Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Po šedesáti letech se České Budějovice a Hluboká nad Vltavou vrací na mapu říčních přístavů napojených na evropskou síť vodních cest

Po šedesáti letech se České Budějovice a Hluboká nad Vltavou vrací na mapu říčních přístavů napojených na evropskou síť vodních cest

23. 11. 2017
zdroj: vodohospodarske-stavby.cz 2017 Bc. Fejfar Vítězslav
Napsali o nás

Na konci května letošního roku byla ministrem dopravy Ing. Danem Ťokem a dalšími hosty slavnostně otevřena poslední nová plavební komora na jihočeské Vltavě, překonávající spád jezu Hněvkovice u Týna nad Vltavou. Dokončil se tak program výstavby 33 km vodní cesty z Týna nad Vltavou do Českých Budějovic zahájený v roce 2008. Po šedesáti letech se České Budějovice a Hluboká nad Vltavou vrací na mapu říčních přístavů napojených na evropskou síť vodních cest. Vodní cestu budovalo Ředitelství vodních cest ČR jako státní investor při financování z prostředků Evropské Unie prostřednictvím Operačního programu Doprava a ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Dílo slouží pro plavbu zejména rekreačních plavidel mezi zdrží VD Hněvkovice a Týnem nad Vltavou. Vltavská vodní cesta je v tomto úseku zařazena do I. třídy pro plavidla do nosnosti 300 t.

ZÁKLADNÍ DATA

 

Náklady: 249 000 000 Kč

Autor: Martin Krupauer a Jiří Střítecký

Projektant: Aquatis, a.s.

Dodavatel: Metrostav a.s.

Investor: Ředitelství vodních cest České republiky

 

Soudobým trendem v České republice je vracet život nábřežím, vracet vodu a vodní toky do organismu města, s mottem „řeka lidem“. Projekt „Splavnění vodní cesty Vltavy“ toto úsilí do jisté míry inicioval, podporuje a vrací život přímo na vodní hladinu i do jejího okolí – což je přirozenou vedlejší součástí projektu.

Před více než deseti lety v Atelieru 8000 začali formovat myšlenku splavnění řeky Vltavy. Vizí bylo projektovat splavnění Vltavy dle jednotné typologie a tuto typologii poté aplikovat po celé délce vltavské vodní cesty. Bylo navrženo unifikované designové provedení pro vodní mobiliář – zábradlí, stožárová světla, oplocení, prvky komunikačního zařízení a technického vybavení marin, prvky dopravní komunikace atd. Architektonické řešení navržených staveb je podrobeno jednotnému konceptu a to konkrétně v případě projektování velínů.

VELÍNY ČESKÉ VRBNÉ, HLUBOKÁ NAD VLTAVOU, HNĚVKOVICE

Velíny jsou součástí plavebních komor Hluboká nad Vltavou, České Vrbné a vodního díla Hněvkovice a jezu v Hněvkovicích. Byla jim vtisknuta jednotná podoba – strohé, kovem opláštěné objemy tvaru kvádrů jsou doplněny a vizuálně změkčeny krajkou barevných membrán, připomínající napnuté plachty plachetnic či zčeřenou vodní hladinu. Souznění s okolní krajinou a citlivé doplnění o nový technický tvar je základním estetickým kritériem velínů. Velíny vychází z premisy, že krajinu je důležité respektovat a neupozadit, naopak vytvářet v tomto velmi specifickém prostředí kontextuální a harmonické stavby.

ARCHITEKTONICKÉ A KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ VELÍNŮ NA VLTAVSKÉ VODNÍ CESTĚ

Tvar velínů respektuje četné limity, které vyplývají ze složitého provozu na plavební komoře. Velíny v Hluboké nad Vltavou a Českém Vrbném mají železobetonovou základnu v 1. NP. V ní je umístěno WC a místa pro rozvaděče. Velín na vodním díle Hněvkovice je osazen na původní objekt rozvodny. Ve 2. NP všech velínů jsou umístěny panely řídicího systému plavební komory a kuchyňky. Pásová okna po obvodu 2. NP umožňují výhled všemi směry, patro je přístupné venkovním schodištěm. Objekty jsou z čelní strany zalícovány s hranou plavební komory.

Fasáda 1. NP velínů je ze systémových, polyuretanových, obkladových, sendvičových AL panelů s PUR výplní. Ve 2. NP je řešena jako provětrávaná skládaná fasáda s minerální, difuzní hydroizolací a vrchním systémovým obkladem hliníkovými děrovanými kazetami na nosném roštu.Membránové konstrukce, lemující atiky velínů po obvod zajišťují potřebné odstínění a chránit obsluhu velínu před oslněním. Membrány jsou ze speciálního nepromokavého textilního materiálu v odstínech dle jednotlivých velínů – červená, žlutá, stříbrná (výběr barev byl určen kontextem okolí), vypnutého pomocí konzol, lanek a táhel k nosné konstrukci střechy. Konstrukce je vyložena z východní, jižní a západní strany 2 m a ze strany severní 1 m. Na plochou střechu objektu lze umístit klimatizační jednotku, radiostanici, meteorologickou stanici a další potřebné systémy.

Dolní rejda VD Hněvkovice

Toto dílo, které je na pravém břehu Vltavy, zahrnuje provedení nové nábřežní stěny jako čekací stání pro malá plavidla v délce 20 m a návrhová plavidla v délce 45 m. Je zde vybudována nová obslužná komunikace podél nábřežní stěny s příjezdem od areálu Povodí Vltavy s.?p. Součástí této stavby je nové veřejné osvětlení prostoru dolní rejdy, rozšířený kamerový a informační systém integrovaný do stávajícího řídícího sytému Vodního díla Hněvkovice. Plavební hloubka je min. 1,6 m a je provedena v celém úseku mezi VD Hněvkovice a jezem Hněvkovice.

Plavební komora u jezu Hněvkovice

Plavební komora slouží k proplavení plavidel přes stupeň tvořený původním historickým jezem, je přímá, situována v toku, oddělená od levého břehu levobřežním koridorem, který je upraven jako rybochod. Užitné rozměry plavební komory jsou: délka 45 m, šířka 6 m, min. hloubka nad záporníkem 3 m. Celková délka plavební komory včetně horního a dolního ohlaví je 81 m. Nosná konstrukce plavební komory je provedena jako železobetonový polorám ze šesti dilatačních úseků. V horním ohlaví je proveden klapkový uzávěr, délky 6 m a výšky 4,1 m, poháněný hydromotorem, v dolním ohlaví jsou osazena jednokřídlá desková vrata se stavidlovými uzávěry. Výška nosné železobetonové konstrukce od základové spáry je 9,2 m. Plavební komora je vybavena plavebními znaky, vázacími prvky, žebříky a osvětlením. Na levé stěně komory je vybudován řídící velín včetně sanitárního vybavení pro obsluhu plavební komory. Přístup z levého břehu na velín je umožněn přes ocelovou lávku z prolamovaných nosníků délky 15 m. Na plavební komoru navazují konstrukce dolní a horní rejdy opatřené vázacími prvky. V rámci stavby plavební komory bylo vybudované nové jezové pole, které navazuje na stávající historický jez a pravou stěnu plavební komory. Je hrazený pohyblivou klapkou o délce 12 m a výšce 1,6 m. Klapka jezového pole je poháněna hydromotorem. Všechny pohledové konstrukce plavební komory, jezového pole a levobřežního koridoru jsou obkládané lomovým kamenem. Přístup k plavební komoře z obce Hněvkovice je umožněn nově postavenou obslužnou komunikací a chodníkem s novým veřejným osvětlením, které jsou situované podél levého břehu. Součástí stavby jsou rovněž přípojky vodovodu, NN a telefonního připojení. Levý břeh a pravý břeh řeky Vltavy podél plavební komory jsou opevněné kamennou rovnaninou. Levý břeh má také dvě přístupová schodiště pro vodáky.

Stavbu plavební komory na hněvkovickém jezu realizovala společnost Metrostav a.s. ve spolupráci se společností Zakládání staveb, a.?s. „Pro Metrostav to byla jedinečná příležitost účastnit se tak významného projektu, který bude odkazem pro budoucí generace a zároveň zlomovým pro rekreační plavbu v jižních Čechách,“ říká Ing. Martin Stašek, oblastní ředitel společnosti METROSTAV a.s. pro Jihočeský kraj.

SPORTOVNÍ PŘÍSTAV HLUBOKÁ NAD VLTAVOU

Sportovní přístav Hluboká nad Vltavou vhodně využívá stávajícího meandru řeky Vltavy. Tvar meandru byl respektován, ve vymezeném prostoru došlo pouze k odtěžením nánosů ve dně a jen k dílčím korekcím průběhu obrysu. Přístav je členěn na dva spojené vodní bazény (stání pro malá plavidla + návrhové plavidla). Hrany břehů i horní plocha ostrova jsou porostlé vyšším stromovým porostem. Plavidla jsou vyvázána ve vyznačených úsecích obvodu k provedeným molům zpravidla dřevěné konstrukce na ocelových pilotách. Mola jsou umístěna v linii paty svahu a místně spojená lávkami s břehem. Pro zavážení plavidel je navržena spouštěcí lodní rampa.

Jistou dominantu přístavu tvoří vjezdový objekt s architektonicky řešeným zdvižným mostem.Součástí je i stání pro osobní lodní dopravu na řece umístěné na levém břehu nad vjezdem do přístavu. Je tvořeno dvěma pevně spojenými pontony.

PŘÍSTAVIŠTĚ ČESKÉ VRBNÉ A KAPITANÁT

Oproti předcházejícímu projektu přístaviště České Vrbné (stání pro malá plavidla a návrhové plavidlo) je zcela nově vyhloubené na zelené louce podél břehu vltavské vodní cesty. Podél obvodu přístavu jsou alokována pevná kamenem dlážděná mola. I zde je součástí spouštěcí rampa s prostorem pro jeřáb a zdvižný most propojující přístaviště s vodní cestou – vůbec první zvedací most v České republice. Pozitivem tohoto přístaviště je umístění čerpací stanice. Součástí přístaviště České Vrbné je Kapitanát s informačním a servisním centrem. Jednoduchou, pevnou hmotu objektu doplňují subtilní konstrukce lávek a stínících prvků. Ze tří stran kamenem obložený kvádr se směrem do přístavu otevírá výrazně členěným průčelím. Ze strany od Vltavy je objekt zapuštěn do terénního valu tvořící břeh řeky. Obě přístaviště jsou napojena na místní komunikace i na cyklotrasu lemující přístaviště.

Koordinační situace v PDF

Půdorys levobřežního koridoru

Z podkladů Atelier 8000 spol. s r. o.

Foto: Jan Mahr

České Budějovice and Hluboká nad Vltavou Back at the Map of River Ports Connected to the European Inland Waterway Network after Sixty YearsAt the end of May the Minister of Transport, Ing. Dan Ťok, together with other guests ceremonially launched the last new lock chamber on the South Bohemian section of the Vltava, which solves the way through the weir of Hněvkovice at Týn nad Vltavou. The programme of construction of the 33 km-long waterway from Týn nad Vltavou to České Budějovice, staring in 2008, was thus finished. České Budějovice and Hluboká nad Vltavou will return to the map of river ports connected to the European Inland Waterway Network after sixty years. The Waterways Directorate of the Czech Republic built the waterway as a state investor using European Union funds from the Operational Programme Transport as well as the State Fund for Transport Infrastructure. The constructions serve mainly for recreational sailing between the Hydraulic Structures Hněvkovice and Týn nad Vltavou. The Vltava in this section is a first-class waterway for crafts up to 300 t.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav