Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Metrostav modernizuje hlavní silniční tah ve Varšavě

24. 7. 2014
zdroj: Silnice a železnice, Ing. Martin Kulhavý
Napsali o nás
Článek se věnuje stavbě „Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi S8 odc. Pow zkowska - Marki (ul. Pilsudskiego). Etap II: odc. W zel Pow zkowska - w zel Modlińska“, kterou Metrostav realizuje prostřednictvím své divize 4, která je pověřena vedením polské organizační složky. Smlouva byla podepsána mezi generálním zhotovitelem Metrostav a. s. a investorem GDDKiA (Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad) dne 18. 7. 2013. Jak z oficiálního názvu akce vyplývá, jedná se o realizaci stavby na základě upraveného žlutého FIDICu, kdy v tomto případě zhotovitel nese veškerou odpovědnost jak za návrh technického řešení stavby včetně potřebných aktualizací, případně získání stavebních povolení, tak za vlastní realizaci stavby. UMÍSTĚNÍ A TECHNICKÝ POPIS STAVBY Stavba se nachází na severním okraji centra Varšavy, obr. 1, v blízkosti bývalé továrny na výrobu osobních automobilů. Předmětem díla je modernizace stávající komunikace silničního průtahu S8 (Wroclaw - Warszava -Bialystok) mezi mimoúrovňovými křižovatkami Pow zkowska a Modlińska, kde hlavní trasa navazuje na již realizovanou první etapu. Celková délka modernizovaného úseku, měřená v ose směrově rozdělené silnice S8 je přibližně 4,65 km. Principem modernizace hlavní komunikace je její rozšíření, dle možností místních podmínek, o jeden pruh v každém jízdním směru včetně provedení nového vozovkového souvrství. V celkovém výsledku tedy hlavní trasa bude mít čtyři nebo pět jízdních pruhů v každém směru. Těžištěm této stavby je realizace inženýrských objektů. Celkem se na trase nachází 12 opěrných zdí, protihlukový zasklený tunel a 46 mostních objektů. Jejich většina tvoří železobetonové rampy třech významných mimoúrovňových křižovatek - Marymoncka, Wislostrada a Modlińska. Vzhledem k technickému stavu konstrukcí se přibližně polovina konstrukcí sanuje, resp. zesiluje. Druhá část mostů je rozebrána a postavena nová. Mimoúrovňová křižovatka Wislostrada, obr. 3, se nachází na hlavním tahu silnice S8 mezi nově budovaným objektem 9T a mostem generála Grota-Roweckiego 2T. Jako technologicky nejnáročnější objekt z této lokality lze zmínit objekt 9T, který převádí silnici S8 přes místní komunikaci a slepé rameno Wisly, tzv. Lachu Potockou. Zároveň se tento most nachází na okraji bytové zástavby a odpočinkového parku. Z hlediska konstrukčního uspořádání se jedná v podélném směru, obr. 4, o šestipolový železobetonový nosník o rozpětích 18 + 4 x 23 + 18 m. Příčný řez nosné konstrukce je navržen z předem předpjatých tyčových prefabrikátů ve tvaru obráceného T se spřaženou železobetonovou deskou. Nosná konstrukce je podepřena kruhovými pilíři. Most je jako většina nově budovaných mostů založen hlubinně na původních FRANKI pilotách a nově zrealizovaných dodatečných pilotách CFA průměru 60 cm. Mimoúrovňová křižovatka Modlińska, obr. 5, se nachází na konci modernizovaného úseku, za mostem generála Grota-Roweckiego 2T. Mezi technologicky nejnáročnější objekt této křižovatky patří objekty 4T, 5T a 6T, které přecházejí přes již zrekonstruovanou silnici S8 a několik místních komunikací. V podélném směru se jedná o spojitý železobetonový nosník, a v určitých místech je konstrukce dodatečně podélně předpjata vzhledem k stavbě mostu po jednotlivých polích, V příčném směru je nosná konstrukce navržena jako monolitický dvoutrám, obr. 6. Dominantou stavby je rozšíření nosné konstrukce sedmipolového, ocelového mostu - generála Grota-Roweckiego přes řeku Wislu. Principem jeho rozšíření je rozšíření konzol mostu, které jsou v pravidelném rastru podepřeny šikmými vzpěrami do stávající ocelové konstrukce. Dále je do nosné konstrukce vneseno dodatečné předpětí volnými kabely, obr. 7. Spodní stavba mostu je komplexně sanována. U skříňových opěr jsou provedeny jejich nové stropy jako pojížděné železobetonové mostovky s dodatečným předpětím, obr. 8. Most celkové délky 650 m, který slouží nejen pro převedení dopravy, ale také pro převedení hlavního vodovodu a parovodu, se nachází v chráněném území Natura 2000. Dalším významným prvkem hlavního tahu silnice S8 je 600 m dlouhý protihlukový tunel, který z části zasahuje na most. Vlastní konstrukce tunelu je navržena z nosných ocelových prvků se skleněnou výplní, obr. 9. Vzhledem k tomu, že se stavba nachází v městském prostředí, jsou také realizovány přeložky a modernizace inženýrských sítí, stezky pro cyklisty, protihlukové stěny, objekty veřejné dopravy a světelného signalizačního zařízení. REALIZACE STAVBY Průběh realizace stavby je rozdělen do několika etap. V přípravné etapě 4 měsíců, tj. do 11/2013, byla zpracována realizační dokumentace stavby a u některých objektů byla podána žádost o vydání aktualizovaného stavebního povolení. Realizační dokumentace stavby byla zpracována na základě optimalizace projektu pro vydání stavebního povolení, který byl součástí zadání výběrového řízení. Vzhledem ke krátké době výstavby, která je dána 27 měsíci od podpisu smlouvy je modernizace rozdělena na dvě základní etapy. V první etapě, kdy stavební práce byly zahájeny v 10/2013, je modernizována severní část komunikace, obr. 10. Její úplné uzavření pro veřejný provoz nastalo v 3/2014, po provedení hlavních stavebních prací ve středovém dělícím pásu silnice S8. Zprovoznění této etapy je plánováno na 10/2014, kdy bude zahájena rekonstrukce druhé etapy, jižní části komunikace. Uzavření jízdního směru je vždy podmíněno dopravně-inženýrským opatřením při zachování provozu ve dvou jízdních pruzích v každém směru hlavní silnice S8, včetně údržby těchto komunikací po dobu trvání stavby. Zakončení celé stavby je dáno smluvním termínem 10/2015. ZÁVĚR Metrostav podniká na stavebním trhu v Polsku od roku 2009, prostřednictvím organizační složky. V současnosti je pro Metrostav, tato stavba největším dosud realizovaným projektem na tomto trhu, kde zároveň získává prvotní zkušenosti při jednáních s významným investorem GDDKiA. Pro řízení stavby, o finančním objemu cca 796 mil. zlotých, byl vy budován cca 70členný česko-polský tým pod vedením Ing. Radima Čápa. V současné době Metrostav připravuje otevření prvních zmodernizovaných objektů této dopravní investice.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav