Pro dodavatele

Při realizaci náročných stavebních zakázek Metrostav a.s. úzce spolupracuje se svými dodavateli a společně garantují investorům z oblasti veřejného i soukromého sektoru, že jejich projekty budou dokončeny ve smluveném termínu a kvalitě srovnatelné s evropskými standardy.

Své dodavatele proto vnímáme jako partnery a nepožadujeme od nich závazky nad rámec smluvního vztahu k svému objednateli nebo nad rámec nutný pro realizaci díla, vždy však požadujeme dodržování standardů, které sami garantujeme svým objednatelům:

  • dodržování Etického kodexu Skupiny Metrostav
  • plnění zákonných požadavků bezpečnosti práce
  • dodržování dohodnutých smluvních termínů, kvality i cen dodávek

Dodavatele staveb vybírá komise dle interních kritérií na základě vyhodnocení písemných nabídek v transparentním výběrovém řízení, přičemž vždy preferuje:

  • vlastní kapacity Skupiny Metrostav
  • dodavatele s uzavřenou rámcovou smlouvou
  • dodavatele, kteří zpracováním nabídky do soutěže přispěli k získání zakázky
  • regionální dodavatele v případě regionálních zakázek
  • další dodavatele dle hodnocení úspěšnosti vzájemné spolupráce

Preferenci vybraných kapacit Skupiny Metrostav požadujeme také od svých dodavatelů.

Podkladem pro jednání o smluvním vztahu jsou firemní vzorové dokumenty, které upravujeme dle specifických požadavků objednatele konkrétního projektu, všeobecné smluvní podmínky se nemění.

Od svých partnerů nepřijímáme dary ani jiné pozornosti, které by mohly náš obchodní úsudek nepatřičně ovlivnit, a ani jiné výhody, které překračují hranice běžné pohostinnosti.