Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Stavba dálnice D3 – stavby 307A, B, C – úsek Planá nad Lužnicí – Soběslav

Stavba dálnice D3 – stavby 307A, B, C – úsek Planá nad Lužnicí – Soběslav

25. 11. 2013
zdroj: silnice-zeleznice.cz, Ing.Bohumil Rohn
Napsali o nás
Dne 28. června 2013 byl uveden do provozu nový úsek dálnice D3 z Tábora do Veselí nad Lužnicí. Stavba byla realizována sdružením firem Strabag a. s., Metrostav a. s. , Eurovia CS a. s. a Inženierské stavby a. s. Firma Metrostav v tomto sdružení má podíl 41 % a realizovala kompletní 11,320 km dlouhý úsek stavby mezi MÚK Planá nad Lužnicí a MÚK Soběslav. Úsek, který realizoval Metrostav a. s., byl rozdělen na tyto tři základní stavby: 0307A Tábor – Soběslav, 0307B Most přes rybník Koberný, 030C Most přes Černovický potok. Tyto stavby tvoří celkem 61 stavebních objektů. Jedná se o objekty hlavní trasy dálnice, MÚK a 6 mostních objektů v trase dálnice. Dále jsou to přeložky komunikací křižujících stavbu dálnice včetně 8 nadjezdů. Součástí stavby jsou i dva mosty pro zvěř. Před zahájením stavby samotné dálnice bylo nutné realizovat přeložky vysokotlakého plynovodu DN 700 v délce 6 km, přeložku vodovodu DN 800 v délce 3,4 km a přeložky vodotečí a potoků. Stavba také zahrnuje obvyklé konstrukce jako např. středovou kanalizaci, vodohosp. objekty DUN, retenční nádrže, úpravy meliorací a objekty SOS systémů.Trasa dálnice je situována v extravilánu v území jihočeské pánve se značným množstvím rybníku a vodních toků. Z geologického hlediska trasa prochází územím, kde převažují pararuly a nánosy jílů. Ve složitých geologických poměrech byly realizovány vysoké násypy, zářezy a mostní objekty. Plocha vozovek komunikací hlavní trasy činí 245 241 m2, plocha mostovek velkých dálničních mostů 42 525 m2.Stavba byla zahájena v roce 2008 přípravnými pracemi na mostě přes rybník Koberný. Výstavba byla plně zahájena v roce 2010, kdy byly vypořádány smluvní závazky objednatele s majiteli pozemků.DETAILNÍ POPIS JEDNOTLIVÝCH STAVEBHlavní trasa dálnice km 84,100 – km 95,420Stavba začíná za MÚK Planá nad Lužnicí krátkým úsekem, který je veden po terénu a nízkém násypu, dále pokračuje v zářezu Z4, který je proveden ve vrstvách diatomitových jílů nízké objemové hmotnosti a velmi vysoké plasticity. Při realizaci tohoto 1,2 km dlouhého zářezu bylo nutné původní sklony svahů přeprojektovat a nízká stabilita byla řešena úpravou sklonu na sklon až 1 : 2,75 a sanačními žebry. V zářezu je mostní objekt SO 224 – trámový monolitický nadjezd, který převádí původní lesní cestu a SO 225 most pro zvěř. Nosnou konstrukci tohoto mostu tvoří železobetonová klenba o dvou polích na rozpětí 2 × 18,75 m. Další od zářezu Z4 k mostu přes rybník Koberný je vedena po terénu a přechází do násypu k mostu. V této části jsou dva trámové monolitické nadjezdy SO 226 a SO 277, které převádějí přes trasu dálnice obslužné lesní cesty. Násyp z obou stran mostu přes rybník Koberný dosahuje výšky až 12 m a je umístěn na březích rybníka. Vzhledem k složitým základovým poměrům násypu byly k urychlení konsolidace sedání provedeny v podloží štěrkopískové piloty proměnné hloubky a štěrkový polštář, na kterém je založen samotný násyp. Poté stavba přechází do skalních zářezů Z5 a Z6. Komunikace III/13531 je převedena nad zářezem po monolitickém trámovém mostě SO 228. Mezi zářezy je nízký násyp a most SO 211. Nosnou konstrukci mostu tvoří železobetonová klenba s proměnnou tloušťkou vetknutá do základových pásů, založených na pilotech. Nad zářezem Z6 přechází místní komunikace po trámovém monolitickém mostě SO 229. Za zářezem Z6 přechází trasa na násep a most SO 212. Most o třech polích má rozpětí 25 + 33 + 25 m. Příčný řez tvoří dvoutrámová konstrukce o výšce trámu 1,7m. Trasa dále pokračuje přes most SO 213 – monolitický rám do zářezu Z7. Zářez je hluboký přes 8 m a prochází proměnnými geologickými poměry od skalních pararul do plastických jílů. Velký rozsah zářezu a nepříznivé geologické podmínky byly příčinou rozsáhlých sesuvů ornice při dlouhotrvajících deštích těsně před zprovozněním stavby. Sanace sesuvů byla provedena s ohledem na krátký čas před zprovozněním provizorně. Zářez bude sledován a definitivní úpravy budou navrženy geotechnikem stavby. Přes zářez je převedena komunikace III/13258. Dalším významným objektem stavby je SO 214 Most přes Myslkovický potok. Most je založen na pilotách v rybníce, který byl po dobu stavby vypuštěn. Nosnou konstrukci mostu tvoří spojitý nosník dvoutrámového průřezu konstantní výšky 2,5 m. Rozpětí jednotlivých polí je 34 + 6 × 40 + 34 m. Při stavbě byla použita technologie výsuvné skruže. Za mostem trasa prochází skalním zářezem Z8. Sklony zářezu byly také upraveny během výstavby vzhledem k nestabilitě, která byla způsobena jílovitými vrstvami v skalním podkladu. Během výstavby došlo k rozsáhlému sesuvu svahu, který si vyžádal dodatečnásanační opatření. Zářez překlenuje most SO 232. Jedná se o monolitický klenbový most založený ve skalním zářezu. Za zářezem pokračuje stavba přes most přes Černovický potok směrem k MÚK Soběslav, kde končí úsek realizovaný firmou Metrostav a. s. Předmětný úsek dálnice D3 byl navržen s živičným krytem hlavní trase s tl. krytu 230 mm na ložné vrstvě z MZK tl. 200 mm a podkladní nestmelené vrstvě ŠD o tl. 220 mm. Jako samostatné stavby byly vyčleněny dva velké mosty – most přes rybník Koberný a most přes Černovický potok.Most přes rybník KobernýMost jako samostatnou stavbu celý realizovala divize 4 Metrostavu. Vzhledem k místním poměrům a nutnosti zachovat po celou dobu výstavby funkčnost chovného rybníka, byla při výstavbě nosné konstrukce mostu použita technologie letmé betonáže. Pro výstavbu nosné konstrukce bylo pro celkem 10 vahadel použito dvou dvojicbetonážních vozíků. Spodní stavbu tvoří 2 masivní železobetonové opěry a 5 dvojic pilířů. Pilíře jsou obdélníkového průřezu 8 × 2,5 m s kamenným obkladem ve spodní části dříku. Založení je navrženo na vrtaných pilotách průměru 1,2 m, které podporují železobetonové základové bloky.Vlastní nosná konstrukce je tvořena předpjatým komorovým průřezem, samostatným pro každý dopravní směr. Teoretická rozpětí nosné konstrukce vztažená na osu dálnice jsou 58,40 + 4 × 109,50 + 58,40 m. Výška průřezu v ose mostu je 2,90 m uprostřed rozpětí a na koncích mostu a 5,80 m nad pilíři. Základní šířka komorového průřezu je 8,00 m. Tato šířka je v celé délce mostu konstantní. Stěny komorového průřezu jsou svislé a mají tloušťky 0,45 m a 0,60 m. Nosná konstrukce je z betonu C35/45-XF2+XD1 a betonářské výztuže B550B.Na mostě je navržena vozovka třívrstvá tl. 135 mm. Mostní objekt je odvodněn pomocí odvodňovačů a trubiček do podélného svodu DN250 až DN400, který je veden uvnitř komory mostu. Pod spodní opěrou 00 je podélný svod zaústěn do šachty kanalizace dálnice SO 301 stavby 0307A.Stavba 0307C Most přes Černovický potokMost v celkové délce 751 m včetně doprovodných objektů realizovala firma Skanska a. s. jako subdodavatel Metrostav a. s. Nosnou konstrukci mostu tvoří spřažená spojitá konstrukce z betonových předpjatých nosníků se dvěma dilatačními celky, které jsou nad opěrami a sdruženým pilířem opatřeny povrchovými mostními závěry. První dilatační celek má 13 polí o rozpětí 30 m, druhý dilatační celek má 12 polí o rozpětí 30 m (délka je měřena v ose dálnice). Nosná konstrukce je tvořena v příčném řezu u levého i pravého mostu vždy 7 nosníky tvaru širokopřírubového „T“, které jsou spřaženy s betonovou deskou. Výška nosníků je 1,40 m. V příčném řezu má levý most šířku mostovky 13,60 m a pravý most má šířku 14,20 m. Průměrná tloušťka spřažené desky je 0,23 m. Nad podporami je konstrukce opatřena nadpodporovými monolitickými příčníky.ZÁVĚRStavba realizovaná během 5 let se potýkala s několika problémy, které jsou charakteristické pro velké liniové stavby a které je možné minimalizovat důkladnou přípravou stavby, nákladným geotechnickým průzkumem a kvalitní projektovou dokumentací. První problém byl s výkupem pozemků a věcných břemen mimo hlavní trasu dálnice pro přeložky inženýrských sítí. Nebylo tedy možné zajistit zhotoviteli úplný přístup na staveniště. Vzhledem k objemům materiálu, který byl na stavbě přepravován, bylo nutné přepracovat plán organizace výstavby.Dále byly složité a proměnné geologické podmínky, které nebylo možné na základě provedeného geologického průzkumu předpovědět. K tomu se přidaly extrémní klimatické podmínky na jaře roku 2013 v období, kdy byla stavba dokončována a nebyla zcela připravena na ohromný nápor vody při extrémních deštích, které způsobily lokální povodně. Přestože příroda nebyla stavbařům v době přípravy ke zprovoznění nakloněna, podařilo se úspěšně stavbu uvést do provozu před letními prázdninami a tím zjednodušit řidičům cestu na jih. Výrazně se tak odlehčilo přetížené stávající komunikaci I/3, která vede v husté zástavbě měst Tábor, Sezimovo Ústí, Planá nad Lužnicí a Soběslaví. ROZHODUJÍCÍ VÝMĚRY A OBJEMY REALIZOVANÉ METROSTAV a.s. Celková délka úseku 0307A 11 320 m Kategorie dálnice D 27,5/120 Počet mimoúrovňových křižovatek 1 ks Plocha dálniční vozovky 287 776 m2 Počet dálničních mostů 6 ks Počet nadjezdů přes dálnici 8 ks Počet ostatních mostů (mosty pro zvěř) 2 ks Výkop 2 025 010 m3 Násyp 703 748 m3 Aktivní zóna 156 758 m3 Sejmutí ornice 272 129 m3 Ohumusování 191 716 m3 INFORMAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ: Název stavby: Dálnice D3 Tábor-Veselí nad Lužnicí Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR Projektant: Valbek spol. s r. o. Zhotovitel: Sdružení firem s názvem „D3 Tábor – Veselí nad Lužnicí“, jehož účastníky jsou: Strabag a. s., Metrostav a. s., Eurovia CS a. s. a Inženierské stavby, a. s. CENA A DOBA VÝSTAVBY: Termín zahájení 9/2008 Termín dokončení 9/2013 Cena díla (Kč bez DPH) 9 498 mil. Kč Podíl Metrostav a. s. 3 894 mil. Kč

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav