a ktoré nevyhnutne potrebuje pre realizáciu zákazky či plnenie právnych povinností.

Spoločnosť môže skombinovať informácie zhromaždené z týchto zdrojov s ďalšími informáciami, ktoré získava vlastnou činnosťou, tj. spracovávaním a vyhodnocovaním už zhromaždených osobných údajov.

Ako Spoločnosť využíva osobné údaje

Spoločnosť využíva zhromaždené údaje na tieto účely:

1. Ochrana majetku, bezpečnosti a ďalších práv Spoločnosti a tretích osôb

Spoločnosť má oprávnený záujem na tom, aby chránila svoj majetok a svoje práva, rovnako ako majetok a práva tretích osôb. Na tento účel môžu byť staveniská, kancelárske budovy a priestory Spoločnosti zabezpečené kamerovým systémom a systémom evidujúcim návštevy.

Osobné údaje využíva Spoločnosť výhradne na tento účel a záznamy z kamier uchováva v súlade so stanoviskom Úradu pre ochranu osobných údajov najviac 72 hodín. Záznamy o návštevách obsahujúce iba nevyhnutné osobné údaje (najčastejšie meno a priezvisko, číslo dokladu, príp. údaj o zamestnávateľovi a RZ vozidla) uchováva Spoločnosť najdlhšie po dobu 90 dní.

2. Oslovovanie pre spoluprácu

Kontaktné údaje môže Spoločnosť využívať pre dopytovanie služieb a produktov od svojich, i potenciálnych, dodávateľov. Koná pritom v obojstrannom oprávnenom záujme na budúcej obchodnej spolupráci. V prípade, že subjekt údajov nemá záujem byť zo strany Metrostav naďalej obchodne kontaktovaný, môže využiť ktorýkoľvek z kontaktných údajov Spoločnosti a túto skutočnosť jej oznámiť.

3. Stavebná činnosť

Údaje využíva Metrostav pre samotnú realizáciu a evidenciu zákaziek, pre komunikáciu s klientmi, odberateľmi a dodávateľmi a na plnenie všetkých súvisiacich zmluvných aj právnych povinností.

4. Vedenie účtovníctva

Údaje využíva Spoločnosť na vystavovanie účtovných dokladov a vedenie účtovníctva podľa zákonných požiadaviek.

5. Marketing v zmysle ponuky služieb Spoločnosti

Osobné údaje svojich dodávateľov môže Spoločnosť využiť za účelom podávania ponúk do výberových konaní a verejných zákaziek, ktorých sa zúčastní.

Osobné údaje pre tento účel sú spracovávané z titulu obojstranného oprávneného záujmu na plnení podnikateľských zámerov a uzavretie príslušných zmlúv, a to príp. vrátane ich spracovania v internom informačnom systéme CED.

6. Marketing, reklama a korporátna komunikácia

Osobné údaje dotknutých osôb môže Spoločnosť ďalej používať na účely:

 • ich uverejnenia v propagačných tlačovinách či na webových stránkach Spoločnosti, vrátane jej profilu na sociálnych sieťach, a to na základe udeleného súhlasu;
 • zasielanie informácií a noviniek, napr. formou zasielania Novín Metrostavu, a to tak na základe udeleného súhlasu alebo z titulu obojstranného oprávneného záujmu v prípade existencie zmluvného alebo obdobného vzťahu medzi Spoločnosťou a subjektom údajov. V prípade, že subjekt údajov nemá záujem byť Metrostavom naďalej takto kontaktovaný, môže využiť ktorýkoľvek z kontaktných údajov Spoločnosti a túto skutočnosť jej oznámiť.

Ak Metrostav organizuje nejakú propagačnú, vzdelávaciu či inú spoločenskú akciu, môže z nej robiť fotografický alebo audiovizuálny záznam a tieto záznamy za účelom informovania o akcii a jej priebehu zverejniť na svojich webových stránkach, sociálnych sieťach alebo v iných marketingových materiáloch. Záznamy nie sú zhotovované s úmyslom spracovávať akékoľvek osobné údaje a teda k spracovaniu osobných údajov nedochádza.

7. Nábor nových zamestnancov

Pokiaľ Spoločnosť získa niekoho osobné údaje na účel náboru zamestnancov, využíva ich len pre obsadenie novej pracovnej pozície. V prípade, že súčasťou týchto údajov je profesijná psychodiagnostika, spracováva Metrostav osobné údaje z nej vyplývajúce iba s výslovným súhlasom dotknutej osoby. Osobné údaje na tento účel Spoločnosť spracováva po celú dobu výberového konania, ibaže dotknutá osoba udelí súhlas, aby si Spoločnosť jej osobné údaje uložila na dlhšiu dobu a použila ich pre prípad novo otvorenej vhodnej pracovnej pozície v budúcnosti.

Osobné údaje študentov SOU, SOŠ a VŠ môže Metrostav spracovávať za účelom podpory ich vzdelania a profesionálneho rozvoja, tiež podpory a uplatnenia v Metrostave, pokiaľ tak vyplýva z uzatvorenej zmluvy medzi Metrostavom a študentom, pokiaľ k tomu študent udelil súhlas, alebo ak je daný obojstranný oprávnený záujem na realizácii praxe v Metrostave a na budúcej spolupráci. V prípade, ak študent nemá záujem na realizácii odbornej praxe v Metrostave, môže využiť ktorýkoľvek z kontaktných údajov Spoločnosti a túto skutočnosť jej oznámiť.

8. Súdne konanie a obrana právnych nárokov

Zhromaždené údaje môže Spoločnosť využívať za účelom vymáhania nárokov, riešenia sporov, alebo na ochranu svojich práv a oprávnených záujmov podľa platných právnych predpisov.

9. Prevencia a Etická linka

V prípade, že sa subjekt údajov obráti na Etickú linku s konkrétnym podnetom, vyjadruje tým svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účely prešetrenia podnetu, a to po dobu zodpovedajúcu prešetreniu podnetu a prijatiu nápravných opatrení.

V prípade, že Metrostavu budú na Etickej linke oznámené treťou osobou osobné údaje iného subjektu údajov, spracováva ich Metrostav iba v nevyhnutnom rozsahu a po dobu nevyhnutnú na prešetrenie podnetu a prijatie nápravy, to všetko v rámci oprávneného záujmu Spoločnosti aj tretích osôb na dodržiavanie všetkých právnych povinností.

Zdieľanie a prenos údajov

Spoločnosť môže zhromaždené údaje zdieľať:

1. S ostatnými spoločnosťami v Skupine Metrostav

Spoločnosť môže poskytovať informácie či umožniť prístup k nim právnickým osobám - spoločnostiam, ktoré tvoria Skupinu Metrostav. Zoznam všetkých členov Skupiny Metrostav je k dispozícii na internetových stránkach https://www.skupinametrostav.cz/cs/. Všetky spoločnosti Skupiny Metrostav sú viazané povinnosťou mlčanlivosti a dodržiavajú platné právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov.

2. S obchodnými partnermi

Spoločnosť môže poskytovať informácie či umožniť prístup k nim svojim spolupracovníkom, klientom, dodávateľom, konzultantom, poskytovateľom softvéru, poisťovniam, audítorským spoločnostiam a ďalším poskytovateľom služieb alebo obchodným partnerom, ak pre spoločnosť zabezpečujú služby, ktoré zahŕňajú spracovanie osobných údajov. V žiadnom prípade osobné údaje neposkytuje, či už odplatne, alebo bezodplatne, tretím osobám bez toho, aby k tomu mala zákonný dôvod.

Všetci zmluvní partneri Spoločnosti sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a dodržiavajú platné právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov.

3. Z právnych dôvodov alebo v prípade sporov

Spoločnosť môže osobné údaje zdieľať, ak to vyžadujú právne predpisy:

 • s políciou, súdmi, orgánmi štátnej správy alebo inými tretími stranami, ak je to nutné na splnenie právnych povinností Metrostavu, či pre vymáhanie jeho právnych nárokov, alebo na ochranu práv alebo majetku Spoločnosti alebo tretích osôb;
 • s inými stranami v súvislosti s prípadným zlučovaním spoločností, predajom majetku, konsolidáciou alebo reštrukturalizáciou, financovaním alebo prechodom Spoločnosti alebo jej časti do vlastníctva inej spoločnosti.

4. So súhlasom subjektu údajov

Spoločnosť môže osobné údaje zdieľať aj inými spôsobmi a s ďalšími subjektmi, ak s tým bude subjekt údajov výslovne súhlasiť.

Osobné údaje môže Metrostav v nevyhnutných prípadoch odovzdávať mimo krajín EÚ, najmä v prípade, keď vyvíja obchodné či stavebnú činnosť v zahraničí. V takom prípade Metrostav vždy dodržiava platné právne predpisy týkajúce sa prenosu osobných údajov do zahraničia

Aké má subjekt údajov práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov?

Dotknutá osoba môže v súvislosti so spracovaním jej osobných údajov v Spoločnosti uplatniť nižšie uvedené práva. Pre svoje žiadosti môže využiť kontaktné údaje Spoločnosti uvedené na konci informácie.

1. Uchovávanie a vymazanie údajov

Všetky osobné údaje uchováva Spoločnosť vždy po dobu nevyhnutnú na dodržanie účelu, pre ktorý sú osobné údaje spracovávané, najmä po dobu:

 • stanovenú zákonom či iným všeobecne záväzným právnym predpisom;
 • stanovenú v udelenom súhlase;
 • trvania zmluvného vzťahu so Spoločnosťou a štandardne ešte desať (10) rokov po jeho skončení, ibaže sú stanovené iné zákonné archivačné doby.

Spoločnosť osobné údaje vymaže hneď po tom, čo o to subjekt údajov požiada, ibaže bude daný zákonný dôvod na ich ďalšie spracovanie ako napríklad:

 • neubehli zákonné archivačné doby;
 • ak so subjektom údajov Spoločnosť rieši nejaký problém, ako napríklad neuzavretý spor alebo právny nárok;
 • ak tieto údaje uchováva Spoločnosť v agregovanej a anonymnej forme;
 • ak takéto údaje Spoločnosť potrebuje na legitímne obchodné účely.

2. Prístup k osobným údajom

Subjekt údajov sa môže na Spoločnosť kedykoľvek bezplatne obrátiť so žiadosťou o informácie, či Spoločnosť spracováva jeho osobné údaje a ak áno, žiadať ďalšie informácie o tomto spracovaní.

3. Zmena osobných údajov alebo chyba v údajoch

Pokiaľ dôjde, napr. v priebehu trvania zmluvného vzťahu medzi subjektom údajov a Metrostavom, k akejkoľvek zmene v osobných údajoch, ako napríklad k zmene mena, bydliska alebo e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla alebo ak subjekt údajov zistí, že Spoločnosť pracuje s jeho neaktuálnymi alebo chybnými údajmi, má právo na to Spoločnosť upozorniť a požiadať o opravu či úpravu osobného údaje.

4. Obmedzenie spracovania

Pokiaľ má subjekt údajov za to, že:

 • Spoločnosť spracováva jeho nepresné údaje (a Spoločnosť preveruje, či to tak je);
 • spracovanie osobných údajov je zo strany Spoločnosti neoprávnené a subjekt údajov si súčasne nepraje všetky údaje vymazať;
 • jeho osobné údaje už Spoločnosť nepotrebuje na uvedené účely, ale dotknutá osoba by ich chcela použiť pre obhajobu svojich právnych nárokov napríklad v súdnom konaní;
 • oprávnený záujem Spoločnosti na určitom spracovaní osobných údajov nie je daný (a Spoločnosť preveruje, či to tak je),

môže subjekt údajov Spoločnosť požiadať o obmedzenie spracovania len niektorých jeho osobných údajov alebo na len určité účely spracovania

5. Prenositeľnosť údajov

Subjekt údajov sa môže na Spoločnosť kedykoľvek obrátiť, aby jeho osobné údaje, ktoré má Spoločnosť k dispozícii, odovzdala tretej osobe podľa špecifikácie subjektu údajov.

6. Námietka proti spracovaniu

Ak Spoločnosť spracováva osobné údaje z titulu oprávneného záujmu prevádzkovateľa, môže subjekt údajov namietať proti takémuto spracovaniu podľa pokynov uvedených priamo v texte týchto zásad.

7. Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Ak je spracovanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej osoby, môže byť tento súhlas kedykoľvek písomne (vrátane e-mailu) odvolaný.

8. Právo na podanie sťažnosti

Pokiaľ má subjekt údajov za to, že Spoločnosť s jeho údajmi nakladá v rozpore so zákonom, môže sa kedykoľvek obrátiť so sťažnosťou na Osobitného poverenca pre ochranu osobných údajov, prípadne ďalej aj na Úrad na ochranu osobných údajov.

Zvláštny poverenec pre ochranu osobných údajov

Spoločnosť zriadila inštitút Zvláštneho poverenca pre ochranu osobných údajov. Jeho úlohou je o.i. komunikácia dovnútra Spoločnosti i navonok a riešenie sťažností, prijímanie podnetov a ďalších námetov týkajúcich sa spracovania osobných údajov v Spoločnosti.


Kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Metrostav a.s., IČO: 00014915
sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

oprávnený podnikať v SR vznikom organizačnej zložky 
Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava, IČO:31 792 693
sídlo: Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava

e-mail: poverenec@metrostav.cz


Tieto zásady spracovania osobných údajov nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25.5. 2018
Aktualizácia:

 

Účel spracúvania*Právny základ spracovateľskej činnostiPredpokladaná lehota na výmaz OÚKategória príjemcov**
Administrativa, archivní a spisová služba a přijímání a odesílání poštyPlnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov Vyhláška MVSR 628/2002 Z. z ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov Oprávnený záujem prevádzkovateľarozdielne podľa právneho základu informačného systému, max 70 rokovdodávateľ archivačných služieb
 Oprávnený záujem prevádzkovateľavyžiadaná korešpondencia 10 rokov, nevyžiadaná korešpondencia neuchovávanádodávateľ archivačných služieb
Hmotná odpovědnost zaměstnanců Hmotná stimulace zaměstnanců Monitoring Nehmotná  stimulace zaměstnanců Platby a platební instrumenty Plnění povinností dle zákona o zaměstnanosti Pracovní cesty Pracovní doba, dovolená, překázky v práci Roční hodnocení personálu Řízení lidských zdrojů Uzavření, změny a skončení pracovního poměru a výkon pracovních povinností zaměstnancem Výplata mzdy Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců Zdravotní péče o zaměstnancePlnenie zmluvy s dotknutou osobou Plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa Zákon č. 311/2001 Zákonník práce Zákon č. 5/2004 Z. z. - o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení zákonov Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností Zákon č. 314/2001 Z. z o ochrane pred požiarmi Vykonávacie predpisy k zákonom a súvisiaca legislatíva Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia70 rokovbanky, poisťovne, exekútori, správne orgány, orgány činné v trestnom konaní,peňažné ústavy pre účely postknutia úveru/pôžičky, dcérska spoločnosť, penzijné fondy, zmluvní partneri
Korporátní evidence a (související) rejstříkové povinnostiPlnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov a pod. Oprávnený záujem prevádzkovateľa10 rokovdodávateľ služieb spojených s vykonaním zápisu do príslušného registra
NakupováníOprávnený záujem prevádzkovateľa10 rokov 
Ochrana majetku a bezpečnosti osobOprávnený záujem prevádzkovateľa72 hodínorgány činné v trestnom konaní
Ochrana osobních údajůPlnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – nariadenie GDPR) Zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o doplnení niektorých zákonov10 rokov od vybavenia podnetu po skončení pracovného pomerudodávateľ služieb spojených s ochranou osobných údajov pre SR, orgány dozoru
Osobní a nákladní dopravaPlnenie zmluvy s dotknutou osobou5 rokov pre účely účtovníctvadcérska spoločnosť prevádzkovateľa
Pojištění osob, majetku a odpovědnosti správceOprávnený záujem prevádzkovateľa11 rokovdodávateľ lízingových služieb, príslušné poisťovne
pořízení a správa majetkuPlnenie zmluvy s dotknutou osobou  Oprávnený záujem prevádzkovateľa10 rokov po ukončení zmluvy 
PR, reklama, korporátní komunikace vč. vydávání novin MetrostavOprávnený záujem prevádzkovateľa10 rokovostatné spoločnosti Skupiny Metrostav
 Oprávnený záujem prevádzkovateľapodľa potreby kontaktných údajov na vizitke 
Pracovní úrazy a nemoci z povoláníPlnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa Zákon č. 311/2001 Zákonník práce Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov10 rokov po zaplatení plnení v súvislosti s pracovným úrazompríslušné správne orgány,zdravotné poisťovne, súdy, exekútori, orgány činné v trestnom konaní
Právní službyOprávnený záujem prevádzkovateľa10 rokov po ukončení sporusúdy, správne orgány, orgány činné v trestnom konaní, dodávateľ právnych služieb,
Prevence, compliance, etická linkaPlnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov10 rokovMetrostav a.s. (centrála) pre účely vybavenia podnetu
Provoz a správa IT vybaveníOprávnený záujem prevádzkovateľa10 rokovdcérska spoločnosť prevádzkovateľa
Správa a vymáhání pohledávekOprávnený záujem prevádzkovateľa10 rokov od vymoženia pohľadávky 
Stavební činnostOprávnený záujem prevádzkovateľa10 rokov 
Vedení účetnictví, fakturacePlnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce10 rokovsprávne orgány, súdy, exekútori, orgány činné v trestnom konaní, obstarávatelia pri verejnom obstarávaní, audítori, daňový poradca, dcérska spoločnosť
Zajištění BOZP a POPlnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce Zákon č. 124/2006 Z. z.  o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností Zákon  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi  Vyhláška MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii NV SR č. 387/2006 Z.z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov NV SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko Zákon NR SR č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení Vyhláška MPSVR SR č. 500/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze Vyhláška č.59/1982 Zb. ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení a pod.10 rokovsprávne orgány, dodávateľ služieb spojených s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci
*Bezpečnostné opatrenia (technické a organizačné): Bezpečnostné opatrenia sú systematizované v bezpečnostnom projekte.   
**Prenos do tretej krajiny sa neuskutočňuje.   
Pri spracúvaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu.   
Obchodné menoIČOSídloKontaktná osoba
Metrostav a.s.000 14 915Koželužská 2450/4, 180 00 Praha - Libeň, Česká republikaMgr. Zuzana Hynková, email: zuzana.hynkova@metrostav.cz / +420724182903
Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava31 792 693Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava, Slovenská republikaIng. Richard Müller, MBA, email: richard.muller@metrostav.cz / +421907831349

 


Verarbeitungsgrundsätze personenbezogener daten

Einleitung

Mittels folgender Verarbeitungsgrundsätze personenbezogener Daten informiert die Gesellschaft Metrostav a.s. (im Folgenden nur „Gesellschaft“ oder „Metrostav“ ) die Dateträger, d.h. natürliche Personen, deren personenbezogene Daten von der Gesellschaft verarbeitet werden, über die Prinzipien des Schutzes ihrer Privatsphäre sowie über durchgeführte Tätigkeiten bei Verarbeitung personenbezogener Daten (gemäss der Verordnung der Europäischen Union über den Schutz personenbezogener Daten, die unter der Abkürzung „GDPR“ bekannt ist).

Grundsätzliche Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten

Die Prinzipien der Verarbeitung von personenbezogenen Daten beziehen sich auf alle Kunden, Auftragnehmer und Abnehmer der Gesellschaft, und ebenso auf jemand anders, der mit der Gesellschaft Kontakt aufnimmt, oder auf anderem Wege ihr bestimmte personenbezogene Daten überreicht oder mitteilt (sofern weiter unten nichts Anderes angeführt wird). Damit sind alle Menschen zu verstehen, die von Dienstleistungen der Gesellschaft Gebrauch machen, oder ihr Dienstleistungen, Sublieferungen gewähren, oder mit der Gesellschaft in sonstiger Beziehung sind.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt in der Gesellschaft Metrostav sowohl manuell als auch automatisch innerhalb der  Informationssysteme der Gesellschaft. Werden die personenbezogene Daten von Datenträgern mittels der Informationssysteme verarbeitet, so werden keine automatischen Entscheidungen getroffen.

Datenverwalter

Der Verwalter personenbezogener Daten ist Metrostav a.s., Id. Nr: 000 14915, mit Sitz Koželužská  2450/4,Libeň, 180 00 Prag 8, eingetragen im Handelsregister beim Stadtgericht Prag, Abteil B, Einlage 758.

Welche Daten werden von der Gesellschaft gesammelt

Die Gesellschaft  sammelt forhende Kategorien von Daten:

1. Daten, die von Datenträgern selbst zur Verfügung gestellt werden

Informationen, die aus folgenden Anlass gewährt werden:

 • beim Abschluss einer vertraglichen Beziehung zwischen dem Datenträger und der Gesellschaft, oder für die Zwecke der Entstehung dieser vertraglichen Beziehung;
 • Daten, die bei der Auftragsdurchführung gewährt werden;
 • sofern der Datenträger mit der Gesellschaft Kontakt aufnimmt und eine Nachfrage stellt oder Lieferungen seiner Dienste oder Waren anbietet;
 • bei Kommunikation mit der Gesellschaft, sei es per E-Mail oder durch Ausfüllen eines Kontaktvordrucks auf web-Seiten www.metrostav.cz ;
 •  sofern der Datenträger mit der Gesellschaft Kontakt aus einem anderen Grund aufnimmt.

2. Informationen aus anderen Quellen

Zu solchen Quellen zählen:

 • öffentlich zugängliche Quellen, einschliesslich der öffentlichen Register und das Internet-Netz;
 • Informationen, die Metrostav von Dritten erhalten hat, wie z.B. vom Arbeitgeber oder den Mitarbeitern des Datenträgers oder dessen Geschäftspartnern, und die sie für die Auftragsdurchführung oder Erfüllung von rechtlichen Verpflichtungen unbedingt braucht.

Die Gesellschaft darf die aus diesen Quellen gesammelten Informationen mit sonstigen Informationen kombinieren, die sie mittels eigener Tätigkeit gewinnt, d.h. durch Verarbeitung oder Auswertung von bereits gesammelten perseonenbezogenen Daten. 

Wie werden die personenbezogenen Daten von der Gesellschaft genutzt

Die Gesellschaft nutzt die gesammelten Daten für folgende Zwecke:

1. Schutz von Vermögen und Sicherheit sowie von sonstigen Rechten der Gesellschaft und Dritter 

Die Gesellschaft hat berechtigtes Interesse daran, ihr Vermögen und ihre Rechte, ähnlich wie Vermögen und Rechte  Dritter zu schützen. Für diese Zwecke können die Baustellen, Bürogebäude und Räumlichkeiten der Gesellschaft mit dem Kamerasystem und Besucherevidenzsystem abgesichert werden.

 Die personenbezogenen Daten werden von der Gesellschaft ausschliesslich für angeführte Zwecke und die Kameraaufzeichnungen im Einklang mit dem Standpunkt des Amtes für den Schutz personenbezogener Daten in der Regel drei Tage lang aufbewahrt. Die Eintragungen über die Besuche, die die unbedingt notwendige Daten enthalten (meistens Vor- und Zuname, Belegnummer, bzw. Angabe über Ihren Arbeitgeber und amtliches Kennzeichen des Kraftfahrzeuges) werden von der Gesellschaft auf die Dauer von max. 90 Tagen aufbewahrt.

2. Anredeform bei Kooperation 

Kontaktdaten dürfen von der Gesellschaft für eine Nachfrage nach Dienstleistungen und Produkten auch von eigenen  wie potentiellen Auftragnehmern genutzt werden. Sie handelt dabei im beiderseitig berechtigten Interesse an einer geschäftlichen Kooperation. Für den Fall, dass der Datenträger kein Interesse daran hat, mit Metrostav auch weiterhin Kontakt aufrecht zu erhalten, darf er jede der Kontaktangaben der Gesellschaft verwenden, sofern er ihr diesen Umstand mitteilen wird.

3. Bautätigkeit

Die Daten werden von Metrostav für eigene Auftragsdurchführung und –evidenz, Kommunikation mit Kunden, Abnehmern und Auftragnehmern sowie für Erfüllung  von sämtlichen zusammenhängenden vertraglichen wie auch rechtlichen Verpflichtungen genutzt.

4. Rechnungsführung 

Die Daten werden von der Gesellschaft für Ausstellung von buchhalterischen Belegen und Führung der Buchhaltung gemäß gesetzlichen Anforderungen genutzt.

5. Marketing im Sinne des Angebots von Dienstleistungen  unserer Gesellschaft 

Die personenbezogenen Daten ihrer Auftragnehmer dürfen von der Gesellschaft für die Zwecke der Abgabe von Angeboten bei Ausschreibungen und öffentlichen Aufträgen, an denen sie teilnimmt, genutzt werden.

Die personenbezogenen Daten für diese Zwecke werden auf Grund beiderseitigen Interesses an Erfüllung von unternehmerischen Vorhaben und Abschluss von jeweiligen Verträgen CED-Informationssystem verarbeitet.

6. Marketing, Werbung und Kommunikation zwischen den Gesellschaften 

Die personenbezogenen Daten der Datenträger dürfen von der
Gesellschaft für folgende Zwecke weiter genutzt werden:

 • deren Veröffentlichung in Werbedruckprodukten oder auf web-Seiten der Gesellschaft einschließlich ihres Profils auf Sozialnetzen, und zwar auf Grund der erteilten Zustimmung; 
 • Verteilung von Informationen und Neuheiten, z.B. in Form von Zustellung der Metrostav News, und zwar zum einen aufGrund der erteilten Zustimmung oder auf Grund beiderseitig  berechtigten Interesses für den Fall des Bestehens einer vertraglichen oder ähnlichen Beziehung  zwischen der Gesellschaft und dem Datenträger. Für den Fall, dass der Datenträger kein Interesse daran hat, mit Metrostav auch weiterhin Kontakt aufrecht zu erhalten, darf er jede der Kontaktangaben der Gesellschaft verwenden, sofern er ihr diesen Umstand mitgeteilt hat.

Sofern Metrostav eine bestimmte Werbe-, Bildungs- oder sonstige Veranstaltung organisiert, dürfen davon Foto- oder 
Audioaufzeichnungen erstellt werden, und diese Aufzeichnungen für die Zwecke der Gewährung von Informationen über 
diese Veranstaltung und deren Verlauf auf web-Seiten, Sozialnetzen oder sonstigen Marketingprodukten veröffentlicht werden. Die Aufzeichnungen werden nicht mit der Absicht erstellt, irgendewelche personenbezogenen Daten zu verarbeiten, es findet also keine Verarbeitung personenbezogener Daten statt.

7. Akquisition neuer Mitarbeiter   

Sofern die Gesellschaft von jemand personenbezogene Daten für die Zwecke der Akquisition neuer Mitarbeiter erlangt, werden diese lediglich für die Besetzung einer neuen Arbeitsposition verwendet. Für den Fall, dass Bestandteil dieser Daten die Psychodiagnostik ist, werden von Metrostav die daraus entstandenen personenbezogenen Daten verarbeitet, und zwar lediglich mit ausdrücklicher Zustimmung des Datenträgers. Die personenbezogenen Daten für diese Zwecke werden von der Gesellschaft während der ganzen Zeit des Ausschreibungsverfahrens verarbeitet, es sei denn der Datenträger erteilt seine Zustimmung, dass die personenbezogenen Daten von der Gesellschaft auf langere Zeit gespeichert und für den Fall einer neu errichteten Arbeitsposition in der Zukunft verwendet werden.

 Die personenbezogenen Daten von Studenten der Berufsschulen, Mittleren Fachschulen und Hochschulen  dürfen von Metrostav für die Zwecke der Unterstützung bei deren Ausbildung und beruflichen Entwicklung, Unterstützung und Geltendmachung bei Metrostav verarbeitet werden, sofern dies aus dem zwischen Metrostav und dem Studenten abgeschlossenen Vertrag hervorgeht, falls der Student damit einverstanden ist, oder sofern ein beiderseitig berechtigtes Interesse an der Praxisdurchführung bei Metrostav und eine künftige Kooperation erwartet wird. Für den Fall, dass der Student kein Interesse daran hegt, bei Metrostav seine berufliche Praxis durchzuführen, darf er jede der Kontaktangaben der Gesellschaft wahrnehmen und ihr diesen Umstand mitteilen.

8. Gerichtsverfahren und Verteidigung von rechtlichen Anforderungen   
    
Die gesammelten Daten dürfen von der Gesellschaft für Eintreibung von Anforderungen, Streitlösungen oder für die Verteidigung von ihren Rechten und berechtigten Interessen gemäß gültigen rechtlichen Vorschriften genutzt werden.

9. Prävention und Ethische Hot-Line  
    
Für den Fall, dass sich der Datenträger mit einer konkretem Anregung an die Ethische Hot-Line wendet, bringt er damit seine Zustimmung mit der Verarbeitung von seinen personenbezogen Daten für die Zwecke der Überprüfung der Anregung und Ergreifung einer Besserungsmaßnahme zum Ausdruck, und zwar auf die Dauer, die der Überprüfung einer Anregung und Ergreifung einer Besserungsmassnahme angemessen ist.

Für den Fall, dass der Gesellschaft Metrostav per Ethische Hot-Line durch eine Drittperson personenbezogene Daten eines Datenträgers mitgeteilt werden, werden diese von Metrostav lediglich in einem Umfang und auf die Dauer verarbeitet, die für die Überprüfung der Anregung und Ergreifung einer Besserungsnahme unbedingt notwendig sind, all das im Rahmen eines berechtigten Interesses der Gesellschaft wie auch Dritter an Einhaltung von sämtlichen rechtlichen Verpflichtungen.

Datenmitteilung und -vermittlung 

Die Gesellschaft darf die gesammelten Informationen mitteillen:

1. An andere Gesellschaften innerhalb der Metrostav Group
Die Gesellschaft darf Informationen gewähren oder Zugang zu ihnen an juristische Personen – Gesellschaften gewähren, die zusammen mit ihr die Metrostav-Group bilden. Die Liste aller Mitglieder der Metrostav Group steht auf web-Seiten http://www.skupinametrostav.cz... zur Verfügung. Alle Gesellschaften der Metgrostav Group sind an die Verpflichtung zur Schweigsamkeit  gebunden, und sie haben die gültigen rechtlichen Vorschriften im Bereich des Schutzes personenbezogener Daten  einzuhalten.

2. An die Geschäftspartner 
Die Gesellschaft darf Informationen gewähren oder Zugang zu 
ihnen für Mitarbeiter, Kunden, Auftragnehmer, Konsultanten, Software-Anbieter, Versicherungen, Wirtschaftsprüfungs-gesellschaften  und sonstige Anbieter von Dienstleistungen oder Geschäftspartner ermöglichen, sofern von ihnen für die Gesellschaft Dienstleistungen sichergestellt werden, die die Verarbeitung personenbezogener Daten umfassen. Auf keinen Fall werden von ihr personenbezogene Daten, es sei denn gegen Bezahlung oder kostenlos an Dritte gewährt, ohne dass dafür gesetzlicher Grund besteht.
  
Alle Vertragspartner der Gesellschaft sind an die Verpflichtung zur Schweigsamkeit gebunden und sie haben die rechtlichen Vorschriften im Bereich des Schutzes personenbezogener Daten einzuhalten.

3. Aus rechtlichen Gründen oder in Streitfällen

Die Gesellschaft darf personenbezogene Daten gewähren, sofern dies durch rechtliche Vorschriften verlangt wird:

 • an die Polizei der Tschechischen Republik und Gerichte, staatliche Behörden oder sonstige Dritte, sofern dies für die Erfüllung von rechtlichen Verpflichtungen der Metrostav a.s. oder die Eintreibung deren rechtlichen Forderungen oder den Schutz von Rechten oder Vermögen der Gesellschaft oder Dritter notwendig ist;
 • an sonstige Parteien im Zusammenhang mit eventuellem   Zusammenschluss der Gesellschaften, der Vermögensveräusserung, Konsolidierung oder Restrukturalisierung, Finanzierung, oder dem Übergang der Gesellschaft oder deren Teiles in Besitz einer anderen Gesellschaft.

4. Mit Zustimmung des Datenträgers

Die Gesellschaft darf personenbezogene Daten gewähren auch in anderen Formen und mit weiteren Gesellschaften, sofern dem der Datenträger ausdrücklich zustimmen wird.

Die personenbezogenen Daten dürfen von Metrostav in 
unerlässlichen Fällen auch ausserhalb der EU-Staaten überreicht werden, insbesondere  für den Fall, wo die Gesellschaft ihre Handels- und Bautätigkeit im Ausland ausübt. In solch einem Fall achtet Metrostav auf gültige rechtliche Vorschriften, was die Übergabe personenbezogener Daten ins Ausland betrifft

Welche Rechte hat der Datenträger im Zusammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener Daten?

Der Datenträger darf im Zusammenhang mit der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten durch die Gesellschaft die weiter unten angeführten Rechte geltend machen. Für seine Anträge darf er die am Ende der Information angeführten  konkréten Angaben der Gesellschaft nutzen.

1. Speicherung und Löschung von Daten

Alle personenbezogenen Daten werden von der Gesellschaft stets  auf eine für die Einhaltung von Zwecken, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, unbedingt notwendige Zeit gespeichert werden, insbesondere auf die:

 • durch das Gesetz oder eine andere allgemein verbindliche rechtliche Vorschrift festgelegte Dauer;
 • durch die erteilte Zustimmung festgelegte Dauer;
 • Dauer der vertraglichen Beziehung mit der Gesellschaft und standardmässig noch zehn Jahre (10) Jahre nach deren Beendigung, es sei denn es werden noch andere gesetzliche Archivierungs-zeiträume festgelegt.

Die Gesellschaft löscht personenbezogenen Daten geich danach, wo dies vom Datenträger beantragt wird, es sei denn es besteht ein gesetzlicher Grund für deren weitere Verarbeitung, beispielsweise:
 

 • die gesetzlichen  Archivierungszeiträume sind noch nicht abgelaufen;
 • sofern zwischen der Geselllschaft und  dem Datenträger ein Problem gelöst wird, z.B. ein offener Streit oder ein rechtlicher Anspruch;
 • sofern diese Daten von der Gesellschaft in aggregierter oder anonymer Form gespeichert werden; 
 • sofern solche Daten von der Gesellschaft für legitime geschäftliche Zwecke benötigt werden.

2. Zugang zu persönlichen Daten

Der Datenträger darf sich an die Gesellschaft jederzeit unentgeltlich wenden  mit dem Antrag auf Informationen, ob seine personenbezogenen Daten von der  Gesellschaft verarbeitet werden, und falls ja, dann dass er weitere Informationen über diese Verarbeitung benötigt.

3. Änderung der personenbezogenen Daten oder Datenfehler 

Sofern es passiert, dass z.B. während der Dauer  der vertraglichen Beziehung zwischen dem Datenträger und Metrostav irgendwelche Änderung in personenbezogenen Daten zustande kommt, z.B. Änderung des Namens, Wohnsitzes oder der E-Mail-Anschrift oder Telefonnummer, oder sofern der Datenträger feststellt, dass die Gesellschaft mit dessen nicht mehr aktuellen oder falschen Daten arbeitet, hat er das Recht, die Gesellschaft darauf aufmerksam zu machen und eine Korrektur oder Anpassung von dessen personenbezogenen Daten zu verlangen.  

4. Beschränkung der Verarbeitung 

Sofern der Datenträger annimmt, dass:

 • von der  Gesellschaft seine ungenauen Daten verarbeitet werden (und die Gesellschaft überprüft, ob dem so ist);
 • die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten seitens der Gesellschaft rechtswidrig erfolgt, und der Datenträger zugleich einen Wunsch hat, alle seinen Daten zu löschen;
 • seine personenbezogenen Daten von der Gesellschaft für die o.g. Zwecke nicht mehr benötigt werden, der Datenträger  diese gern noch für  die Verteidigung seiner rechtlichen Ansprüche beispielsweise in einem Gerichtsverfahren  nutzen möchte; 
 • ein berechtigtes Interesse der Gesellschaft an bestimmter Verarbeitung personenbezogener Daten nicht mehr besteht (und die Gesellschaft überprüft, ob dem so ist),

darf der Datenträger die Gesellschaft um die Beschränkung der Verarbeitung von dessen bestimmten personenbezo-
genen Daten, oder lediglich für bestimmte Verarbeitungs-zwecke ersuchen.

5. Übertragbarkeit von Daten 

Der Datenträger darf sich an die Gesellschaft jederzeit wenden,um seine personenbezogenen Daten, die der Gesellschaft zur Verfügung stehen, je nach Spezifizierung des Datenträgers an Dritte zu übergeben.

6. Einwand gegen Verarbeitung 

Sofern von der Gesellschaft personenbezogenen Daten auf Grund vom unberechtigten Interesse des Verwalters verarbeitet werden, darf der Datenträger gegen solch eine Verarbeitung gemäß den direkt im Wortlaut dieser Grundsätze angeführten Anweisungen Einwand erheben:

7. Widerruf der Zustimmung der Verarbeitung personenbezogener Daten 

Sofern die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Zustimmung des Datenträgers beruht, darf solch eine Zustimmung  jederzeit schriftlich widerrufen werden (einschließlich  der E-Mail).

8. Recht auf Einreichen einer Beschwerde

Sofern der Datenträger annimmt, dass die Gesellschaft mit seinen Daten im Widerspruch zum Gesetz umgeht, darf er sich jederzeit an einen Sonderbeauftragten für den Schutz personenbezogener Daten mit einer Beschwerde wenden, eventuell weiter auch an das Amt für den Schutz von persönlichen Daten.

Der Sonderbeauftragte für den Schutz personenbezogener Daten

Die Gesellschaft errichtete das Amt eines Sonderbeauftragten für den Schutz personenbezogener Daten. Seine Aufgabe ist u.a. die Kommunikation innerhalb der Gesellschaft wie auch nach Außen sowie Lösung von Beschwerden, Aufnahme von Anregungen und weiteren Ideen, die die Verarbeitung vom personenbezogenen Daten in der Gesellschaft betreffen.

Kontaktangaben des Verwalters:
Metrostav a.s.
Sitz: Koželužského 2450/4, 180 00 Prag 8
E-Mail: poverenec@metrostav.cz         

Auszug aus Aufzeichnungen der durch den Verwalter  geführten Verarbeitungstätigkeiten

 

Verarbeitungs-zweckRechtstitelEmpfänger- kategorien personen-bezogener Daten Geplante Fristen für Löschung
Administrative, Archivierungs- und Schriftendienst sowie Postannahme und -versand

Vertragserfüllung oder für Zwecke des Vertragsabaschlus-ses

 

 

Erfüllung von rechtlichen Verpflichtungen – Gesetz Nr. 499/2004 Slg., über Archivie-rungs- und Schriften- dienst

 

 

Berechtigte Interessen des Verwalters – Evidenz der ein- und ausgehenden Post, und berechtigtes Interesse des Verwalters an einer ordnungsgemäßen Evidenz von Vollmachten unter Ausnutzung elektronischer Unterschrift und Ausstellung eines qualifizierten Zertifikats  

 

Töchtergesell-schaften des Verwalters – Metrostav Facility

 

Vertragspartner und deren Mitarbeiter

5Jahre

(ein-und ausgehende Post)

 

10 Jahre

(Postablagebogen, Übergabeprotokoll der eingehenden Post, Gesamt-Lieferschein von eingechriebenen Sendungen)

Unternehmens-evidenz und (zusammenhängen-de) Registerver-pflichtungen

Vertragserfüllung oder für die Zwecke des Vertrags-abschlusses

 

 

Erfüllung der rechtlichen Verpflichtungen –Konsortialgesetz, Neues Handels-gesetzbuch, Gewerbe-vorschriften, (Führung einer Aktionären-liste)

Töchtergesell-schaften von Verwalter/Gesell-schaften der Metrostav Group

 

Vertragspartner

(Komerční banka a.s.), Administer spol. s r.o.)

 

Verrwaltungsorgane (Notare, Gerichte)

 

Aktionäre (Antrag auf Ausstellung der Aktionärenliste)

 

 

während der Dauer der Gesellschaft –

Aktionärenliste (Nachlass-verfahren, Aktionären-rechte).

Protokolle der Haupt-versammlungen einschl. der Audioaufzeichnungen,

Sitzungen der Betriebs-direktoren und Direktoren von Divisionen – gesetzliche Verpflichtung

 

Nach Beendigung der Mitgliedschaft in den Organen (Auszüge aus dem Strafregister führen wir nicht in der Evidenz, lediglich übergeben wir an das Gericht die Zustimmung  zur Eintragung ins Handelsregister – Löschung)

 

Marketing, Ausschreibungen, Angebote und CED

Berechtigtes Interesse des Verwalters – in Beziehung zu eigenen Mitarbeitern

Berechtigtes Interesse an der Nutzung von Identifizierungs- und Kontaktdaten der Mitarbeiter im Zusammenhang mit der Erfüllung ihrer Arbeitspflichten.

In Beziehung zu Dritten

Berechtigtes Interesse an Verarbeitung deren Identifizierungs- und Kontaktdaten für die Zwecke der Durchführung von Geschäftsbeziehungen (z.B. Bauherren hinsichtlich der Bauaufträge oder deren Mitarbeiter, die als Kontaktpersonen im Verhältnis zum Projekt, zu juristischen Person usw. auftreten)

 

Zustimmung des Datensubjekts - CED

Töchtergesell-schaften des Verwalters

 

Vertragspartner und deren Mitarbeiter – Auftraggeber eines öffentlichen Auftrags, Anbieter des CED-Systems – CDL-Systems

Nach Beendigung eines arbeitsrechtlichen Verhältnisses (CED, eigene Mitarbeiter).

 

 

Während der Dauer eines berechtigten Interesses

(SOI)

 

 

5 Jahre (Angebote)

Einkauf

Vertragserfüllung mit dem Datenträger

 

Berechtigtes Interesse des Verwalters – berechtigtes Interesse des Verwalters und Dritter – Auftragnehmer an Anknüpfung und Aufrechterhaltung von Geschäftskontakten für die Zwecke der Durchführung der unternehmerischen Tätigkeit.

Töchtergesellschaf-ten des Verwalters

 

 

Vertragspartner

Gemäß der aktuellen Schredderordnung:

 

20 Jahre –

Lieferverträge

 

10 Jahre –

Bestellungen,

gewöhnliche Aufträge

 

10 Jahre –

Ausschreibungen, Nachfrageblätter, Tenders,

Vertrags- und Angebots-protokolle, Ausschreibungs-

Protokolle

Vermögensschutz und personenbezogeneSicherheit

Vertragserfüllung oder für die Zwecke des Vertrags-abschlusses

 

Berechtigte Interessen des Verwalters oder Dritter - berechtigstes Interesse des Verwalters oder Dritter am Schutz des Vermögens vor Beschädigung und ferner berechtigstes Interesse an Personensicherheit in den Objekten und auf Arbeitsstellen des Verwalters

 

Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung – Gesetz Nr. 262/2006 Slg., Arbeitsgesetzbuch

Gesetz Nr. 435/2004 Slg., über Sicherstellung weiterer Bedingungen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit

Gesetz Nr. 412/2005 Slg., über den Schutz von geheim zu haltenden Informatio-nen sowie über die Sicherheitseignung von Regierungs-anordnungen Nr. 591/2006 Slg., über Mindestanforderungen an Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit auf Bau-stellen

Verordnung Nr.499/2006 Slg., über Baudokumentation (Anlage Nr. 16)

Verordnung Nr. 528/2005 Slg., über physische Sicherheit und Zertifizierung von technischen Mitteln

 

Töchtergesellschaf-ten des Verwalters

 

Vertragspartner

 

Organe der Staats-verwaltung

10 Jahre – Evidenz personenbezogener Daten der Anwesenden auf der Baustelle, Daten, die für die Führung des Bautagebuchs notwendig sind

 

90 Tage –

Identifizierungsdaten von Besuchern des Objekts des Sitzes der Gesellschaft

 

3-7 Tage Kamera-aufzeichnungen

 

Sofort nach Baubeendi-gung – kodierte Daten, die für die Identifizierung des Datenträgers mittels des Face ID-Systems oder ähnlichen Systems (hash template), Baustellen-Zutrittskarten  notwendig sind 

Schutz personenbezogener DatenErfüllung der rechtlichen Verpflichtungen

Gesellschaften in der Metrostav Group

 

Vertragspartner –

Anbieter von Informa-tionsdienstleistungen

 

Absender von Sonderschriften – Gericht, Zwangsvoll-strecker, Rechtsanwalt

 

Nach Erledigung einer Sonderschrift

 

Nach Beendigung eines arbeitsrechtlichen Verhältnisses/nach Beendigung der Gültigkeit der Beauftragung des Mitarbeiters

Verwaltung und Vermietung des Sachanlagever-mögens

Vertragserfüllung oder für Zwecke des Vertragsabaschlus-ses

 

Erfüllung der rechtlichen Verpflichtungen – Gesetz über Rechnungsführung

 

VertragspartnerGemäss der aktuellen Schredderordnung
Schutz von ge-heim zu haltensen Informationen und Sicherheitseignung

Erfüllung der rechtlichen Verpflichtungen

 

Vertragserfüllung oder für Zwecke des Vertragsabschlusses

 

Vertragspartner –

dort, wo Sicherheits- überprüfung erforderlich ist

Während der Gültigkeit der Mitteilung über den Zugang zur geheim zu haltenden Information Stufe Vorbehalten (5 Jahre + 5 Jahre)

 

Während der Gültigkeit der Mitteilung über den Zugang zur geheim zu haltenden Information Stufe Vortraulich (9 Jahre + 5 Jahre)

 

Während der Gültigkeit der Mitteilung über den Zugang zur geheim zu haltenden Information Stufe Geheim (7 Jahre + 5 Jahre)

Personen- und Güterverkehr

Erfüllung der rechtlichen

Verpflichtungen

 

Vertragserfüllung oder für Zwecke des Vertragsabschlusses

 

Gesellschaften in der Metrostav Group

 

Vertragspartner –

Leasinggesellschaften, Kfz-Verleihstellen und Servicegesellschaften, Gesellschaft, die sich mit der Übertragung von Fahrtbelegen in die elektronische Form  befasst, externer Transportauftraggeber

1 Jahr

 

10 Jahre

 

Nach Beendigung der Vertragsdauer

Personalmarketing

Berechtigte Interessen des Verwalters –

berechtigtes Interesse des Verwalters an der Ausübung von Tätigkeiten, deren Ziel die Gewinnung des Beschäftigten einschl. der Verarbeitung von Informationen über den Bewerber um einen Arbeitsplatz

 

Zustimmung des Datenträgers (vorhanden in Teamio)

 

 

Metrostav

 

Gesellschaften in der Metrostav Group

 

Vertragspartner –

Personalagenturen und Betreiber der Personaldatenbank, die für die Gewinnung von Bewerbern Teamio und Jobote genutzt wird (Gesellschaft LMC)

Nach Beendigung des Ausschreibungsver-fahrens (innerhalb von 6 Monatenab Anmeldung – versehen auch mit Zustimmung in Teamio)

 

3 Jahre im Fall der Zustimmungserteilung in Teamio

 

Nach Beendigung der Vertragsdauer

 

Zahlungen und Zah-lungsinstrumente

Vertragserfüllung oder für Zwecke des Vertragsabschlusses

 

Erfüllung der rechtlichen Verpflichtungen

 

Berechtigte Interessen des Verwalters – berechtigtes Interesse an einem ordnungsgemäßen Bankkontakt

Vertragspartner –

Banken oder Finanz-institutionen, Vertrags-partner, der für Metrostav das Dokumentarakkreditiv oder Inkasso ausstellt, oder für den diese Instrumente ausgestellt werden

10 Jahre
Erfüllung von Verpflichtungen gemäss dem Gesetz über die Beschäfti-gungspolitik

Erfüllung der rechtlichen Verpflichtungen – Gesetz Nr. 435/2004 Slg., über die Beschäftigungspolitik

 

Öffentliches Interesse 

 

3 Jahre nach Beendi-gung eines arbeitsrecht-lichen Verhältnisses

 

Nach Beendigung des Projekts (Mitarbeiter von Vertragspartnern – Ausländer)

Versicherung von Personen, Vermögen und Haftung des VerwaltersErfüllung der rechtlichen Verpflichtungen des Verwalters – berechtigtes Interesse an Gewährung von Angaben über Unfälle von Dienstwagen an die Versicherung

Vertragspartner

Versicherung, Leasinggesellschaft, Versicherungsmakler, Versicherung des Geschädigten oder der Schadensperson

10 Jahre
Erwerb und Verwaltung des VermögensVertragserfüllung oder für Zwecke des Vertragsabschlusses

Vertragspartner –

MTS Facility auf Grund des Vertrags über Dienstleistungser-bringung

10 Jahre

 

Nach Beendigung der Vertragsdauer

PR, Werbung, Kommunikation zwischen den Gesellschaften einschl. der Herausgabe der Publikation Metrostav

Erfüllung der rechtlichen Verpflichtung des Verwalters –

Bezeichnung von Bauten gemäß dem Baugesetz

 

Zustimmung des Datenträgers

 

Berechtigtes Interesse des Verwalters oder Dritter – Interesse des Verwalters an der Werbung für dessen Handelsgesellschaften seinen eigenen Mitarbeiter gegenüber als auch nach Außen, Fotodokumentation von Bauten für gegenwärtige wie historische Zwecke; berechtigtes Interesse Dritter an deren Sponsoring

 

Vertragserfüllung mit dem Datenträger

 

Vertragspartner

 • Vertragspartner, der das Metro-stav-Anschriften-buch in Papier-form herstellt,
 • web-Betreiber u.ä.

 

Öffentlichkeit – zugänglich für

Personalaten der Datenträgere mittels der web-Seiten und im Facebook

2 Jahre

 

5 Jahre

 

10 Jahre

 

Nach Beendigung der Vertragsdauer

Arbeitsunfälle und BerufskrankheitenErfüllung der rechtlichen Verpflichtungen – Arbeitsgesetzbuch, Regierungsanordnung Nr. 201/2010 Slg., Verordnung Nr. 125/1993 Slg.

Verwaltungsorgane –

Hygienische Station, Arbeitsinspektorat, Bergbauamt, Krankenkasse des Geschädigten

 

Sonstige Personen –

Familienangehörige der Geschädigten

 

Sonstige juristische Personen – Tschechische Versicherung Česká pojišťovna, Berufsgewerkschafts-organisationen

 

Nach Beendigung der Entschädigung seitens des Verwalters

 

Nach Ablauf der Verjäh-rungsfrist für Ansprüche aus einem Sonder-ereignis

 

Nach Baufertigstellung 

Rechtsdienste

Vertragserfüllung mit dem Datenträger

 

Berechtigtes Interesse des Verwalters – berechtigtes Interesse des Verwalters an der Führung der Evidenz im Rahmen dieses Verarbeitungszweckes z.B. der Evidenz von Gerichtsstreits, externen Beratern, Exekutionen und Insolvenzen usw.

 

Erfüllung der rechtlichen Verpflichtungen – Gesetz Nr. 304/2013 Slg.,

 

Vertragspartner – externe Wirtschaftsprüfung, Banken u.ä.

 

Verwaltungsorgane –

Absender von Sonderschriften, z.B. Polizei der Tschechischen Republik, Gerichte, Gerichtsvollzieher u.a.

10 Jahre
Prävention, compliance, Ethische Hot-Line

Zustimmung des Datenträgers

 

Berechtigte Interessen des Verwalters –

Berechtigtes Interesse des Verwalters an der Verwaltung und dem Vermögensschutz des Verwalters und der Evidenz von anvertrauten IT-Mitteln und Anlagen

Vertragspartner –

Dienstleistungsanbie-ter der elektronischen Kommunikation, von dem die ethische Hot-Line (O2) betrieben wird, Anbieter von web-Dienstleistungen (Blueberry.cz Apps s.r.o.)

Unbedingt notwendige Zeit für Überprüfung des Anlasses und der Ergreifung einer Besserung
Betrieb und  Verwal-tung einer                                IT-Einrichtung

Vertragserfüllung mit dem Datenträger

 

Berechtigte Interessen des Verwalters – berechtigstes Interesse der Verwalters an der Verwaltung und dem Schutz des Vermögens des Verwalters und Evidenz von anvertrauten IT-Mitteln und Anlagen

Vertragspartner – Anbieter von IT-Dienstleistungen und Anbieter von SW-Lizenzen

Nach Beendigung der Vertragsdauer

 

Nach Beendigung eines arbeitsrechtlichen Verhältnisses

Psychodiagnostik bei Beschäftigungs- bewerbern und MitarbeiternZustimmung von Datenträgern

Gesellschaften in der Metrostav Group

 

Vertragspartner –

Professionelle Gesellschaften oder Psychologen, die die Durchführung der Psychodiagnostik bei Mitarbeitern und  Be-schäftigungsbewer-bern auf Grundlage eines Vertrags mit dem Verwalter sicherstellen

Nach Beendigung eines Ausschreibungsver-fahren (für Beschäfti-gungsbewerber)

 

6 Monate

 

Nach Beendigung der Vorbereitungsetappe von Personalressourcen

 

Während der Dauer eines arbeitsrechtlichen Verhältnisses

Reproduktion des qualifizierten Arbeiterpersonals

Zustimmung des Datenträgeres

 

Vertragserfüllung mit dem Datenträger

 

Erfüllung der rechtlichen Verpflichtungen des Verwalters –

Insbesondere aus der Sicht der Sicherheit und des Gesundheits-schutzes bei der Arbeit  und der gesundheit-lichen Eignung zur Arbeitsausübung (ärztliches Gutachten)

 

Berechtigte Interessen des Verwalters –

berechtigtes Interesse an der Amtsernennung eines Schirmherren für einen Schüler unterm Vertrag und zusam-menhängende Agenda

 

Metrostav

 

Vertragspartner –

Anbieter von arbeitsmedizinischen   Dienstleistungen

Nach Beendigung der Vertragdauer und dem Vergleich von Verpflich-tungen

 

Nach Beendigung eines arbeitsrechtlichen Verhältnisses

 

10 Jahre

 

Nach Gültigkeitsbeendi-gung  des verliehenen Amts des Schirmherren eines Schülers unterm Vertrag

Bautätigkeit

Vertragserfüllung oder für Zwecke des Vertragsabschlusses

 

Erfüllung der rechtlichen Verpflichtungen –

 

Gesetz Nr. 262/2006 Slg., Arbeitsgesetzbuch

Gesetz Nr. 435/2004 Slg., über Beschäfti-gungspolitik

Gesetz Nr. 309/2006 Slg., über Sicherstellung von weitreren Bedingungen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit auf Baustellen

Verordnung Nr. 499/2006 Slg., über Baudokumentation (Anlage Nr. 16)

 

Berechtigte Interessen des Verwalters oder Dritter – berechtigtes Interesse des Verwalters oder Dritter an einem reibungs-losen Verlauf der Auftragsdurchführung, der Prävention gegen technische Gefahren am Auftrag sowie für Zwecke von Berichterstattungen

 

Öffentliches Interesse

 

Töchtergesellschaf-ten des Verwalters

 

Vertragspartner

 

Organe der Staats- verwaltung

10 Jahre (Werkvertrag und sonstige Verträge, Identifizierung und Einschätzung der Gefahr, Zeitplan, Aufbau-Organisationsplan/POV, Qualitätsplan,

Durchführungsdokumen-tation, technische Anforderungen, Kontroll- und Testplan, Qualitäts-bericht, Safety Management System/SMS Dokumentation und weitere Belege, die den Bau betreffen, Evidenz von Daten der auf dem Bau anwesenden Personen, Daten, die für die Führung des Bautagebuchs erforderlichen Daten)

 

5 Jahre (gewöhnliche Dokumentation und Schriften, Belege aus dem Bereich EMS)

 

Sofort nach Baufertig-stellung – kodierte Daten, die für die Identifizierung des Gesichts mit dem System Face ID notwendig sind (hash Template), Baustellen-Zugangskarten einschl. Foto 

Rechnungsführung, Rechnungstellung

Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung des Verwalters –

rechtliche Verpflichtung des Verwalters aus den Rechnungslegungs – und Steuervorschriften bei Datenverarbeitung der Aktionäre für Zwecke der Auszahlung von Dividenden

 

Vertragserfüllung mit dem Datenträger

 

Berechtigtes Interesse des Verwalters –

berechtigtes Interesse des Verwalters an einer ordnungsgemäßen Führung der Buchhaltung durch dessen Mitarbeiter einschl. der Nutzung von Unterschrifts-mustern

 

Vertragspartner –

Hauptstadt Prag

1 Woche für Aufstellung von Diensthabenden

 

3 Jahre

 

Nach Beendigung der Gültigkeit einer betref-fenden Schulung

 

Nach Baufertigstellung

 

Nach Beendigung eines arbeitsrechtlichen Verhältnisses

 

 

Sicherstellung der Sicherheit und des Gesundheits-schutzes bei der Arbeit und des Brandschutzes

Erfüllung der rechtlichen Verpflichtungen des Verwalters –

rechtliche Verpflichtung im Bereich der Sicherheit und des Gesundheits-schutzes bei der Arbeit gemäss dem Arbeits-gesetzbuch und dem Gesetz Nr. 309/2006 Slg., über Sicher-stellung weiterer Bedingungen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit, im Bereich des Brand-schutzes gemäß dem Brandschutzgesetz und ferner gemäß dem Krisengesetz (einschl. der Verarbeitung personenbezogener Daten im Umfang, der für die Erfüllung von Verpflichtungen für den Verwalter aus den mit der Hauptstadt  Prag abgeschlossen Verträ-gen auf Grundlage des Krisengesetzes not-wendig ist – als Erfüllung einer im öffentlichen Interesse durchgeführten Aufgabe)  und ferner aus dem Gesetz Nr. 61/1998 Slg. (§ 6) und weiteren Durchfüh-rungsvorschriften.

 

Berechtigtes Interesse des Verwalters – für den Fall eines Buches mit Einwänden geht es um ein berechtigtes Interesse von Metrostav an der Erfüllung von Arbeits- und rechtlichen Verpflichtungen der Mitarbeiter in Beziehung zur Einhaltung der Sicherheit und des Gesunheitsschutzes bei der Arbeit ; für den Fall von Alkoholtests bei Mitarbeitern eines Subunternehmers geht es um Erfüllung von gesetzlichen Verpflich-tungen zum Schutz der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes bei der Arbeit in Bezug auf sämtliche Personen, die sich auf einem Metrostav-Bau bewegen, insbeson-dere, nicht jedoch ausschliesslich eigene Mitarbeiter der Metrostav.

 

Öffentliches Interesse

 

Vertragspartner –

Hauptstadt Prag

1 Woche für die Aufstellung von Dienstleistungen

 

3 Jahre

 

Nach Gültigkeits-beendigung der Schulung

 

Nach Baufertigstellung

 

Nach Beendigung eines arbeitsrechtlichen Verhältnisses

Zusamennfassende Informationen:   
Fristen für Löschung personenbezogener Daten, die in diesen Aufzeichnungen von Verarbeitungstätigkeiten angeführt sind, beruhen auf der Schriftenordnung des Verwalters, wobei bei einigen Datenkategorien diese Frist nicht eindeutig bestimmt werden kann. Durch die organisatorische Managementdokumentation können für Einzelfälle Sonderfristen in Bezug auf die oben angeführten Fristen bestimmt werden.   
Verarbeiter personenbezogener Daten für sämtliche Beschäftigtenzwecke der Verarbeitung ist u.a. die Gesellschaft Elanor spol. s r.o., die zugleich Auftragnehmer für das Personalinformationssystem EGJE ist. Für Mitarbeiter der Gesellschaft Metrostav a.s. wurde eine detailliertere Information über die Verarbeitung ihrer personalbezogenen Daten in einem selbständigen Dokument herausgegeben.   
Technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten:Beschränkter Zugang von Unbefugten in Bürogebäude (Empfangsraum mit dem Sicherheitsschutzschalter, elektronische Zugangskarten mit beschränktem Zugang in bestimmte Teile des Bürogebäudes). Beschränkter Zugang in Büroräume (Abschliessen von Büros), Antivirus-Schutz. Interne Vorschriften über Sicherstellung von  Informationsschutz und –sicherheit (Sicherheitsrichtlinien). Beschränkter Zugang zu Schriften (in Papierform). Beschränkte Nutzerrechte und Zugangspassworte zur Datenbank. Schiffrierung lokaler CD-Roms gegen Zugang von Unbefugten. Einstellung von Passwörtern, Zugängen und Sicherstellung von Akten und Daten. Einstellung und Management von Virtual Privat Network/VPN Zugänge zum Netz der Metrostav Group.  

Prinsipper for behandling av personopplysninger

Introduksjon

Gjennom disse prinsippene for behandling av personopplysninger, Metrostav a.s. (heretter kalt "selskapet" eller "Metrostav") opplyser dem, hvis personopplysninger blir behandlet, på prinsippene om vern av deres privatliv og på utførte behandlingsaktiviteter (i henhold til EUs forordning om beskyttelse av personopplysninger kjent som "GDPR").

Grunnleggende informasjon om behandling av personopplysninger
Retningslinjene for behandling av personopplysninger gjelder alle klienter, leverandører og kunder i selskapet, så vel som alle andre som kontakter selskapet eller på annen måte overfører eller kommuniserer personlige data til selskapet (med mindre annet er angitt nedenfor). Dette betyr alle mennesker som bruker tjenestene til selskapet, eller leverer tjenester, legger ut underleveranser for selskapet, eller er i et annet forhold til selskapet. 

Behandlingen av personopplysninger skjer i Metrostav både manuelt og automatisk i selskapets informasjonssystemer. Hvis personopplysningene blir behandlet gjennom informasjonssystemer, er det ingen automatisert beslutningstaking. 

Databehandler

Databehandleren er Selskapet Metrostav a.s., med hovedkontor i Koželužská 2450/4, Praha 8, postnr. 180 00, org. nr. 00014915, registrert i Foretaksregistret ført av Byretten i Praha, seksjon B, arkiv nr. 758.
 

Hvilke data samler selskapet inn?

 Selskapet samler inn følgende kategorier av data: 
 

1. Data gitt av registrerte selv Informasjon gitt ved disse anledninger: 

 • når man inngår et kontraktsforhold mellom den registrerte og selskapet, eller for å etablere dette kontraktsforholdet; 
 • data gitt for gjennomføring av kontrakten; 
 • hvis den registrerte kontakter og ber om eller tilbyr leveranser av sine tjenester eller varer; 
 • når man kommuniserer med selskapet, enten via e-post eller ved å fylle ut hvilket som helst kontaktskjema på nettstedet www.metrostav.cz; 
 • hvis den registrerte kontakter selskapet av en annen grunn.

2. Opplysninger fra andre kilder
Slike kilder inkluderer:

 • offentlig tilgjengelige kilder, inkludert offentlige registre og Internett; 
 • informasjon som Metrostav har mottatt fra tredjeparter, for eksempel arbeidsgiver eller tilknyttede selskaper til den registrerte eller dens forretningspartnere, og som Metrostav trenger for å oppfylle kontrakten eller oppfylle juridiske forpliktelser. 

Selskapet kan kombinere opplysninger fra disse kildene med andre opplysninger som selskapet får gjennom sine egne aktiviteter, dvs. ved å behandle og evaluere allerede innsamlede personopplysninger.

Hvordan selskapet bruker personlig informasjon?

Selskapet bruker de innsamlede dataene for følgende formål:

1. Beskyttelse av eiendom, sikkerhet og andre rettigheter til selskapet og tredjeparter

Selskapet har en legitim interesse i å beskytte sin eiendom og rettigheter, samt eiendom og rettigheter til tredjeparter. For dette formål kan selskapets byggeplasser, kontorbygg og lokaler sikres med et kamerasystem og et registreringssystem.

Selskapet bruker personopplysninger utelukkende for det oppgitte formålet og oppbevarer opptakene fra kameraene i samsvar med uttalelsen fra Kontoret for beskyttelse av personopplysninger, som regel, i tre dager. Registreringer av besøk som bare inneholder de nødvendige personopplysningene (ofte navn, dokumentnummer eller informasjon om arbeidsgiveren og registreringsnummer på kjøretøyet) oppbevares av selskapet i maksimalt 90 dager.

2. Adressering for samarbeid
Selskapet kan bruke kontaktinformasjonen til å be om tjenester og produkter fra sine eller mulige leverandører. Samtidig handler selskapet i gjensidig interesse av forretningssamarbeid. I tilfelle den registrerte ikke er interessert i å fortsette å bli kontaktet kommersielt av Metrostav, kan de bruke hvilken som helst av selskapets kontaktdetaljer for å informere selskapet om dette.

3. Byggeaktivitet
Metrostav bruker dataene for faktisk implementering og registrering av prosjekter, for kommunikasjon med kunder, byggherrer og leverandører og oppfyllelse av alle relaterte kontraktsmessige og juridiske forpliktelser.

4. Bokføring 
Dataene brukes av selskapet til å utstede regnskapsdokumenter og føre regnskaper i samsvar med lovkrav.

5. Markedsføring i den forstand at vi tilbyr tjenestene til vårt selskap
Selskapet kan bruke personopplysningene til sine leverandører for å sende inn anbud og offentlige kontrakter selskapet deltar i.

Personopplysninger for dette formålet behandles på grunnlag av en gjensidig legitim interesse i oppfyllelse av forretningsplaner og inngåelse av relevante kontrakter, eller på grunnlag av eksplisitt samtykke til behandling av personopplysninger i CEDs interne informasjonssystem.

6. Markedsføring, reklame og bedriftskommunikasjon
Selskapet kan videre bruke personopplysningene til registrerte med følgende formål:

 • deres publisering i salgsfremmende publikasjoner eller på selskapets nettsider, inkl. sin profil på sosiale nettsider, på grunnlag av gitt samtykke;
 • sende informasjon og nyheter, for eksempel i form av sending av Metrostav Aviser, enten på grunnlag av gitt samtykke eller av gjensidig legitim interesse i tilfelle det foreligger et kontraktsmessig eller lignende forhold mellom selskapet og den registrerte. I tilfelle den registrerte ikke lenger er interessert i å bli kontaktet av Metrostav på denne måten, kan han bruke hvilken som helst av selskapets kontaktdetaljer og informere Metrostav om dette.

Hvis Metrostav organiserer en kampanje, en pedagogisk eller annen sosial begivenhet, kan den ta et fotografisk eller audiovisuelt opptak og publisere disse opptakene på nettstedet, sosiale nettverk eller annet markedsføringsmateriell for å informere om arrangementet og kurset. Registreringer blir ikke laget med den hensikt å behandle noen personopplysninger, og derfor blir ingen personopplysninger behandlet.

7. Rekruttering av nyansatte
Hvis selskapet skaffer seg personopplysninger for rekrutteringsformål, brukes de bare for å fylle en ny stilling. I tilfelle at disse dataene inkluderer profesjonell psykodiagnostikk, behandler Metrostav personopplysninger som er resultatet av det bare med uttrykkelig samtykke fra den registrerte. Selskapet behandler personopplysninger for dette formålet gjennom hele rekruteringsprosedyren, med mindre den registrerte samtykker i at selskapet lagrer sine personopplysninger over lengre tid og bruker dem i tilfelle en ny åpnet passende stilling i fremtiden.

Personopplysninger om videregående elle universitets studenter kan behandles av Metrostav med det formål å støtte utdanning og faglig utvikling, støtte og ansettelse i Metrostav, hvis det følger av inngått avtale mellom Metrostav og studenten, hvis studenten har gitt sin samtykke eller hvis det gis en gjensidig interesse for utførelse i praksis hos Metrostav og for fremtidig samarbeid. Hvis studenten ikke er interessert i utførelse av profesjonell praksis hos Metrostav, kan kontaktinformasjonen til selskapet brukes for å informere Metrostav om dette.

8. Rettssaker og forsvar av juridiske krav
Selskapet kan bruke de innsamlede dataene til å håndheve krav, løse tvister eller beskytte sine rettigheter og legitime interesser i samsvar med gjeldende lov.

9. Forebygging og etikk
I tilfelle den registrerte henvender seg til Etikklinjen med en spesifikk klage, uttrykker han / hun sitt samtykke til behandlingen av hans / hennes personlige data for å undersøke klagen, i en tidsperiode som er passende å undersøke klagen og ta korrigerende tiltak.
I tilfelle Metrostav blir gitt opplysningene til den registrerte av en tredjepart, skal personopplysningene til den registrerte behandles av Metrostav bare i den grad det er nødvendig og i den tid det er strengt nødvendig å undersøke klagen og utføre tiltak, alt innenfor legitime interesser fra selskapet og tredjeparter.

Datadeling og overføring

Selskapet kan dele de innsamlede dataene:

1. Med andre selskaper i Metrostav-Gruppen
Selskapet kan gi informasjon eller gi tilgang til den til juridiske enheter - selskaper som danner Metrostav-gruppen. En liste over alle medlemmene i Metrostav-gruppen er tilgjengelig på nettstedet https://www.skupinametrostav.cz/cs/. Alle selskaper i Metrostav-gruppen er bundet av taushetsplikten og overholder gjeldende lovbestemmelser innen beskyttelse av personopplysninger.

2. Med forretningspartnere 
Selskapet kan gi eller gi tilgang til informasjon til sine tilknyttede selskaper, kunder, leverandører, konsulenter, programvareleverandører, forsikringsselskaper, revisjonsselskaper og andre tjenesteleverandører eller forretningspartnere, forutsatt at de leverer tjenester til selskapet som involverer behandling av personopplysninger. I ingen tilfeller gir Metrostav personlige data, hverken mot et gebyr eller gratis, til tredjeparter uten juridisk grunn til det.
Alle  kontraktspartnere i selskapet er bundet av taushetsplikten og overholder gjeldende lovbestemmelser innen beskyttelse av personopplysninger.

3. Av juridiske årsaker eller i tilfelle tvister 
Selskapet kan dele personlig informasjon hvis loven krever det:

 • med politiet i Tsjekkia og domstoler, statlige myndigheter eller andre tredjeparter, hvis dette er nødvendig for å oppfylle de juridiske forpliktelsene til Metrostav, eller for å håndheve dets juridiske krav, eller for å beskytte selskapets eller tredjeparts rettigheter eller eiendom;
 • med andre parter i forbindelse med en mulig fusjon, salg av eiendeler, konsolidering eller restrukturering, finansiering eller overføring av selskapet eller deler av det til et annet selskap.

4. Med samtykke fra den registrerte
Selskapet kan dele personopplysninger på andre måter og med andre enheter, hvis den registrerte uttrykkelig er enig.

Om nødvendig kan Metrostav overføre personopplysninger utenfor EU, spesielt hvis selskapet driver virksomhet eller byggevirksomhet i utlandet. I et slikt tilfelle overholder Metrostav alltid gjeldende lovbestemmelser om overføring av personopplysninger til utlandet.
 

Hva er den registrertes rettigheter i forhold til behandling av personopplysninger?
 

Den registrerte kan utøve følgende rettigheter i forbindelse med behandlingen av personopplysningene sine med selskapet. Han/hun kan bruke selskapets kontaktdetaljer på slutten av denne delen for sine forespørsler.


1. Datalagring og sletting
Alle personopplysninger oppbevares alltid av selskapet i den tid det er nødvendig for å overholde formålet som personopplysningene behandles for, spesielt i perioden

 • fastsatt ved lov eller andre generelt bindende lovbestemmelser;
 • angitt i gitt samtykke;
 • varigheten av kontraktsforholdet med selskapet og som regel ti (10) år etter opphør, med mindre andre lovbestemte arkiveringsperioder er spesifisert.

Selskapet vil slette personopplysninger så snart den registrerte ber om det, med mindre det er en legitim grunn for videre behandling, for eksempel:

 • de lovbestemte arkiveringsperiodene ikke har utløpt;
 • hvis den registrerte av selskapet løser et problem, for eksempel en tvist eller et juridisk krav;
 • hvis selskapet oppbevarer denne informasjonen i samlet eller anonym form;
 • hvis selskapet trenger slik informasjon for legitime forretningsformål.

2. Tilgang til personopplysninger
Den registrerte kan når som helst kontakte selskapet gratis for å be om informasjon om hvorvidt selskapet behandler sine personopplysninger, og i så fall for å be om ytterligere informasjon om slik behandling.


3. Endring av personopplysninger eller feil i data
Hvis det for eksempel i løpet av kontraktsforholdet mellom den registrerte og Metrostav er det noen endring i personopplysningene, for eksempel endring av navn, adresse eller e-postadresse eller telefonnummer, eller hvis den registrerte finner at selskapet jobber med utdaterte eller feilaktige data, har selskapet rett til å varsle og be om korrigering eller endring av personopplysninger.

4. Behandlingsbegrensninger
Hvis den registrerte mener at:

 • Selskapet behandler sine unøyaktige data (og selskapet bekrefter at dette er tilfelle);
 • behandling av personopplysninger fra selskapet er ulovlig, og den registrerte ikke ønsker å slette alle dataene samtidig;
 • hans personlige data ikke lenger er nødvendig av selskapet for ovennevnte formål, men den registrerte vil gjerne bruke dem til å forsvare sine juridiske krav, for eksempel i rettssaker;
 • selskapets legitime interesse i viss behandling av personopplysninger er ikke gitt (og selskapet bekrefter om dette er tilfelle),

den registrerte kan be selskapet om å begrense behandlingen av bare noen av hans personlige data eller for bare visse formål med behandlingen.

5. Dataportabilitet
Den registrerte kan når som helst kontakte selskapet for å overføre sine personlige data tilgjengelig for selskapet til en tredjepart i henhold til den registrertes spesifikasjoner

6. Innvending mot behandling
Hvis selskapet behandler personopplysninger i behandlingsansvarliges legitime interesse, kan den registrerte motsette seg slik behandling i samsvar med instruksjonene som er direkte beskrevet i teksten til denne policyen.


7. Tilbaketrekking av samtykke til behandling av personopplysninge
Hvis behandlingen av personopplysninger er basert på den registrertes samtykke, kan dette samtykke når som helst tilbaketrekkes skriftlig (inkludert via e-post).

8. Rett til å klage 
Hvis den registrerte mener at selskapet håndterer dataene sine i strid med loven, kan han / hun når som helst sende inn en klage til spesialkommisjonæren for personopplysning, eller også til kontoret for personopplysningsvern.


Spesiell kommisjonær for beskyttelse av personopplysninger
Selskapet har etablert instituttet til spesialkommissæren for beskyttelse av personopplysninger. Dens oppgave er blant annet å kommunisere internt og eksternt og å løse klager, motta forslag og andre forslag angående behandling av personopplysninger i selskapet.

Kontaktinformasjon til administratoren:
Metrostav a.s., IČ: 00014915
sted: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

e-post: poverenec@metrostav.cz

 

Utdrag fra register over behandlingsaktiviteter som administratoren fører

Formål med behandlingJuridisk tittelMottakere av personopplysningerPlanlagte frister for sletting
Administrasjon, arkiv og filtjeneste, mottak og sending av post

Utførelse av kontrakten eller med formål å inngå kontrakten

 

Oppfyllelse av juridisk forpliktelse - lov nr. 499/2004 Om arkivering og filtjeneste

 

Administratorens legitime interesser - registrering av innkommende og utgående post og legitime interesser fra administratoren i riktig registrering av fullmakter til å bruke den elektroniske signaturen og utstede et kvalifisert sertifikat

datterselskap av administratoren - Metrostav Facility

 

kontraktspartnere og deres ansatte

5 år (innkommende og utsendt post)

 

10 år (forsendelsesark, overleveringsprotokoll for innkommende post, følgeseddel for registrerte varer)

Bedriftsjournaler og (relaterte) registrerings- forpliktelser

Utførelse av kontrakten eller med formål å inngå kontrakten

 

Oppfyllelse av juridiske forpliktelser - ZOK, NOZ, handelsbestemmelser (liste over aksjonærer)

datterselskaper til administratoren / selskapet i Metrostav-gruppen

 

kontraktspartnere (Komerční banka a.s., Administrer spol. s.r.o.)

 

administrative organer (notarer, domstoler)

 

aksjonærer (forespørsel om en kopi av listen over aksjonærer)

for selskapets varighet - liste over aksjonærer (arveprosess, aksjonærrettigheter, referat fra generalforsamlingen, inkl. lydopptak, møter med direktør - juridisk forpliktelse

 

etter oppsigelse av medlemskap i organene (vi registrerer ikke utdrag fra strafferegisteret, vi gir bare rettens samtykke til oppføringen i handelsregisteret - sletting)

Markedsføring, anbud, tilbud og CED

Legitim interesse fra administratoren -

i forhold til egne ansatte, en legitim interesse i bruk av identifikasjon og kontaktinformasjonen til ansatte i forbindelse med utførelsen av deres arbeidsoppgaver.

i forhold til tredjeparter, en legitim interesse i behandlingen av deres identifikasjon og kontaktdata med formål å implementere forretningsforhold (f.eks. byggherren i byggekontrakter eller deres ansatte som er kontaktpersonen i forhold til prosjektet, juridisk enhet, etc. )

 

Samtykke til den registrerte - CED

datterselskap av administratoren

 

kontraktspartnere og deres ansatte - oppdragsgiver, leverandør av CED-systemet - CDL Systems

Etter at arbeidsforholdet er avsluttet (CED, egne ansatte).

 

Så lenge legitim interesse (SOI) varer

 

5 år (tilbud)

Handling

Oppfyllelse av kontrakten med den registrerte

 

Legitim interesse fra administratoren - administratorens legitime interesse og tredjeparter - leverandører i å opprette og opprettholde forretningskontakter med det formål å utføre forretningsaktiviteter.  

datterselskap av administratoren

 

 

kontraktspartnere

I henhold til gjeldende regler for avhending:

 

20 år – leveranders-kontrakter

 

10 år - bestillinger, forhåndsbestillinger

 

10 år - anbud, etterspørselsark,  oppføringer for kontrakter og ordrer, oppføringer for anbud

Beskyttelse av eiendom og personers sikkerhet

Utførelse av kontrakten eller formål å inngå kontrakten

 

Legitime interesser fra administratoren eller tredjeparter - legitime interesser fra administratoren eller tredjeparter i beskyttelse av eiendom mot skade eller tyveri, samt en legitim interesse i sikkerheten til personer i bygningens og arbeidsplassene til administratoren

 

Oppfyllelse av juridisk forpliktelse -

Lov nr. 262/2006., Arbeidsmiljøloven

Lov nr. 435/2004, Om ansettelse

Lov nr. 309/2006, Om å sikre andre forhold for sikkerhet og helsevern på jobben

Lov nr. 412/2005, Om beskyttelse av klassifisert informasjon og om sikkerhetsklarering

Regjeringsforskrift nr. 591/2006, Om mer detaljerte minimumskrav til sikkerhet og helsevern på arbeid på byggeplasser

Dekret nr. 499/2006, Om byggedokumentasjon (vedlegg nr. 16)

Dekret nr. 528/2005, Om fysisk sikkerhet og sertifisering av tekniske midler

datterselskap av administratoren

 

kontraktspartnere

 

statlige forvaltningsorganer

10 år - registrering av data om personer som er tilstede på byggeplassen, data som er nødvendige for å føre en byggedagbok

 

 

90 dager - identifikasjonsdata for besøk til selskapets hovedkvarter

 

 

3-7 dager med kameraopptak

 

 

Umiddelbart etter at konstruksjonen er fullført - kodede data som er nødvendige for identifikasjon av den registrerte av Face ID-systemet eller et lignende system (hash template), inngangskort til byggeplassen

Beskyttelse av personopplysningerOppfyllelse av juridisk forpliktelse

selskaper i Metrostav-gruppen

 

kontraktspartnere - IS-leverandører

 

avsender av et spesialdokument - domstol, eksekutør, advokat,...

Etter å ha behandlet et spesialdokument

 

Etter opphør av arbeidsforholdet / etter utløpet av arbeidstakerens fullmakt

Forvaltning og utleie av varige driftsmidler

Utførelse av kontrakten eller formål å inngå kontrakten

 

Oppfyllelse av juridiske forpliktelser - Regnskapsloven

kontraktspartnereI henhold til gjeldende avhendingsregler
Beskyttelse av klassifisert informasjon og sikkerhetsklareringOppfyllelse av juridisk forpliktelse - lov nr. 412/2005 som endret ved senere forskrifter og gjennomførings-bestemmelserkontraktspartnere - der det kreves sikkerhetsklarering

for gyldighetsperioden Melding om tilgang til klassifisert informasjon på Reservert nivå (5 år + 5 år)

 

for gyldighetsperioden for sertifikatet for tilgang til klassifisert informasjon på konfidensielt nivå (9 år + 5 år)

 

for gyldighetsperioden for sertifikatet for tilgang til klassifisert informasjon på hemmelig nivå (7 år + 5 år)

Passasjer- og godstransport

Oppfyllelse av juridisk forpliktelse

 

Utførelse av kontrakten eller med formål å inngå kontrakten

selskaper i Metrostav-gruppen

 

kontraktpartnere - leasingselskaper, bilutleie- og serviceselskaper, et selskap som tilbyr konvertering av reisedokumenter til elektronisk form, ekstern transportkunde

1 år

 

10 år

 

På slutten av kontrakten

Personalmarkeds-føring

Juridiske interesser fra administratoren - legitime interesser fra administratoren i utførelsen av aktiviteter rettet mot å skaffe en ansatt, inkl. bearbeiding av informasjon om arbeidssøkere

 

Den registreredes samtykke (gitt i Teamia)

MTS

 

selskaper i MTS-gruppen

 

kontraktspartnere - rekrutteringsbyråer og operatør av personaldatabasen som brukes til rekruttering av Teamio- og Jobote-kandidater (LMC).

Etter at utvelgelsesprosedyren er avsluttet (innen 6 måneder fra registrering - også behandlet med samtykke i Teamia)

 

3 år ved samtykke i teamet

 

På slutten av kontrakten

Betalinger og betalings-instrumenter

Utførelse av kontrakten eller med formål å inngå kontrakten

 

Oppfyllelse av juridisk forpliktelse

 

Legitime interesser fra administratoren - en legitim interesse i bankvirksomhet

kontraktspartnere - banker eller finansinstitusjoner, en kontraktspartner som utsteder et dokument med kredit eller inkasso for MTS, eller som disse instrumentene er utstedt for10 år
Oppfyllelse av forpliktelser etter arbeidsmiljøloven

Oppfyllelse av juridiske forpliktelser - lov nr. 435/2004, Om ansettelse

 

Offentlig interesse

 

3 år etter avslutningen av arbeidsforholdet

 

Etter prosjektets slutt (ansatte hos  kontraktspartnere - utlendinger)

Forsikring av personer, eiendom og ansvar fra administratoren

Oppfyllelse av administratorens juridiske forpliktelse

 

Juridiske interesser fra administratoren - en legitim interesse i å levere data om ulykker med firmakjøretøyer til forsikringsselskapet

kontraktspartnere - forsikringsselskap, leasingselskap, forsikringsmeglere, skadelidtes eller skadedyrs forsikringsselskap.10 år
Anskaffelse og administrasjon av eiendomUtførelse av kontrakten eller med det formål å inngå kontrakten  kontraktspartnere - MTS Facility på grunnleggende tjenestekontrakter10 år På slutten av kontrakten
PR, reklame, bedrifts-kommunikasjon inkl. utgivelse av Metrostav avisen

Oppfyllelse av administratorens juridiske forpliktelse - merking av bygninger i henhold til bygningsloven

 

Samtykke til den registrerte

 

Legitim interesse fra administratoren eller tredjepart - administratorens interesse i markedsføringen av sitt forretningsfirma til sine ansatte og eksterne ansatte, fotodokumentasjon av bygninger for nåværende og historiske formål; legitime interesser fra tredjeparter i deres sponsing.

 

Oppfyllelse av kontrakten med den registrerte

kontraktspartnere - kontraktpartner som produserer MTS-katalogen i papirform, nettoperatør, osv.

 

offentlig - for personopplysninger om registrerte som er tilgjengelige via MTS-nettstedet og på Facebook

2 år 5 år 10 år På slutten av kontrakten
Arbeidsulykker og yrkessykdommerOppfyllelse av administratorens juridiske forpliktelse - Arbeidsmiljøloven, myndighetsforskrift nr. 201/2010., Dekret Nr. 125/1993.

administrative organer - Hygienisk stasjon, arbeidstilsyn, gruvemyndighet, skadelidtes helseforsikringsselskap.

 

andre mennesker - familiemedlemmer til offeret

 

andre juridiske enheter - Česká pojišťovna (forsikringsselskapet), fagforening.

Etter at kompensasjonen er avsluttet av administratoren

 

Etter utløpet av foreldelsesfristen for krav fra en ekstraordinær hendelse

 

Etter utbygging er ferdig

Advokat tjenester

Oppfyllelse av kontrakten med den registrerte

 

Legitim interesse fra administratoren - legitim interesse fra administratoren i å føre registre innen dette formålet med behandlingen, f.eks. Søksmål, eksterne konsulenter, henrettelser og insolvenser, etc.

 

Oppfyllelse av juridisk forpliktelse - lov nr. 304/2013.

kontraktspartnere - ekstern revisjon, banker osv.

 

administrative organer - avsendere av spesielle dokumenter, f.eks. politiet i Tsjekkia, domstoler, eksekutører, etc.

10 år
Forebygging, compliance, etisk linje

Samtykke til den registrerte

 

Juridiske interesser fra administratoren - en legitim interesse i riktig kriminell overholdelse og i etterforskningen av klager mottatt gjennom den etiske linjen

kontraktspartnere - leverandør av elektronisk kommunikasjons-tjeneste, som driver en etisk linje (O2), leverandør av webtjenester (Blueberry.cz Apps s.r.o.)Nødvendig tid til å etterforske klagen og godta tiltak
Drift og styring av IT-utstyr

Oppfyllelse av kontrakten med den registrerte

 

Legitime interesser til administratoren - administratorens legitime interesse i administrasjonen og beskyttelsen av administratorens eiendom og registreringen av betrodd IT-ressurser og utstyr

kontraktspartnere - leverandører av IT-tjenester og leverandører av SW-lisenser

På slutten av kontrakten

 

Etter at arbeidsforholdet er avsluttet

Psykodiagnostikk hos arbeidssøkere og ansatteSamtykke til den registrerte

Bedrifter i Metrostav-gruppen

 

kontraktspartnere - profesjonelle selskaper eller psykologer som gir psykodiagnostikk til ansatte og arbeidssøkere på grunnlag av en kontrakt med administratoren

Etter utvelgelses-prosedyren (for arbeidssøkere)

 

6 måneder

 

Etter utarbeidelse av personellreserver

 

For arbeidsforholdets varighet

Reproduksjon av fagarbeidere

Samtykke til den registrerte

 

Oppfyllelse av kontrakten med den registrerte

 

Oppfyllelse av administratorens juridiske forpliktelse - spesielt når det gjelder helse og sikkerhet og medisinsk egnethet til å utføre praksis (medisinsk mening).

 

Administratorens legitime interesser - en legitim interesse i å utnevne en ansatt til stillingen som beskytter av den kontraktselevante eleven og den tilhørende agendaen

MTS

 

kontraktspartnere - leverandør av bedriftshelsetjenester

Etter utløpet av kontrakten og oppgjør av forpliktelser

 

Etter at arbeidsforholdet er avsluttet

 

10 år

 

Etter utløpet av den tildelte funksjonen til beskytteren av den kontraktlige eleven

Forvaltning og gjenvinning av fordringer

Juridiske interesser fra administratoren - administratorens legitime interesse i utførelsen av aktiviteter som tar sikte på å minimere administrasjonens dårlige gjeld og iverksette tiltak for å få betaling av fordringer.

 

Oppfyllelse av kontrakten med den registrerte

 

Oppfyllelse av administratorens juridiske forpliktelse - insolvenslov, sivil lov, sivilrettslig kode

datterselskap av administratoren

 

 kontraktspartnere

10 år
Byggeaktivitet

Utførelse av kontrakten eller med formål å inngå kontrakten

 

 

Oppfyllelse av juridisk forpliktelse -

 

Lov nr. 262/2006 , Arbeidsmiljøloven

Lov nr. 435/2004 , Om ansettelse

Lov nr. 309/2006, Om å sikre andre forhold for sikkerhet og helsevern på jobben

Regjeringsforskrift nr. 591/2006, Om mer detaljerte minimumskrav til sikkerhet og helsevern på arbeid på byggeplasser

Dekret nr. 499/2006 koll., Om konstruksjons-dokumentasjon (vedlegg nr. 16)

 

Legitime interesser fra administratoren eller tredjepart - administratorens eller tredjeparts legitime interesser i at kontrakten fungerer som den skal, for å forhindre tekniske risikoer i kontrakten og for rapporteringsformål

 

Offentlig interesse

datterselskap av administratoren

 

 kontraktspartnere

 

statlige forvaltningsorganer

10 år (SOD og andre kontrakter, identifisering og vurdering av farer, framdriftsplanen, mengdebeskrivelse, kvalitetsplan, PD, Tpo, riggplan, Kvalitetsrapport, SMS-dokumentasjon og andre dokumenter relatert til anlegget, registrering av data om personer som er til stede på byggeplassen, data som er nødvendige for ledelsens byggedagbok)

 

 

5 år (gjeldende dokumentasjon og papirer, EMS-dokumenter)

 

 

Umiddelbart etter at konstruksjonen er fullført - kodede data som er nødvendige for ansiktsidentifikasjon ved hjelp av Face ID-systemet (hash template), inngangskort til byggeplassen, inkludert bilder

Regnskap, fakturering

Oppfyllelse av administratorens juridiske forpliktelse - administratorens juridiske forpliktelse som følge av regnskaps- og skatteregler, behandling av aksjeeiernes data for utbytteutbetaling.

 

Oppfyllelse av kontrakten med den registrerte

 

Legitim interesse fra administratoren - legitime interesser fra administratoren i riktig regnskapsføring gjennom sine ansatte, inkl. bruk av signaturmaler.

selskaper i Metrostav-gruppen

 

kontraktspartnere - skatterådgivere, bank som behandler data om aksjonærer med det formål å utbetale utbytte, revisorer

 

andre personer - andre personer som administratoren har krav eller plikt til, domstoler eller andre organer som er aktive innen utførelse og fullbyrdelse av avgjørelser

10 år
Sikring av HMS

Oppfyllelse av administratorens juridiske forpliktelse - juridiske forpliktelser innen sikkerhet og helsevern på arbeidsplassen i henhold til arbeidsloven og lov nr. 309/2006 om å sikre andre forhold for sikkerhet og helsevern på jobben, innen brannvern i henhold til brannloven, og i henhold til kriseloven (inkludert behandling av personopplysninger i den grad det er nødvendig for å oppfylle forpliktelser for administratorer fra kontrakter inngått med Praha på grunnlag av kriseloven) oppgave utført av offentlig interesse) og videre fra lov nr. 61/1998 koll. (§ 6) og andre gjennomføringsbestemmelser.

 

Juridisk interesse fra administratoren - i tilfelle Book of Reproach er dette legitime interesser fra Nærings- og handelsdepartementet i riktig oppfyllelse av arbeid og juridiske forpliktelser for ansatte i forhold til overholdelse av helse og sikkerhet på arbeidsplassen; når det gjelder testing av underleverandørens ansatte for alkohol, er det oppfyllelse av juridiske forpliktelser som overvåker sikkerheten og helsen på jobben til alle personer som beveger seg på MTS-byggeplassen, spesielt men ikke utelukkende MTS-ansatte selv.

 

Offentlig interesse

kontraktspartnere - Hovedstaden Praha

1 uke for serviceplaner

 

3 år

 

Etter at opplæringen utløper

 

Etter kontrakten er ferdig

 

Etter at arbeidsforholdet er avsluttet

Sammendrag informasjon:   
Fristene for sletting av personopplysninger som er oppgitt i disse registerene over behandlingsaktiviteter er basert på filreglene til den behandlingsansvarlige, mens fristen for noen kategorier av data ikke kan fastsettes tydelig. Organisasjons ledelsesdokumentasjon kan i enkelte tilfeller angi tidsfrister som er spesifikke for de generelle fristene som er spesifisert her.   
Behandleren av personopplysninger for alle ansattes formål med behandlingen er blant annet selskapet Elanor spol. s r.o., som er leverandør av EGJE personalinformasjonssystem. For ansatte i Metrostav a.s. mer detaljert informasjon om behandlingen av deres personlige data er gitt i et eget dokument.   
Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte ulykker:Begrenset tilgang for uautoriserte personer til administrative bygninger (resepsjon med sikkerhetsskranken, elektroniske inngangskort med begrenset tilgang til en viss del av den administrative bygningen). Begrensninger for tilgang til kontorer (kontorlåsing). Antivirusbeskyttelse. Interne forskrifter for å sikre beskyttelse og sikkerhet av informasjon (sikkerhetsdirektiver). Begrensninger for tilgang til dokumenter (til papirfiler). Begrensninger for brukerrettigheter og tilgangspassord til databasen. Kryptering av lokale disker mot uautorisert tilgang. Passord, tilgangskontroll og sikkerhet for mapper og data. Sette opp og kontrollere VPN-tilgang til Metrostav Group-nettverket.  

Zasady przetwarzania danych osobowych

Wstęp

Za pośrednictwem tych Zasad przetwarzania danych osobowych spółka Metrostav a.s. (dalej tylko „Spółka“ albo „Metrostav“) informuje podmioty danych, tj. osoby fizyczne, których dane osobowe przetwarza, o zasadach ochrony ich prywatności i o czynnościach wykonywanych przy przetwarzaniu (zgodnie z rozporządzeniem Unii Europejskiej o ochronie danych osobowych znanym pod skrótem „GDPR“).

Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych odnoszą się do wszystkich klientów, dostawców i odbiorców Spółki, a także do każdego innego, kto kontaktuje się ze Spółką albo inną drogą udziela jej, albo przekazuje jakieś dane osobowe (jeżeli niżej nie podano inaczej). Rozumie się przez to wszystkich ludzi, którzy korzystają z usług Spółki, albo świadczą jej usługi, kooperują, albo są w jakimkolwiek innym kontakcie ze Spółką.

Przetwarzanie danych osobowych w Metrostavie odbywa się zarówno ręcznie jak i w sposób automatyzowany w systemach informatycznych Spółki. Jeżeli dane osobowe podmiotów danych są przetwarzane za pośrednictwem systemów informatycznych, to nie dochodzi wtedy do żadnego automatyzowanego decydowania.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych jest Metrostav a.s., REGON: 00014915, z siedzibą Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, wpisana w Rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, dział B, akta 758.

Jakie dane Spółka gromadzi

Spółka gromadzi dane w następujących kategoriach:

1. Dane, których udzielają same podmioty danych
Informacje udostępniane w następujących sytuacjach:

 • przy zawieraniu stosunku umownego między podmiotem danych, a Spółką, albo dla potrzeb powstania takiego stosunku umownego;
 • dane przekazywane przy realizacji zamówienia;
 • jeżeli podmiot danych kontaktuje  się ze Spółką i składa zapytanie ofertowe albo oferuję dostawy swoich usług, albo towarów;
 • przy komunikacji ze Spółką  zarówno za pośrednictwem e-maila albo przez wypełnienie jakiegokolwiek formularza kontaktowego na stronach internetowych www.metrostav.cz;
 • jeżeli podmiot danych kontaktuje  się ze Spółką z innego powodu.

2. Informacje z innych źródeł
Do takich źródeł zaliczają się:

 • wszystkie źródła publiczne, łącznie z rejestrami publicznymi i siecią Internet;
 • informacje, które Metrostav otrzymał od osób trzecich, jak na przykład od pracodawcy albo współpracowników podmiotu danych, albo jego partnerów handlowych, a które są mu niezbędnie potrzebne do realizacji zamówienia albo do spełnienia obowiązków prawnych.

Spółka może łączyć informacje zgromadzone z tych źródeł z innymi informacjami, które uzyskuje przy własnej działalności, tj. przy przetwarzaniu i analizowaniu zgromadzonych wcześniej danych osobowych.

Jak Spółka wykorzystuje dane osobowe
Spółka wykorzystuje zgromadzone dane do następujących celów:

1. Ochrona mienia, bezpieczeństwa i innych praw Spółki oraz osób trzecich
Spółka ma swój uzasadniony interes w tym, aby chronić swój majątek i swoje prawa, podobnie jak mienie i prawa osób trzecich. W tym celu place budowy, budynki administracyjne i pomieszczenia Spółki mogą być zabezpieczone przez system kamer i system ewidencji dostępu.

Spółka  wykorzystuje dane osobowe wyłącznie we wspomnianym celu, a zapisy z kamer przechowuje zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Ochrony Danych Osobowych z zasady przez trzy dni. Zapisy o wejściach, zawierające tylko niezbędne dane osobowe (najczęściej imię i nazwisko, numer dokumentu, ewentualnie dane Państwa pracodawcy i numer rejestracyjny pojazdu) Spółka przechowuje najdłużej przez 90 dni.

2. Zaproszenie do współpracy
Spółka  może wykorzystywać dane kontaktowe do składania zapytań ofertowych dotyczących usług i produktów od swoich i potencjalnych, dostawców. Działa ona wtedy w obustronnie uzasadnionym interesie związanym ze współpracą handlową. W przypadku, gdy podmiot danych nie jest zainteresowany dalszymi kontaktami handlowymi z Metrostavem, to może skorzystać z któregokolwiek z adresów kontaktowych Spółki i poinformować ją o tym fakcie.

3. Działalność budowlana
Metrostav korzysta z danych do samej realizacji i ewidencji zamówień, do komunikacji z klientami, odbiorcami i dostawcami i przy wykonywaniu wszystkich związanych obowiązków umownych i prawnych. 

4. Prowadzenie księgowości 
Spółka wykorzystuje dane do wystawiania dokumentów księgowych i do prowadzenia księgowości zgodnie z ustawowymi wymaganiami.

5. Marketing w znaczeniu oferty usług naszej Spółki
Dane osobowe swoich dostawców Spółka może wykorzystywać dla potrzeb składania ofert w przetargach i zamówieniach publicznych, w których zamierza uczestniczyć. 

W tym celu dane osobowe są przetwarzane z tytułu obustronnie uzasadnionego interesu do realizacji zamierzeń gospodarczych i zawierania przyszłych umów, ewentualnie na podstawie wiążącej zgody na przetwarzanie danych osobowych w wewnętrznym systemie informatycznym CED.

6. Marketing, reklama i komunikacja korporacyjna
Dane osobowe podmiotów danych Spółka może dalej używać w celu: 

 • publikowania ich w prasowych materiałach promocyjnych lub na stronach internetowych Spółki, łącznie z ich profilem w sieciach społecznościowych i to na podstawie udzielonej zgody;
 • wysyłania informacji i nowości, na przykład w formie przesyłania Gazetki Metrostavu i to jednak na podstawie udzielonej zgody albo z tytułu obustronnie uzasadnionego interesu w przypadku istnienia stosunku umownego lub podobnego między Spółką, a podmiotem danych. W przypadku, gdy podmiot danych nie jest już zainteresowany takimi powiadomieniami ze strony Metrostavem, to może skorzystać z któregokolwiek z adresów kontaktowych Spółki i poinformować ją o tym fakcie.

Jeżeli Metrostav organizuje jakąś imprezę promocyjną, kształcenie albo wydarzenie towarzyskie, to może z nich sporządzać zapis fotograficzny albo audiowizualny i publikować te zapisy w celu informowania o imprezie i jej przebiegu na swoich stronach internetowych, w sieciach społecznościowych albo w innych materiałach marketingowych. Zapisy nie są sporządzane z zamiarem przetwarzania jakichkolwiek danych osobowych i do takiego przetwarzania danych osobowych oczywiście nie dochodzi.

7. Nabór nowych pracowników
Jeżeli Spółka uzyska czyjeś dane osobowe dla potrzeb naboru pracowników, wykorzystuje je tylko do obsadzenia nowego stanowiska pracy. W przypadku, gdy częścią tych danych jest profesjonalne badanie psychologiczne, Metrostav przetwarza dane osobowe wynikające z niego tylko z wiążącą zgodą podmiotu danych. Dane osobowe do tego celu Spółka przetwarza przez cały czas postępowania przetargowego chyba, że podmiot danych udzieli zgody na to, aby Spółka zapisała sobie jego dane osobowe na dłuższy czas i skorzystała z nich w przypadku pojawienia się nowego, odpowiedniego stanowiska pracy w przyszłości.
Dane osobowe uczniów szkół średnich SOU, SOŠ i studentów szkół wyższych VŠ Metrostav może przetwarzać w celu wsparcia ich kształcenia i rozwoju profesjonalnego, wsparcia i zatrudnienia w Metrostavie, jeżeli to wynika z umowy zawartej między Metrostavem, a studentem i jeżeli student wyraził na to zgodę albo, jeżeli istnieje obustronnie uzasadnione zainteresowanie realizacją praktyki w Metrostavie i współpracą w przyszłości. W przypadku, gdy student nie jest zainteresowany odbyciem praktyki zawodowej w Metrostavie, to może skorzystać z któregokolwiek z adresów kontaktowych Spółki i poinformować ją o tym fakcie. 

8. Postępowanie sądowe i obrona roszczeń prawnych
Spółka  może wykorzystać zgromadzone dane do wymagania roszczeń, rozwiązywania sporów albo do ochrony swoich praw i uzasadnionych interesów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

9. Profilaktyka i linia etyczna
W przypadku, gdy podmiot danych zwróci się do Linii etycznej z konkretną skargą, to tym samym wyraża swoją zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb zbadania skargi i to przez czas potrzebny do zbadania zasadności skargi i przyjęcia środków naprawczych.

W przypadku, gdy Metrostavowi będą za pośrednictwem Linii etycznej przekazane przez osobę trzecią dane osobowe podmiotu danych, to Metrostav przetwarza je tylko w niezbędnym zakresie i przez czas niezbędnie konieczny do zbadania skargi i podjęcia środków naprawczych, a to wszystko w ramach uzasadnionego interesu Spółki i osób trzecich w związku z przestrzeganiem wszystkich obowiązków prawnych.

Informowanie i przekazywanie danych

Spółka może przekazywać zgromadzone dane:

1. Z innymi spółkami w Grupie Metrostav
Spółka może przekazywać informacje albo umożliwiać do nich dostęp osobom prawnym – spółkom, które tworzą Grupę Metrostav. Wykaz wszystkich członków Grupy Metrostav jest do dyspozycji na stronach internetowych https://www.skupinametrostav.cz/cs/. Wszystkie spółki Grupy Metrostav są związane obowiązkiem zachowania w tajemnicy i przestrzegają aktualnych przepisów prawnych w obszarze ochrony danych osobowych.

2. Z partnerami handlowymi
Spółka może przekazywać informacje albo umożliwiać do nich dostęp swoim współpracownikom, klientom, dostawcom, konsultantom, dostawcom software, zakładom ubezpieczeń, spółkom audytorskim i innym firmom świadczącym usługi albo partnerom handlowym, jeżeli świadczą oni dla Spółki usługi, które obejmują przetwarzanie danych osobowych. W żadnym razie nie udostępni ona danych osobowych odpłatnie, ani bezpłatnie osobom trzecim, jeżeli nie będzie miała do tego prawnego uzasadnienia.

Wszyscy partnerzy umowni Spółki są związani obowiązkiem zachowania w tajemnicy i przestrzegają aktualnych przepisów prawnych w obszarze ochrony danych osobowych.

3. Z przyczyn prawnych albo w przypadku sporów
Spółka może przekazywać dane osobowe, jeżeli jest to wymagane przepisami prawnymi:

 • z Policją ČR i sądami, urzędami państwowymi albo innymi stronami trzecimi, jeżeli jest to konieczne do spełnienia obowiązków prawnych Metrostavu albo wymagania jego roszczeń prawnych, albo do ochrony praw albo mienia Spółki, albo osób trzecich;
 • z innymi stronami w związku z ewentualnym połączeniem spółki, sprzedażą majątku, konsolidacją albo restrukturyzacją, finansowaniem albo przeniesieniem Spółki albo jej części do własności innej spółki.

4. Za zgodą podmiotu danych
Spółka może przekazywać dane osobowe również innymi sposobami i z innymi podmiotami, jeżeli podmiot danych wyrazi na to wiążącą zgodę.

Dane osobowe Metrostav może w niezbędnych przypadkach przekazywać poza teren krajów UE, szczególnie w przypadku, kiedy rozwija działalność gospodarczą lub budowlaną za granicą. W takim przypadku  Metrostav przestrzega zawsze obowiązujących przepisów prawnych dotyczących przekazywania danych osobowych za granicę.

Jakie prawa na podmiot danych w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Podmiot danych może w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Spółkę skorzystać z niżej wymienionych praw. Do swojego wniosku może wykorzystać dane kontaktowe Spółki podane na końcu tej informacji. 

1. Przechowywanie i kasowanie danych
Wszystkie dane osobowe Spółka przechowuje zawsze przez czas niezbędnie konieczny do uzyskania celu, dla którego dane osobowe są przetwarzane, szczególnie przez czas:

 • określony ustawą albo innym, ogólnie obowiązującym przepisem prawnym;
 • ustalony w udzielonej zgodzie;
 • trwania stosunku umownego ze Spółką i standardowo jeszcze dziesięć (10) lat po jego zakończeniu chyba, że są ustalone inne ustawowe okresy archiwizowania.

Spółka skasuje dane osobowe zaraz po tym, jak tylko podmiot danych o to wystąpi chyba, że jest ustawowy powód do ich dalszego przetwarzania, na przykład:

 • niezakończony ustawowy okres archiwizowania;
 • jeżeli  Spółka ma z podmiotem danych jakiś nierozwiązany problem, jak na przykład niezakończony spór albo roszczenie prawne;
 • jeżeli Spółka przechowuje te dane w postaci zbiorczej albo anonimowej;
 • jeżeli takie dane są Spółce potrzebne do uzasadnionych celów gospodarczych. 

2. Dostęp do danych osobowych
Podmiot danych może się kiedykolwiek bezpłatnie zwrócić do Spółki z prośbą o informacje, czy Spółka przetwarza jego dane osobowe i jeżeli tak, domagać się dalszych informacji o tym przetwarzaniu. 

3. Zmiana danych osobowych albo błąd w danych
Jeżeli dojdzie, na przykład w czasie trwania stosunku umownego  między podmiotem danych, a Metrostavem, do jakiejkolwiek zmiany w danych osobowych jak na przykład zmiana nazwiska, miejsca zamieszkania albo adresu e-mailowego, czy numeru telefonu, albo jeżeli podmiot danych stwierdzi, że Spółka pracuje z jego nieaktualnymi albo błędnymi danymi, ma prawo zwrócić na to uwagę Spółki i domagać się poprawienia albo zmiany danych osobowych.

4. Ograniczenie przetwarzania
Jeżeli podmiot danych uważa, że:

 • Spółka przetwarza jego niedokładne dane (a Spółka sprawdzi, czy tak rzeczywiście jest);
 • przetwarzanie danych osobowych jest bezprawne ze strony Spółki, a podmiot danych nie życzy sobie jednocześnie skasowania wszystkich danych;
 • jego dane osobowe są już niepotrzebne dla Spółki do wyżej wymienionych celów, ale podmiot danych chętnie by z nich skorzystał na przykład do obrony swoich roszczeń prawnych na przykład w postępowaniu sądowym;
 • Spółka nie ma uzasadnionego interesu w określonym przetwarzaniu danych osobowych (a Spółka sprawdzi, czy tak rzeczywiście jest),

to podmiot danych może się zwrócić do Spółki o ograniczenie przetwarzania tylko niektórych jego danych osobowych albo do przetwarzania tylko w określonych celach.

5. Możliwość przeniesienia danych
Podmiot danych w każdej chwili może się zwrócić do Spółki, aby jego dane osobowe, które Spółka ma do dyspozycji, przekazała osobie trzeciej według specyfikacji podmiotu danych. 

6. Sprzeciw przeciwko przetwarzaniu
Jeżeli Spółka przetwarza dane osobowe z tytułu uzasadnionego interesu administratora, to podmiot danych może wnieść sprzeciw przeciwko takiemu przetwarzaniu zgodnie z zaleceniami podanymi bezpośrednio w tekście tych zasad.

7. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych
Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest oparte na zgodzie podmiotu danych, to ta zgoda może być kiedykolwiek odwołana na piśmie (łącznie z e-mailem). 

8. Prawo do złożenia skargi 
Jeżeli podmiot danych uważa, że Spółka postępuje niezgodnie z prawem z jego danymi, może się kiedykolwiek zwrócić ze skargą do Specjalnego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych, ewentualnie dalej, do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Specjalny pełnomocnik do ochrony danych osobowych
Spółka powołała instytucję Specjalnego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych. Jego zadaniem jest między innymi komunikacja w kierunku do wnętrza Spółki i na zewnątrz oraz rozwiązywanie skarg, przyjmowanie wniosków i innych zażaleń dotyczących przetwarzania danych osobowych w Spółce.

Dane kontaktowe administratora:
Metrostav a.s., REGON: 00014915
Siedziba: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
e-mail: poverenec@metrostav.cz


Wyciąg z wykazu czynności przetwarzania prowadzonych przez administratora

Cel przetwarzaniaTytuł prawnyKategorie odbiorców danych osobowychPlanowane terminy skasowania
Administracja, archiwizacja, ewidencja oraz przyjmowanie oraz wysyłanie pocztyRealizacja umowy albo dla potrzeb zawarcia umowy Spełnienie obowiązku prawnego - ustawa nr 499/2004 Sb., o archiwizacji i usługach spisowych Uzasadniony interes administratora - ewidencja poczty przychodzącej i wychodzącej i uzasadniony interes administratora dotyczący właściwego prowadzenia ewidencji pełnomocnictw do korzystania z podpisu elektronicznego i wydania certyfikatu kwalifikowanegospółki-córki administratora - Metrostav Facility partnerzy umowni i ich pracownicy5 lat (poczta odebrana i wysłana) 10 lat (arkusz zgłoszenia pocztowego, protokół odbioru poczty przychodzącej, zbiorcze zestawienie przesyłek poleconych)
Ewidencja korporacyjna i (związane) obowiązki rejestracjiRealizacja umowy albo dla potrzeb zawarcia umowy Spełnienie obowiązku prawnego - ZOK, NOZ, przepisy o działalności gospodarczej                             (prowadzenie listy akcjonariuszy)spółki-córki administratora/spółki w Grupie Metrostav partnerzy umowni (Komerční banka a.s., Administer spol. s  r.o.) organy administracji (notariusze, sądy) akcjonariusze (wniosek o wydanie opisu listy akcjonariuszy)W czasie istnienia spółki – wykaz akcjonariuszy (postępowania spadkowe, prawa akcjonariuszy), Protokoły z Walnego Zgromadzenia z zapisami audio, posiedzenia Rady Dyrektorów i Zarządu - obowiązek ustawowy   po zakończeniu członkostwa w organach (wypisów z Rejestru karnego nie ewidencjonujemy, tylko przekazujemy do sądu zgodę na wpis do Rejestru handlowego - skasowanie)                
Marketing, przetargi, oferty i CEDUzasadniony interes administratora - w odniesieniu do własnych pracowników uzasadniony interes w zakresie wykorzystania danych identyfikacyjnych i kontaktowych pracowników w związku z wykonywaniem ich obowiązków służbowych. w odniesieniu do osób trzecich uzasadniony interes w zakresie przetwarzania ich danych identyfikacyjnych i kontaktowych w celu realizacji zobowiązań handlowych (na przykład inwestorów zamówień budowlanych lub ich pracowników, którzy są osobą kontaktową w związku z projektem, do osoby prawnej itp.) Zgoda podmiotu danych - CEDspółki-córki administratora partnerzy umowni i ich pracownicy - zleceniodawca zamówienia publicznego, udostępniający system CED - CDL SystemsPo zakończeniu stosunku pracy (CED, swoi pracownicy). Przez czas trwania uzasadnionego interesu (SOI) 5 lat (oferty)
ZakupyRealizacja umowy z podmiotem danych Uzasadniony interes administratora - uzasadniony interes administratora i osoby trzeciej – dostawcy przy tworzeniu i utrzymywaniu kontaktów handlowych w celu realizacji działalności gospodarczej.  spółki-córki administratora partnerzy umowniWedług aktualnego regulaminu niszczenia: 20 lat – umowy dostawcze    10 lat  - zamówienia, umowy wstępne 10 lat - przetargi, zapytania ofertowe, zamówienia publiczne, protokoły do umów i zamówień, protokoły do postępowań przetargowych       
Ochrona mienia i bezpieczeństwa osóbRealizacja umowy albo dla potrzeb zawarcia umowy Uzasadniony interes administratora lub osoby trzeciej - uzasadniony interes administratora lub osób trzecich w zakresie ochrony mienia przed uszkodzeniem lub kradzieżą a następnie uzasadniony interes w zakresie bezpieczeństwa osób w obiektach i na stanowiskach pracy administratora Spełnienie obowiązku prawnego -  ustawa nr 262/2006 Sb., Kodeks pracy ustawa nr 435/2004 Sb., o zatrudnieniu ustawa nr 309/2006 Sb., o zapewnieniu dalszych warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy ustawa nr 412/2005 Sb., o ochronie informacji niejawnych i o kwalifikacjach bezpieczeństwa, rozporządzenie Rady Ministrów nr 591/2006 Sb., o bliższych minimalnych wymaganiach dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy na placach budowy rozporządzenie nr 499/2006 Sb., o dokumentacji budynków (załącznik nr 16) rozporządzenie nr 528/2005 Sb., o bezpieczeństwie fizycznym i certyfikowaniu środków technicznychspółki-córki administratora partnerzy umowni organy administracji państwowej10 lat - ewidencja danych osób obecnych na placu budowy, dane na przykład do prowadzenia Dziennika Budowy 90 dni – dane identyfikacyjne wizyt w obiekcie siedziby spółki 3-7 dni zapisy z kamer Zaraz po zakończeniu budowy – dane kodowane na przykład do identyfikacji podmiotu danych w systemie Face ID lub w podobnym systemie (hash template), karty wejścia na plac budowy
Ochrona danych osobowychSpełnienie obowiązku prawnegospółki w Grupie Metrostav partnerzy umowni - udostępniający IS nadawca specjalnego pisma - sąd, egzekutor, adwokat, ...Po przeprowadzeniu specjalnej korespondencji Po zakończeniu stosunku pracy/po zakończeniu ważności upoważnienia pracownika
Zarządzanie i wynajem majątku trwałego i inwestycyjnegoRealizacja umowy albo dla potrzeb zawarcia umowy Spełnienie obowiązku prawnego - ustawa o księgowościpartnerzy umowniZgodnie z aktualnym regulaminem likwidacji
Ochrona informacji utajnionych i kwalifikacje bezpieczeństwaSpełnienie obowiązku prawnego - ustawa nr 412/2005 Sb. zgodnie z brzmieniem przepisów późniejszych i przepisów wykonawczychpartnerzy umowni - tam, gdzie wymagane jest sprawdzenie bezpieczeństwaw czasie ważności Zawiadomienia o udostępnieniu informacji niejawnych z klauzulą tajności Zastrzeżone (5 lat  + 5 lat)  w czasie ważności Zawiadomienia o udostępnieniu informacji niejawnych z klauzulą tajności Poufne (9 lat + 5 lat)   w czasie ważności Zawiadomienia o udostępnieniu informacji niejawnych z klauzulą tajności Tajne (7 lat + 5 lat)
Transport osobowy i ciężarowySpełnienie obowiązku prawnego Realizacja umowy albo dla potrzeb zawarcia umowyspółki w Grupie Metrostav partnerzy umowni –spółki leasingowe, wypożyczalnie samochodów i spółki serwisowe, spółki zapewniające przeniesienie dokumentów i jeździe do postaci elektronicznej, zewnętrzny zamawiający transport1 rok 10 lat Po zakończeniu trwania umowy
Marketing personalnyUzasadniony interes administratora – uzasadniony interes administratora w zakresie wykonywania czynności, których celem jest pozyskanie pracownika łącznie z przetwarzaniem informacji o zainteresowanym zatrudnieniem Zgoda podmiotu danych (udzielić w Teamio)spółki w grupie Metrostav partnerzy umowni –agencje pośrednictwa pracy i użytkownik personalnej bazy danych wykorzystywanej do naboru pracowników Teamio i Jobote (spółka LMC).Po zakończeniu postępowania przetargowego (do 6 miesięcy od zgłoszenia – sprawdzenia i zgody w systemie Teamio) 3 lata w przypadku udzielenia zgody w systemie Teamio Po zakończeniu trwania umowy
Płatności i instrumenty płatniczeRealizacja umowy albo dla potrzeb zawarcia umowy Spełnienie obowiązku prawnego Uzasadniony interes administratora – uzasadniony interes w zakresie właściwego kontaktu bankowegopartnerzy umowni – banki albo instytucje finansowe, partner umowny, który wystawia dla Metrostavu dokumenty akredytywy albo inkaso, albo dla którego te narzędzia są wystawiane10 lat
Spełnienie obowiązków według ustawy o zatrudnieniu  Spełnienie obowiązku prawnego – ustawa nr 435/2004 Sb., o zatrudnieniu Interes publiczny 3 lata po zakończeniu stosunku pracy Po zakończeniu projektu (pracownicy partnerów umownych – obcokrajowcy)
Ubezpieczenie osób, mienia i odpowiedzialności administratoraSpełnienie obowiązku prawnego administratora Uzasadniony interes administratora – uzasadniony interes w zakresie udostępnienia zakładowi ubezpieczeń danych o wypadkach samochodów służbowychpartnerzy umowni – zakład ubezpieczeń, spółka leasingowa, maklerzy ubezpieczeniowi, zakład ubezpieczeń poszkodowanego albo sprawcy szkody.10 lat
Nabywanie i administrowanie majątkiemRealizacja umowy albo dla potrzeb zawarcia umowy  partnerzy umowni – Metrostav Facility na podstawie umowy o świadczeniu usług10 lat Po zakończeniu trwania umowy
PR, reklama, komunikacja korporacyjna łącznie z wydawaniem gazety MetrostavSpełnienie obowiązku prawnego administratora – oznaczanie budynków zgodnie z Prawem budowlanym Zgoda podmiotu danych Uzasadniony interes administratora lub strony trzeciej – interes administratora przy promowaniu swojej firmy handlowej wobec swoich pracowników i na zewnątrz, dokumentacja fotograficzna budynków dla celów aktualnych i historycznych; uzasadniony interes stron trzecich w ich sponsorowaniu. Realizacja umowy z podmiotem danychpartnerzy umowni – użytkownik strony internetowej itp. społeczeństwo – dla danych osobowych podmiotów danych udostępnionych za pośrednictwem stron internetowych na Facebooku2 lata 5 lat 10 lat Po zakończeniu trwania umowy
Wypadki przy pracy i choroby zawodoweSpełnienie obowiązku prawnego administratora – Kodeks pracy, rozporządzenie Rady Ministrów nr 201/2010 Sb., rozporządzenie nr 125/1993 Sb.organy administracji – Stacja sanitarno-epidemiologiczna, Inspektorat pracy, Wyższy Urząd Górniczy, zakład ubezpieczeń zdrowotnych poszkodowanego. inni ludzie – członkowie rodzin poszkodowanych inne osoby prawne – Czeski zakład ubezpieczeń, organizacja związkowa.Po zakończeniu odszkodowania ze strony administratora Po upływie przedawnienia roszczeń z tytułu zdarzenia nadzwyczajnego Po zakończeniu budowy
Usługi prawneRealizacja umowy z podmiotem danych Uzasadniony interes administratora – uzasadniony interes administratora w zakresie prowadzenia ewidencji w ramach tego celu przetwarzania, na przykład ewidencja sporów sądowych, zewnętrznych doradców, egzekucji, upadłości itp. Spełnienie obowiązku prawnego – ustawa nr 304/2013 Sb.partnerzy umowni –audyt zewnętrzny, banki itp. organy administracji – nadawcy pism specjalnych, na przykład Policja ČR, sądy, egzekutorzy itp.10 lat
Zapobieganie, zapewnienie zgodności, Linia etycznaZgoda podmiotu danych Uzasadniony interes administratora – uzasadniony interes w zakresie właściwego zapewnienia zgodności z prawem karnym i badaniem skarg przyjętych za pośrednictwem Linii etycznejpartnerzy umowni – świadczący usługi komunikacji elektronicznej, którzy korzystają z Linii etycznej (O2), świadczący usługi strony internetowej (Blueberry.cz Apps s.r.o.)Niezbędnie konieczny czas do rozpatrzenia skargi i podjęcia środków naprawczych
Użytkowanie i zarządzanie wyposażeniem ITRealizacja umowy z podmiotem danych Uzasadniony interes administratora – uzasadniony interes administratora w zakresie zarządzania i ochrony majątku administratora i ewidencji powierzonych środków i urządzeń ITpartnerzy umowni – świadczący usługi IT i udzielający licencję SWPo zakończeniu trwania umowy Po zakończeniu stosunku pracy
Badanie psychologiczne kandydatów do pracy i pracownikówZgoda podmiotu danychSpółki w grupie Metrostav partnerzy umowni – wyspecjalizowane spółki albo psycholodzy zapewniający wykonanie badań psychodiagnostycznych pracowników i zainteresowanych podjęciem pracy na podstawie umowy z administratoremPo zakończeniu postępowania przetargowego (dla kandydata do pracy) 6 miesięcy Po zakończeniu przygotowania rezerw personalnych Przez czas trwania stosunku pracy
Odtwarzanie wykwalifikowanego personelu robotniczegoZgoda podmiotu danych Realizacja umowy z podmiotem danych Spełnienie obowiązku prawnego administratora – szczególnie z punktu widzenia BHP i predyspozycji zdrowotnych do wykonywania praktyki (opinia lekarska). Uzasadniony interes administratora – uzasadniony interes w zakresie powołania pracownika do roli opiekuna umownego ucznia i związana z tym agendapartnerzy umowni – świadczący usługi medycyny pracyPo zakończeniu trwania umowy i wyrównania zobowiązań Po zakończeniu stosunku pracy 10 lat Po zakończeniu ważności przyznanej funkcji opiekuna umownego dla ucznia
Zarządzanie i wymaganie należnościUzasadniony interes administratora – uzasadniony interes administratora polegający na wykonywaniu czynności, których celem jest minimalizacja nieściągalnych należności administratora i realizacja środków w celu uzyskania zapłaty należności. Realizacja umowy z podmiotem danych Spełnienie obowiązku prawnego administratora - ustawa upadłościowa, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania cywilnegospółki-córki administratora partnerzy umowni10 lat
Działalność budowlanaRealizacja umowy albo dla potrzeb zawarcia umowy Spełnienie obowiązku prawnego - ustawa nr 262/2006 Sb., Kodeks pracy ustawa nr 435/2004 Sb., o zatrudnieniu ustawa nr 309/2006 Sb., o zapewnieniu dalszych warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy rozporządzenie Rady Ministrów nr 591/2006 Sb., o bliższych minimalnych wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy na placach budowy, rozporządzenie nr 499/2006 Sb., o dokumentacji budynków (załącznik nr 16) Uzasadniony interes administratora lub osoby trzeciej - uzasadniony interes administratora lub osób trzecich w zakresie właściwej realizacji zamówienia, zapobiegania zagrożeniom technicznym w zleceniu i w celu raportowania Interes publicznyspółki-córki administratora partnerzy umowni organy administracji państwowej10 lat (SOD i inne umowy, identyfikacja i analiza zagrożenia, HMG, POV, plan jakości, PD, Tpo, KZP, Protokół o jakości, Dokumentacja SMS i inne dokumenty dotyczące budowy, ewidencja danych osób obecnych na placu budowy, dane na przykład do prowadzenia Dziennika Budowy) 5 lat (zwykła dokumentacja i korespondencja, Dokumenty z obszaru EMS) Zaraz po zakończeniu budowy – kodowane dane na przykład do identyfikacji twarzy w systemie Face ID (hash template), karty wejścia na plac budowy łącznie z fotografią
Prowadzenie księgowości, fakturowanieSpełnienie obowiązku prawnego administratora – obowiązek prawny administratora wynikający z przepisów księgowych i podatkowych, przetwarzania danych akcjonariuszy dla potrzeb wypłaty dywidend. Realizacja umowy z podmiotem danych    Uzasadniony interes administratora – uzasadniony interes administratora polegający na właściwym prowadzeniu księgowości za pośrednictwem jego pracowników, łącznie z korzystaniem z wzorów podpisów.spółki w Grupie Metrostav partnerzy umowni – doradcy podatkowi, bank przetwarzający dane akcjonariuszy dla potrzeb wypłaty dywidend, audytorzy inne osoby - inne osoby, w stosunku do których administrator ma należność albo zobowiązanie, sądy albo inne organy czynne w obszarze egzekucji i wykonywania postanowień10 lat
Zapewnienie BHP i PPOŻSpełnienie obowiązku prawnego administratora - obowiązek prawny w obszarze bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy zgodnie z Kodeksem pracy i ustawą nr 309/2006 Sb. o zapewnieniu dalszych warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy, w obszarze ochrony przeciwpożarowej według ustawy przeciwpożarowej, a następnie według ustawy kryzysowej (łącznie z przetwarzaniem danych osobowych w zakresie koniecznym do wykonania obowiązków wynikających dla administratora z umów zawartych z MHMP na podstawie ustawy kryzysowej - jako spełnienie zadania wykonywanego w interesie publicznym), a następnie z ustawy nr 61/1998 Sb. (§ 6) i z dalszych przepisów wykonawczych. Uzasadniony interes administratora – w przypadku Książki skarg chodzi o uzasadniony interes w zakresie właściwej realizacji obowiązków pracowniczych i prawnych w stosunku do pracowników w odniesieniu do przestrzegania BHP; w przypadku sprawdzania pracowników kooperanta na obecność alkoholu chodzi o spełnienie obowiązków ustawowych przekazujących Metrostavowi zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy pracy wszystkich osób przebywających na budowie Metrostavu, szczególnie ale nie wyłącznie własnych pracowników Metrostavu. Interes publicznypartnerzy umowni – Miasto stołeczne Praga1 tydzień na rozpisanie harmonogramu usług 3 lata Po zakończeniu ważności szkolenia Po zakończeniu budowy Po zakończeniu stosunku pracy
Informacje zbiorcze:   

Terminy skasowania danych osobowych podane w tych zapisach o czynnościach przetwarzania wynikają z Regulaminu spisowego administratora, przy czym dla niektórych kategorii danych tego terminu nie można jednoznacznie ustalić. Dokumentacja organizacyjno-zarządzająca może w poszczególnych przypadkach ustalić specjalne terminy do wyżej wymienionych terminów ogólnych.                         

                                   

   
Przetwarzającym dane osobowe dla wszystkich celów pracowniczych jest między innymi spółka Elanor spol. s r.o., która jest dostawcą personalnego systemu informatycznego EGJE. Dla pracowników spółki Metrostav a.s. została w osobnym dokumencie wydana bardziej szczegółowa informacja o przetwarzaniu ich danych osobowych.   
Środki techniczne i organizacyjne bezpieczeństwa do ochrony OÚ:Ograniczony dostęp osób niepowołanych do budynków administracyjnych (Recepcja z pulpitem ochrony bezpieczeństwa, elektroniczne karty wstępu z ograniczeniem dostępu do określonej części budynku administracyjnego). Ograniczenie dostępu do biura (zamykanie biura). Ochrona antywirusowa. Przepisy wewnętrzne o zapewnieniu ochrony i bezpieczeństwa informacji (Dyrektywa bezpieczeństwa). Ograniczenie dostępu do dokumentów (do aktów papierowych). Ograniczenie praw użytkownika i hasła dostępu do bazy danych. Szyfrowanie lokalnych dysków w celu zabezpieczenia przed nielegalnym dostępem. Ustawianie haseł dostępu i zabezpieczenie katalogów ora danych. Ustawienie i zarządzanie dostępem z prywatnej sieci wirtualnej VPN do sieci Grupy Metrostav.  

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav