Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Ražená podzemní díla

Metrostav vlastní komplexní sestavy plnoprofilových razících strojů (TBM), umožňující efektivní realizaci dlouhých tunelů mechanickým vyvrtáním kruhového průřezu požadované velikosti do horninového masivu výrub s kontinuálním zajištěním výrubu proti zavalení definitivním ostěním.

Pro stavby kratších tunelů nebo v případě složitých geologických podmínek používá také konvenční způsob výstavby tunelů „Novou rakouskou tunelovaní metodou“ (NRTM), která je charakteristická svou organizací prací včetně definitivy, či metodou Drill & Blast.

Obrázek
Obrázek
Play
Přehrát video
Náhled videa
Obrázek
Obrázek

Nová rakouská tunelovací metoda - NRTM

NRTM je tunelovací metoda, která vědomě a cíleně využívá nosných vlastností horninového masivu s cílem optimalizovat proces ražení a zabezpečování výrubu a minimalizovat s tím spojené ekonomické náklady. Při výstavbě tunelů pomocí NRTM je obvykle stabilita výrubu zajištěna primárním ostěním a definitivní konstrukce tunelové trouby (sekundární ostění) je budována teprve po ustálení napěťově-deformačního stavu v okolí výrubu.

Hlavními konstrukčními prvky primárního ostění jsou stříkaný beton a kotevní systém. Nedílnou součástí NRTM je geotechnický monitoring opírající se především o měření deformací tunelového výrubu. NRTM se tak z hlediska geotechnického řadí do skupiny observačních metod, u kterých je průběh výstavby průběžně sledován, a způsob ražby a zajištění výrubu primárním ostěním jsou upravovány podle skutečného chování výrubu a horninového masivu.

Ražba plnoprofilovými tunelovacími stroji

Plnoprofilovými tunelovacími stroji se nazývají výkonné mechanismy, kterými je možno provádět kontinuálně rozpojovaní horniny v celé čelbě tunelu bez použiti trhacích prací a současně téměř plynule budovat tunelové ostění. Ve skutečnosti i tunelovací stroje rozpojuji horninu po záběrech daných maximálně možným výsuvem přítlačných axiálních lisů a po vyčerpaní výsuvu je třeba stroj, resp. písty radiálních lisů, přemístit. V této fázi je rozpojovaní horniny v čelbě přerušeno.

V pevných skalních horninách se používají otevřené tunelovací stroje opatřené radiálními přítlačnými deskami (gripry), které stabilizuji stroj a poskytuji oporu pro přítlak stroje do čelby prostřednictvím axiálních lisů. Pokud je nutno, výrub se zajišťuje svorníkovou vyztuží kombinovanou se stříkaným betonem. V málo pevných, poruchových a polo skalních horninách či v zeminách se používají tunelovací stroje opatřené ochranným štítem, který zajišťuje stabilitu výrubu při ražbě a umožňuje bezpečné provedení definitivní výztuže tunelu. Výrub je zajišťován ostěním ze segmentů skládaných do jednotlivých prstenců ostění. V současnosti jsou převážně používány prefabrikované železobetonové dílce, ve stále rostoucí míře se uplatňuji i dílce z drátkobetonu. Měkké horniny a zeminy nedovoluji použiti griprů, proto se stroj při ražbě opírá axiálními lisy o poslední prstenec budovaného segmentového ostění.

Obrázek
Obrázek
Obrázek
Obrázek

Ražba metodou Drill & Blast

Tato metoda ražeb vychází z principů norské tunelovací metody, která se v posledních čtyřiceti letech ukázala jako velmi výkonná a úspěšná. Ražby probíhají obvykle s využitím trhacích prací, výjimečně také se strojním rozpojováním. Konvergenční měření není systematické, probíhá převážně v poruchových zónách.

Dalším základním aspektem metody Drill & Blast je použití – jako provizorní výztuže, svorníků a stříkaného betonu s rozptýlenou výztuží (ocelové drátky, respektive polypropylenová vlákna). Provizorní výztuž není separována od definitivního ostění a tvoří jeden celek. Definitivní vyztužení tvoří zpravidla další vrstva stříkaného betonu a doplnění svorníků do definovaného rastru. Návrh vyztužení díla se provádí záběr od záběru na základě Q-systému. Index Q se určuje na základě empirického systému, který využívá Index RQD doplněný dalšími pěti parametry, jako je počet puklinových systémů, nerovnost puklin, alterace ploch diskontinuity nebo výplní, vodního tlaku a podmínky tlakových projevů horninového masivu.

Technologické vybavení tunelů, servis a údržba

Kromě realizace stavebních prací zajišťujeme technologické vybavení tunelových staveb a jejich servis a údržbu.

Servisní činnosti jsou poskytovány na základě Smlouvy o poskytnutí servisu uzavřené mezi ŘSD ČR a Metrostav a.s. Předmětem smlouvy je poskytnout objednateli pravidelné servisní služby technologického vybavení tunelů (TVT) Panenská, Libouchec, Radejčín, Prackovice, Valík, Klimkovice a Lysůvky včetně přilehlých úseků dálnic a dohledových pracovišť SSÚD a PČR.

Poskytování servisu a údržby představuje tyto hlavní činnosti:

  • pravidelné kontroly, prohlídky, revize a preventivní údržba technologického vybavení tunelů a stavebních konstrukcí v rozsahu stanoveném v kartách prohlídek, revizí a údržby vycházejí z provozních řádů tunelů (probíhají v měsíčních, čtvrtletních, pololetních a ročních intervalech)

  • řešení mimořádných a havarijních opravy

  • zajištění poruchové služby s výjezdem na místo poruchy - v rámci zajištění poruchové služby jsou investorem, podle stupně závažnosti problému, předepsané lhůty pro dojezd servisní organizace na místo zjištěné poruchy a pro její odstranění (od lehké poruchy s dojezdem do 2 hodin a termínem opravy 5 kalendářních dnů po závažnou poruchu s dojezdem do 1 hodiny a opravou během 2 hodin).

  • dálkový dohled včetně spolupráce s dispečerskou službou ŘSD

  • vedení záznamů o prohlídkách, poruchách a jejich odstranění

  • dodávky materiálů a komponentů potřebných pro údržbu a mimořádné opravy

Pro „Údržbu, servis a opravy automobilových tunelů na dopravních stavbách“ vlastníme Certifikát systému managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009

Mimo uvedené servisní činnosti realizujeme dodávky technologických částí tunelových staveb včetně pozáručního servisu. Poslední realizací byla dodávka a montáž technologických zařízení na tunelech Prackovice a Radejčín na dálnici D8.

Tato technologie byla úspěšně využita na těchto projektech

Zeptejte se nás

Napište nám, rádi vám odpovíme

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav