Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Informace k fakturaci

 1. Fakturou se pro účely tohoto dokumentu rozumí faktura nebo opravný daňový doklad (dobropis).

  Ostatní písemnosti je nutno doručovat v listinné podobě nebo elektronicky na doručovací adresy stanovené ve smlouvě nebo objednávce, nebo do datové schránky společnosti.


 1. Lhůta splatnosti faktury je uvedena ve smlouvě nebo objednávce a počítá se od data jejího doručení na adresu pro doručování uvedenou níže. Není-li smluvně stanoveno jinak, dnem úhrady faktury se rozumí den předání převodního příkazu bance.


 1. Faktura musí být vystavena v souladu se zákonnými požadavky. Dále musí obsahovat alespoň tyto údaje:

  • Číslo smlouvy nebo objednávky.

  • Číslo střediska nebo název stavby.

  • Popis plnění dle smlouvy nebo objednávky.

  • Další dohodnuté náležitosti dle smlouvy nebo objednávky.

  Nebude-li faktura obsahovat výše uvedené náležitosti nebo je bude uvádět chybně nebo bude fakturováno vadné plnění, je objednatel oprávněn požadovat její přepracování. Po doručení opravené nebo nově vystavené faktury běží nová lhůta splatnosti.


 2. Veškeré faktury musí být doručeny na centrální podatelnu společnosti, a to jedním z uvedených způsobů:

  a)    v papírové podobě na adresu: Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

  b)    elektronicky ve formátu PDF na adresu: faktury@metrostav.cz


  Podmínky při pro elektronické zasílání:

  • Předmět e-mailu bude začínat textem:

   • „Faktura k SoD“ + číslo smlouvy objednatele a nebo

   • „Faktura k obj.“ + číslo objednávky objednatele.

  • Číslo smlouvy nebo objednávky objednatele musí být uvedeno také na první straně faktury.

  • V jednom e-mailu smí být jen jeden dokument - tj. vlastní faktura a všechny její přílohy musí být v jednom dokumentu (v případě obsáhlejších příloh nad 100 stran budou tyto přílohy v samostatné příloze téhož e-mailu).

  • Faktura zaslaná e-mailem nesmí být zaslána opakovaně nebo poštou v papírové podobě.

  • Zaslané faktury nesplňující výše uvedené podmínky budou automaticky vráceny na adresu, ze které přišly. Takto vrácené faktury se nepovažují za platně doručené.

  • K vyřizování dotazů ohledně elektronicky zasílaných faktur použijte adresu uvedenou: ZDE. 3. V případě dotazů ke splatnosti faktur se obracejte vždy na osobu, která dodávku objednala.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav