Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Lávka přes Labe v Čelákovicích

5. 6. 2014
zdroj: Development News, red
Napsali o nás
Letos byla dokončena nová lávka pro pěší a cyklisty přes Labe v Čelákovicích.. Je to unikátní stavba jak z hlediska rozpětí hlavního zavěšeného pole, které je největší v České republice, tak i použitím nově vyvinutého materiálu. mostovky a postupu výstavby.. Lávka přes Labe v Čelákovicích je první konstrukcí v ČR, která má nosnou konstrukci vyrobenou z ultra-vysokohodnotného betonu, jehož použití vede k nízké hmotnosti mostovky lávky a odlehčení závěsů i pylonů. PRO PĚŠÍ A PRO CYKLISTY Město Čelákovice leží v nížině při levém břehu Labe. Na pravém břehu Labe je oblíbená rekreační oblast s osadou Grado. Jedinou spojnicí města s druhým břehem řeky Labe byla technologická lávka na jezové zdrži, která byla v roce 2013 při rekonstrukci jezu uzavřena. Město Čelákovice se rozhodlo v poloze 400 m nad jezem vybudovat novou lávku pro pěší a cyklisty o šířce 3 m, která umožní komfortní bezbariérový přístup chodcům, cyklistům a vozidlům integrovaného záchranného systému z města na pravý břeh Labe. Ve studii konstrukčního a architektonického řešení byla již v roce 2004 porovnána zavěšená a visutá varianta lávky, přednost dostala zavěšená konstrukce s hlavním polem nad řekou o rozpětí 156 m, protože je méně citlivá na dynamické zatížení a umožňuje jednodušší výměnu hlavních nosných prvků. Hlavním požadavkem bylo překlenout celé koryto řeky jedním mostním polem a vytvořit atraktivní přemostění pro veřejnost. UNIKÁTNÍ TECHNOLOGIE V roce 2012 byla ve výběrovém řízení vybrána firma Metrostav a.s. Zhotovitel stavby realizoval návrh segmentové mostovky s uspořádáním polí 43+156+43 m. Pylony o celkové výšce asi 36 m ve tvaru písmene A jsou vetknuty do základových bloků na velkoprůměrových pilotách. Závěsy jsou vedeny ve dvou rovinách, jejich dolní rektifikovatelné kotvy jsou umístěny z boku mostovky. Ve vrcholu pylonů jsou kotveny do výztuh, které spojují v tomto místě obě nohy pylonu. Opěry na obou březích jsou navrženy jako masivní ze železobetonu na pilotách a tvoří protiváhu k tahovým reakcím lávky. Na obou bocích mostu jsou navržena ocelová zábradlí o výšce 1,3 m s integrovanými svítidly. Pochozí povrch je navržen ze stříkané izolace v tloušťce do 5 mm. Mostovka je kompletně z UHPC (ultra high performance concrete = velmi vysokohodnotný beton) C110/130 s rozptýlenou výztuží; tento materiál je vyvíjen v týmu Metrostav a TBG Metrostav od roku 2010. Segmenty mostovky se betonovaly v poloviční délce a vždy dva segmenty se ve výrobně spojily klasickou pracovní spárou s procházející betonářskou výztuží. Nosná konstrukce má obvyklé kontaktní lepené spáry s epoxidovým tmelem každých 11,3 m. V těchto spárách bylo nutné zachovat tlakovou rezervu ve všech stavebních stavech. Mostovka je vynášena plně uzavřenými závěsy s protikorozní ochranou galvanizací. Závěsy jsou výrobkem firmy Redaelli s dráty profilu „Z“ na obvodu. Jsou použity závěsy o průměru 20 až 36 mm se zaručenou únosností 395 až 1215 kN. Na horním konci jsou závěsy opatřeny pevnými vidlicemi s čepem. Na dolním konci jsou tyčové rektifikovatelné závitové koncovky. Závěsy byly vyrobeny na přesnou délku za definované teploty. Výpočet zahrnoval všechny důležité fáze výstavby, celkem měl statický model asi 120 etap. Ve vyspělých zemích se provádí nezávislá expertiza nebo kontrola komplikovaných projektů, tuto kontrolu zajistila společnost Stráský, Hustý a partneři, s. r. o. Pro konstrukce z UHPC nejsou zatím k dispozici žádné normy pro navrhování, v několika zemích včetně ČR se však vyvíjejí doporučení pro technologii, navrhování a provádění těchto konstrukcí. Proto vývoj materiálu UHPC a jeho parametry pro navrhování byly ověřovány řadou zkoušek (příčný ohyb segmentu pod zatížením nápravou vozidla, únosnost desky o tloušťce 60 mm bez betonářské výztuže pod bodovým zatížením na propíchnutí, soudržnost zabetonované výztuže, chování oblasti pod předpínací kotvou, postup betonáže segmentu v uzav -řené formě). Všechny zkoušky prokázaly, že únosnost prvků z UHPC je výrazně větší, než požadoval návrh konstrukce. POSTUP VÝSTAVBY Po vybetonování základů a opěr založených na pilotách byly vztyčeny ocelové pylony. Segmenty mostovky se vyráběly ve vyhřívané ocelové formě umístěné ve výrobně prefabrikátů firmy SMP CZ v Brandýse v cyklu dvou až tří dnů podle klimatických podmínek. Beton byl vyráběn v betonárně TBG Metro -stav vzdálené 25 km od výrobny. Hotové segmenty byly odváženy lodí na staveniště. Krajní pole byla montována na pevné skruži dodané firmou PERI. Hlavní pole nad řekou bylo montováno letmo. Segmenty se dopravovaly lodí a zvedaly do příslušné výšky pomocí speciálně navrženého montážního vozíku firmy OK-BE, který se pohyboval na již hotové části lávky. Konzola vozíku, na niž se při montáži vyvěšoval následující segment, byla předtím vyvěšena provizorním závěsem z vrchu pylonu tak, aby se napjatost vozíku snížila. V průběhu výstavby byla konstrukce podélně předepnuta tyčemi VSL průměru 32 a 36 mm. Po smontování sedmi segmentů na každé straně řeky se vyzvedl střední krátký segment a zabetonovaly se dvě uzavírací spáry. Po zatvrdnutí betonu bylo možné předepnout dva definitivní podélné kabely VSL z 15 lan o průměru 15,7 mm a instalovat tlumiče podélných posunů do opěr. Všechny prvky předpětí byly dodatečně zainjektovány. Výstavba nosného systému lávky byla dokončena v prosinci 2013. Kompletní lávka byla zkolaudována a uvedena do provozu koncem dubna 2014 po zimní přestávce po provedení stříkané izolační vrstvy, vybavení mostu a po vyhodnocení statické a dynamické zatěžovací zkoušky. Materiál UHPC by se měl stát zárukou dlouhodobé trvanlivosti lávky a omezení údržbových prací. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O LÁVCE: Investor Město Čelákovice Poskytovatel dotace SFDI, výše dotace 10 mil. Kč Projektant mostu Pontex, s.r.o. Hlavní dodavatel Metrostav a.s. Konečná cena stavby 40,98 mil. Kč (včetně DPH) Experimenty a zkoušky konstrukčních prvků z UHPC byly provedeny za podpory grantu MPO ČR, projekt č. FR-TI3/531 a měření na konstrukci byly částečně provedeny za podpory TAČR (Projekt CESTI č. TE 01020168).

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav