Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • IGY České Budějovice – nová dominanta jihočeské metropole

IGY České Budějovice – nová dominanta jihočeské metropole

15. 5. 2018
zdroj: konstrukce.cz Bc. Fejfar Vítězslav
Napsali o nás

Nové IGY je největší budějovickou stavbou desetiletí. Projekt začal v červnu 2016 a byl otevřen za sedmnáct měsíců. Každá druhá prodejna byla upravena nebo přestěhována na nové místo. Na 29 000 m2 plochy se vejde 300 obchodů a 700 parkovacích míst. V devíti nejmodernějších kinosálech CINESTAR najdeme 1 296 sedaček. Každý ze sálů je vybaven 50 špičkovými reproduktory. Centrum Českých Budějovic získalo další dominantní stavební prvek.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Investor: CPI Property Group

Architekt/projektant: ATELIER 8000 spol. s r. o.

Generální dodavatel: Metrostav, a. s.

REKONSTRUKCE IGY 1 A DOSTAVBA KINA

Záměr výstavby spočíval v adaptaci a částečné nástavbě na původní obchodní centrum IGY nacházející se cca 1 km severně od centra Českých Budějovic na křižovatce jedné z hlavních Budějovických radiál (Pražská třída) a Pekárenské ulice. Centrum vzniklo v minulém desetiletí propojením a přestavbou několika budov původně navržených a sloužících jako armádní skladiště.V době před realizací rekonstrukce a nástavby v 1. a 2. NP objektu zde fungovalo obchodní centrum lokálního významu. V sekcích B a C byli od 3.NP výše umístěny kancelářské prostory. Zejména prostory v objektu C však díky malé světlé výšce a ne zcela optimálnímu konstrukčnímu modulu 4,8 × 4,8 m přestávali být schopny konkurovat, kancelářským prostorům v lepších lokalitách a s kvalitnějším vnitřním prostorem. Rovněž fitness centrum v 3. a 4. NP sekce A nebylo rentabilní a došlo tedy k jeho redukci. Stejně tak provoz ARTIGY v sekci D nebyly zcela optimální a tak se majitel objektu rozhodl pro adaptaci výše uvedených částí budovy na multikino.V souvislosti s propojením se záměrem výstavby IGY 2, bylo realizováno upravení dispozice pasáže tak, aby lépe navazovala na budoucí IGY 2 a s tím související přesun bloku s jednotkami rychlého občerstvení do 2. NP sekce C stávajícího objektu, vytvoření nové obchodní jednotky v místě stávajícího bloku jednotek rychlého občerstvení (nad vstupem do supermarketu) a realizaci menších dispozičních a komplexních interiérových úprav.Součástí byla rovněž realizace nové větve mallu směřující k propojovacímu koridoru na úrovni 2. NP. Tyto koridory jsou dva, v objektu B a v objektu D, ale s ohledem na různé vazby v záměrech bylo stanoveno, že propojení mall-fasáda bude v rámci tohoto projektu realizováno pouze jedno a to v sekci D.Nástavba pro multikino v části střešní terasy ve vnitrobloku byla navržena tak, aby zde vzniklo foyer logickou vertikální komunikací (eskalátorovou halou) napojené na nákupní pasáž obchodního centra. Tento foyer se stal ústředním prostorem propojující sály vestavěné do horních pater sekcí A, C a D objektu obchodního centra. V rámci adaptace bylo zrealizováno i kompletní zázemí multikina situované převážně do 3. a 5. NP.Adaptací horních pater by došlo ke značné degradaci fasády, jelikož rytmus a další architektonické principy fasády, zejména na sekci C a na sekci D, částečně vytvářejí okna, která nelze do multikina začlenit a byla proto zaslepena. Součástí záměru tedy bylo i oživení fasády spočívající v předvěšení kazetového obkladu na sekci C a vytvoření 3D fasády s proměnlivým RGB osvětlením na sekci D.Všechny tyto úpravy navíc vyvolaly potřebu doplnit k objektu nové únikové cesty, hlavní vstup zakomponovat do nové fasády a posílit vertikální komunikaci u hlavního vstupu pro přístup do multikina.

TECHNICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

V rámci záměru v části rekonstrukce došlo k bourání vnitřních dělících konstrukcí, podlah a malé části nosných konstrukcí. Bourané vnitřní dělící konstrukce byly převážně sádrokartonové stěny a konstrukce výkladců obchodních jednotek.Prostor multikin byl realizován tak, aby v maximální možné míře využil stávající uvolněné prostory v objektu. Jde o prostory v původním ARTIGY – 3. NP a vyšší podlaží sekce D na nároží Pražské třídy a Pekárenské ulice. Dále pak o 3., 4. a 5. NP administrativního bloku (sekce C) při Pražské třídě a o 3. a 4. NP části fitness centra v sekci A stávajícího objektu, tedy v části při Puklicově ulici.Ve střední části stávajícího objektu bylo odstraněno souvrství střechy až po pojistnou hydroizolaci, která posloužila jako dočasné zajištění proti zatékání dešťové vody do objektu po dobu realizace.Dále zde byl demontován světlík a na jeho místě vzniklo otevřené propojení prostoru tzv. void, propojující obchodní pasáž v 2. NP a foyer multikina ve 3. NP. V části nad hlavním vchodem do centra byl rovněž ve střešní konstrukci vybourán otvor, ve kterém vznikla primární horizontální komunikace mezi 2. a 3. NP – eskalátorová hala. Světlík je konstrukčně upraven v místě uložení eskalátorů z důvodu jejich délky tak, aby nebyla narušena funkce vlastní konstrukce, ve které je otvor realizován.Ze sekce D byly od stropní desky nad 2. NP ponechány pouze obvodové stěny, dvojice bloků vertikálních komunikací a instalačních jader a strojovna VZT při obvodové stěně ve 4. NP navazující na výtahovou šachtu nákladního výtahu. Veškeré ostatní vnitřní dělící i nosné konstrukce byly vybourány.Obdobný postup jako pro sekci D byl použit i pro sekci A, kde zůstaly zachovány pouze obvodové stěny.V sekci C zůstalo zachováno 3., 4. a 5. NP. Vnitřní nosné svislé konstrukce a částečně i stropy mezi 3. a 4. NP a 4. a 5. NP byly vybourány. Nejprve byly vybourány dělící vnitřní konstrukce a podlahy v místě, kde byly později vybourávány stropní konstrukce. Současně s touto vnitřní přípravou byly na střeše zrealizovány a aktivovány ocelové plnostěnné nosníky, které vynášejí střešní konstrukci po vybourání vnitřních podpor. Jako poslední pak byly vybourávány vnitřní nosné konstrukce.Jedinou výjimkou kdy byly v rámci tohoto záměru bourány konstrukce, které navazují na 2. NP je vybourání segmentu stropu nad 2. NP v polích mezi osami 4 a 5 a v druhém směru mezi osami K, L a M. Tento segment stropní konstrukce byl vybourán až po realizaci v tomto místě zvýšeného stropu (příprava na propojení s IGY 2).

ZÁKLADY

V rámci záměru bylo realizováno lokální podchycení základů, nový dojezd eskalátorů, rozšíření stávajícího dojezdu eskalátorů, nový základový pas a patky pro prosklenou fasádu hlavního vstupu z Pražské ulice a základové patky/pasy pro ocelové konstrukce venkovních schodišť v proluce mezi objekty C a A2. Podlahové konstrukce a další konstrukce včetně poškozených povrchových úprav v místě realizace těchto zásahů byly následně uvedeny do původního stavu.

SVISLÉ A VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Nosná konstrukce vychází z konstrukce stávající. Ta je bohužel značně komplikovaná, neboť jí v dotčené části objektu tvoří trojice odlišných konstrukčních systémů jednotlivých sekcí a čtvrtý konstrukční systém vnitrobloku, který byl při přestavbě v minulé dekádě vytvořen jako konstrukce snažící se vždy lokálně reagovat na navazující konstrukce stávající, což mělo za důsledek jeho značnou nesourodost.Mezi novými ocelovými konstrukcemi převažují konstrukce ocelové. Požární ochrana těchto konstrukcí byla navržena v systému ochranných SDK. V rámci záměru rekonstrukce 1 – 2. NP nebylo zasahováno do svislých nosných konstrukcí. Došlo maximálně ke změně jejich zatížení, které bylo prověřeno a statikem.

Vnitroblok

Nástavba na terasu vnitrobloku je provedena jako ocelová rámová konstrukce z ocelových válcovaných profilů se systémem diagonálních vzpěr. Na tuto konstrukci byl instalován lehký obvodový plášť.

Sekce A

Obvodové nosné konstrukce tvoří stávající železobetonové stěny, které jsou v části při vnitrobloku zvýšeny. Jedinou vnitřní svislou nosnou konstrukcí se stal stěnový ocelový rám z válcovaných profilů, který rozdělil dispozici na dva konstrukční moduly.

Sekce C

Svislé nosné konstrukce jsou využity zejména stávající. Vybourané svislé nosné konstrukce nahrazuje vynesení střešní konstrukce pomocí plnostěnných ocelových nosníků dodatečně realizovaných nad rovinou střechy. Původní ponechané konstrukce jsou zajištěny pomocí zesílení železobetonových sloupů a stěn a dočasné pomocné ocelové konstrukce uvnitř objektu. V úrovni 5. NP byla realizována nová železobetonová stěna, která v místě kolizí s okny promítárny roznáší zatížení od stropní konstrukce.

Sekce D

Obvodové nosné konstrukce tvoří stávající železobetonové stěny, které jsou v části do Pekárenské a Pražské ulice zvýšeny pomocí železobetonových prefa panelů kotvených do nosné ocelové konstrukce, v části schodišť a do vnitrobloku zvýšeny pomocí železobetonových monolitických stěn. Ze stávajících svislých nosných konstrukcí byla zachována železobetonová jádra tvořící dvojici vertikálních komunikačních uzlů a instalačních šachet. Vnitřní svislou nosnou konstrukcí se stal systém ocelových rámů z válcovaných profilů, který rozdělil dispozici na několik konstrukčních modulů kopírujících dispozici sálů a okolních prostorů.Veškeré ocelové konstrukce jsou chráněny proti požáru ochranným protipožárním sádrokartonovým obkladem.

VÝSTAVBA IGY2

Obchodní centrum IGY 2 je novostavbou, která má polyfunkční využití, kdy primární funkci plní samostatné pronajímatelné jednotky pro obchod a služby, doplněné plochami pro parkování a technické zázemí.Cílem urbanistické koncepce bylo posílit funkční vazby a vztahy v území a doplnit uliční frontu Pražské ulice o hodnotný objekt, který podpoří přeměnu Pražské třídy z periferní ulice v městskou třídu. Navrhovaný objekt vyplňuje severovýchodní část makrobloku, který je vymezen ulicí Pražskou, ulicí Pekárenskou a objektem telekomunikační budova TKB, dopravní obsluha je pak řešena z ulice F. Šrámka.Podstatným hlediskem návrhu bylo hledání optimálního měřítka hmot objektu vzhledem k okolnímu zastavěnému stabilizovanému prostoru města. Parcela je situována v bývalém srdci starých Českých Budějovic a prošla složitým stavebním vývojem až k dnešnímu poněkud nesourodému stavu. Nový objekt reaguje na současnou situaci s cílem navržení silného, kvalitního městotvorného objektu, který svým provozem i charakterem posílí všechny důležité vztahy a děje, které této části města náleží.Podstatným prvkem návrhu je kontakt s Pražskou ulicí tak, aby byl umožněn pohled dovnitř obchodní pasáže, a to v každém podlaží. Velmi atraktivním prvkem je rovněž dvojice lávek propojujících novou stavbu s OC IGY. Cílem je podělit se s kolemjdoucími o provoz v objektu a oživit tak celý přilehlý prostor.Architektonický návrh je ovlivněn okolními stavbami (IGY, Clarion Congress Hotel) a vychází z poměrně jednoduchého hmotového řešení. Základní tvar stavby je patrný v 1. a 3. NP. Tato hmota je ve 2. NP doplněna vykonzolovaným prstencem, který je v ose prolomen proskleným kubusem pasáže, která je tvořena výraznou zdí s prolomenými otvory shopfrontů, o kterou jsou opřeny zalomené nosníky nesoucí prosklení pasáže.Výrazným výtvarným prvkem je i rampa do 3. NP, která svou jednoznačnou formou vnáší do bloku potřebné napětí. Materiálové řešení je navrženo tak, aby byla posílena celková architektonická koncepce. Záměrně je proto volena v základních formách.Použity byly tři základní materiály a to beton, tenkovrstvá omítka doplněná skleněnými plochami. Dialog mezi materiály, tedy mezi materiálem „pevným a těžkým (beton, omítka)“ a materiálem „lehkým a transparentním (sklo)“ je založena na principu střídání hmoty a vzduchu, světla a stínu, tedy charakteristickými prvky městské struktury. Prosklená pasáž je tedy krytou ulicí, výlohy obchodů pak tvoří „uliční frontu“. Z těchto důvodů je zvoleno střídmé barevné řešení a materiály jsou navrženy ve své přirozené barevnosti.

PROVOZNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Provoz objektu je dán především stavebním programem investora a funkčními vazbami okolních staveb a prostředí. Již při tvorbě návrhu byl brán zřetel na požadavky územního plánu města a regulačního plánu. Objekt má celkem čtyři nadzemní podlaží.Dům, jako polyfunkční objekt, slučuje tyto funkce:

pronajímatelné jednotky pro obchod,

pronajímatelné jednotky pro služby,

parkování, zásobování,

další doprovodné funkce, zázemí, místnosti a plochy pro technologie objektu.

Hlavní vstup do objektu je situován do ulice Pražská na úrovni chodníku, tedy prvního nadzemního podlaží. Tento vstup je doplněn vstupem z Pekárenské ulice, který je umístěn v blízkosti zastávky MHD. Oba vstupy ústí do centrálního prostoru pasáže, která je v obou nadzemních podlažích lemována pronajímatelnými jednotkami určenými pro obchody a služby. Všechna podlaží jsou vzájemně propojena dvojicí eskalátorů a panoramatickým výtahem.Druhé nadzemní podlaží je ve dvou místech propojeno prostřednictvím lávek s OC IGY. Obě lávky ústí přímo do centrálního prostoru pasáže a jsou lemovány pronajímatelnými jednotkami.Plocha 2. NP je oproti přízemí rozšířena o cca 2,5 m nad chodníky do Pražské a Pekárenské ulice. Třetí a čtvrté nadzemní podlaží je určeno pro parkování zákazníků a je přímo propojeno s pasáží přes eskalátory a výtah. Vstupy do pasáží vedou z prostoru parkingu přes zádveří.Pro zásobování obchodních jednotek je v jižní části na úrovni 1. NP navržen zásobovací dvůr, který je dopravně napojen na ulici F. Šrámka. Zásobovací dvůr má přímé spojení s hlavní zásobovací komunikací uvnitř stavby a umožňuje tak zásobování bez kolize s návštěvníky centra.

V 1. NP je současně umístěna místnost pro CZT, strojovna SHZ včetně nádrže SHZ (nádrž je lokalizována pod plochou ŽB tubusu vyrovnávací rampy a svým objemem dimenzována na max. 219 m3 – z toho využitelný objem činí 187,02 m3), dále je zde umístěna místnost VN měření s přístupem z venkovního prostoru; rozvodny NN, úklidová místnost, evakuační, technické a zásobovací chodby.

Ve 2. NP je současně umístěna rozvodna NN, rozvodna SLS, rozvodna MaR/CCTV, místnost pro operátory telefonu, příruční sklady správy budovy, úklidová místnost s příručním skladem, blok sanitárního zařízení pro návštěvníky, včetně WC pro imobilní osoby, přebalovací místnosti, evakuační, technické a zásobovací chodby.

Ve 3. NP je současně umístěna strojovna VZT, chlazení, TS, rozvodna NN, místnost pro mycí stroj, ventilová stanice SHZ, příruční sklad správy budovy, místnost automatického parkovacího systému, evakuační a technické chodby.

Ve 4. NP najdeme venkovní strojovnu chlazení, která je zastřešena sítí proti ptactvu, místnost pro NZ s dieselagregátem, rozvodnu NN, evakuační a technické chodby. Strojovna VZT ve 4. NP je řešena ve vnitřním prostoru, který je zastřešen ocelovou konstrukcí se skládanou střechou na TR plechu. Severní fasáda je tvořena sendvičovými panely.

Vertikální komunikace v objektu je zajištěna čtyřmi komunikačními jádry, které současně slouží jako chráněné únikové chodby s výstupem na venkovní plochu mimo objekt v 1. NP. Komunikační jádro J02 je vybaveno osobo-nákladním evakuačním výtahem a Jádro J03 je vybaveno osobo-nákladním výtahem. Komunikační jádro spojuje 1. NP a 2. NP.Vertikální komunikaci pro návštěvníky zajišťuje panoramatický výtah, který je umístěn v pasáži a je doplněn dvojicemi eskalátorů pro každé podlaží.Zásobování nájemních jednotek je vyřešeno z prostoru zásobovacího dvora v úrovni 1. NP s vjezdem/výjezdem do ul. Fr. Šrámka. Na zásobovací dvůr navazuje zastřešený venkovní zásobovací koridor s ŽB povrchem.

Z podkladů ATELIER 8000 spol. s r. o. a Metrostav, a. s.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav