Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Soutěž Česká dopravní stavba roku zná vítěze

5. 7. 2015
zdroj: Development news
Napsali o nás
V úterý 16. června 2015 byly v Betlémské kapli v Praze slavnostně předány. Tituly Česká dopravní stavba/Technologie/Inovace roku 2014. Mezi hosty večera byli Zdeněk Škromach, místopředseda Senátu ČR, Tomáš Čoček, státní tajemník a 1. náměstek ministra dopravy ČR, Petr Konvalinka, rektor ČVUT v Praze aj. Cílem soutěže je profesionální prezentace českého dopravního stavitelství a inženýrských profesí veřejnosti i politické reprezentaci. Do soutěže mohly být přihlášeny dopravní stavby, jejich úseky, samostatné objekty, technologie a inovace, které se v této soutěži od roku 2008 nepředstavily a byly zkolaudovány nebo uvedeny do provozu na území ČR do konce loňského roku. Porota hodnotila rekordní počet 46 přihlášek splňujících podmínky soutěže. Udělila celkem sedm titulů, z toho pět v kategorii Stavba a po jednom v kategoriích Technologie a Inovace. Tituly jsou tradičně přiznávány bez určení pořadí. Rovnocenná s tituly je také Cena poroty. TITULY ČESKÁ DOPRAVNÍ STAVBA / TECHNOLOGIE / INOVACE ROKU 2014 V kategorii A – Stavba bylo uděleno pět titulů: • Silnice 1/35 Bílý Kostel – Hrádek nad Nisou • Autobusové nádraží Náchod • Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŽK • Křižany – sanace velkého sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa pomocí vyztužené zemní konstrukce • Výstavba lávky pro pěší přes Labe vč. napojení na cyklostezku, Čelákovice V kategorii B – Technologie byl udělen jeden titul: • Zvýšení bezpečnosti v traťovém úseku Číčenice – Volary V kategorii C – Inovace byl udělen jeden titul: • Interoperabilní lokomotiva Vectron Cenu poroty získala rekonstrukce stanice metra Národní třída. *** Letošní ročník naplnil naše očekávání O zhodnocení celé akce jsme požádali Ing. Miloslavu Veselou, ředitelku TOP EXPO CZ. * Jaká byla úroveň letošního 12. ročníku České dopravní stavby roku ve srovnání s těmi předcházejícími? Dvanáct let existence soutěže zakládá již docela hezkou tradici. Za tuto dobu prošly rukama poroty podklady pro 584 soutěžních prací. V kancelářích a na webu mnohých stavebních či projekčních firem i investorů má čestné místo diplom s nápisem „Titul ČDS&T roku. I letošní ročník naplnil naše očekávání, co se týká počtu a kvality soutěžních prací. Nesmírně nás těší rostoucí zájem přihlašovatelů i médií. To vše je pro nás pochopitelně závazkem do dalších let. * Na galavečeru se objevilo několik příjemně znějících NEJ… Poroty obou kategorií, tedy celostátní soutěže Česká dopravní stavba, technologie a inovace roku 2014 a „studentské“ části soutěže O nejlepší diplomovou nebo bakalářskou práci z oboru doprava a dopravní stavitelství, hodnotily rekordních 93 přihlášek. Letošní ročník byl z tohoto pohledu nejúspěšnější v historii soutěže! Máme radost zvláště z rostoucí prestiže „studentské“ soutěže, která se projevuje zájmem soutěžících, kteří se rekrutují z odborných fakult šesti vysokých škol, i zájmem garantů z řad komerčních společností. Díky nim jsme mohli v letošním roce na cenách rektorů, děkanů a patronů předat 209 000 Kč. Podle názoru odborné poroty se v posledních letech výrazně zvýšila také kvalita soutěžních prací studentů. Je zřejmé, že tato kategorie naplňuje v praxi svůj hlavní cíl, jímž je podpora zájmu o studium na technických vysokých školách a kontakt studentů s budoucími zaměstnavateli. * Co byste ráda jako ředitelka a organizátorka celé akce chtěla ocenit či zdůraznit? Naše společnost TOP EXPO CZ se hrdě hlásí k roli pořadatele a propagátora soutěže. Pro udržení vysokého odborného statutu akce však musíme úzce spolupracovat s profesionály z oborů doprava, stavebnictví či dopravní telematika. Ráda bych proto touto cestou poděkovala všem spolupracovníkům, kteří nám pomáhají soutěž profilovat: poradnímu týmu TOP TRANSPORT, odborným garantům z řad vysokých škol, profesních organizací a členům porot obou našich soutěží. Zmiňovaní spolupracovníci se v průběhu historie soutěže vyprofilovali ve skutečně sehraný tým, který dnes čítá více než dvě desítky jmen. Tento tým dává soutěži logická pravidla, řád a v neposlední řadě vysokou odbornou prestiž. * Podobná akce vyžaduje velké úsilí a um dát dohromady nemalou finanční částku na organizaci. Je možné tvrdit, že je krize v odvětví dopravních staveb překonána a společnosti chápou kladný přínos podobných prezentací a setkání? Soutěž není pouze pro dopravní stavby. Jak je i z jejího názvu patrné, soutěží se také v kategoriích TECHNOLOGIE a INOVACE. Domnívám se, že právě v těchto dvou kategoriích můžeme dobrou medializací projektů hodně pomoci jejich následné realizaci či masovějšímu rozšíření. O vývoji oboru stavebnictví na galavečeru soutěže zasvěceně promluvil prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR Václav Matyáš. Stavebnictví jako celek vykazuje jistý pozitivní trend, do budoucna se však jako velký problém jeví malá připravenost nových staveb. Příčinám věnujeme široký prostor na jiných našich odborných akcích – můžeme zde zmínit např. mezinárodní konferenci Trendy evropské dopravy, kterou jsme uspořádali na půdě Ministerstva dopravy ČR bezprostředně před galavečerem soutěže. Ráda bych skončila optimisticky. Obecně pozorujeme rostoucí zájem i podporu z řad komerčních společností, což svědčí o tom, že rovněž tito naši partneři hledí do budoucnosti s kladným očekáváním. Nezbývá nám než pevně věřit, že tento trend rozvoje podpoří příslušnými rozhodnutími i odpovědné státní organizace a rozhodující investoři v dopravním stavitelství. Věřím, že tomu tak bude, a budeme se moci dál těšit na zajímavé dopravní stavby a využívat lepšící se dopravní infrastrukturu ČR. AW Zástupců některých oceněných se Development News zeptal na jejich názory * 1. Jak hodnotíte soutěž ČDS&T 2014? * 2. Jak vnímáte příležitost prezentovat své projekty tímto způsobem a jak si vážíte ocenění, která jste získali? * 3. Jak vidíte budoucnost dopravních staveb? Ing. Václav Hořejší, MBA, ředitel divize Geotechnika, společnost ARCADIS CZ, a. s., člen představenstva 1. Tuto soutěž považuji za velmi přínosnou. V záplavě negativních zpráv o stavebnictví je tato akce jednou z mála příležitostí, jak informovat veřejnost i z jiného úhlu pohledu. 2. Naše společnost řeší ročně asi tisíc větších i menších zakázek. O výsledcích naší práce je informován pouze úzký okruh odborné veřejnosti. Vítáme tedy příležitost seznámit širší veřejnost s jedním z projektů jako ukázkou přínosu naší činnosti pro klienta. Samozřejmě si ocenění velice vážíme. Je to však ocenění i našeho oboru podnikání. Geotechnika není obvykle mnohými vnímána jako součást stavebnictví. 3. Má-li se Česká republika dále rozvíjet, tak se bez dopravních staveb neobejde. Je pouze na státní správě, kolik klacků celému procesu nahází pod nohy. Zatím jich na pomyslné cestě leží dost. Doba přípravy jednotlivých staveb a koneckonců i realizace mnohých je toho důkazem. Přesto jsem optimista a věřím, že se přiblížíme například britským způsobům přípravy a řízení především velkých projektů. Každému potenciál nímu klientovi říkám, že naše služby pro něj mají význam pouze tehdy, pokud mu dokážeme snížit rizika projektu, popřípadě vyřešit už existující problém. S obojím souvisí i cena, kterou nakonec klient za stavbu zaplatí. Že si to naši klienti uvědomují, o tom svědčí dlouhodobé vztahy, které s mnohými máme. Situace v případě veřejných zakázek, kde jsme de facto v každé soutěži v pozici „no name“ firmy, mi připadá jako z jiného světa. Nejlevnější služba je opravdu málokdy ve svém důsledku nejvhodnější. (ARCADIS CZ, a. s., divize Geotechnika, je projektantem stavby Křižany – sanace velkého sesuvu na trati Liberec – Česká Lípa pomocí vyztužené zemní konstrukce, která získala jeden z pěti titulů v kategorii A – Stavba.) Ing. David Krása, generální ředitel METROPROJEKT Praha a.s. 1. Zdařilé setkání, tradičně dobrá organizace – rád chodím do Betlémské kaple, mám rád jazz. Představily se zajímavé projekty, zaujaly mě zejména ty, které s inženýry řešil i architekt. 2. Každý se rád pochlubí získaným oceněním ze soutěže, která má jméno a tradici. 3. To je nesmírně široká otázka. Vidím ji optimisticky. Pokrok nelze zastavit ani v dopravě. Uvítal bych v Česku kontinuální udržitelný rozvoj. Skoky, kdy je snaha vybudovat všechno hned (Španělsko, Řecko za peníze EU) způsobí krátkodobé vzepětí a následný tvrdý dopad na zem do reality. (Metroprojekt Praha a.s. obdržel Cenu poroty za rekonstrukci stanice metra Národní třída.) Oto Hejmala, Camea, spol. s. o. 1. Soutěže si velmi vážíme a doufáme, že budeme mít příležitost zúčastnit se i příštích ročníků. 2. Možnost prezentovat projekty formou prestižní soutěže považujeme za významné ocenění naší práce. Jsme rádi, že se nám povedlo v opravdu konkurenčním prostředí uspět. 3. Dopravní stavby jsou jedním z velkých témat budoucnosti. Vzhledem k rychlému vývoji technologií a neustálému zvyšování počtu vozidel na silnicích stoupá zejména význam inteligentních transportních systémů (ITS) a především systémů zajišťujících bezpečnost silničního provozu. (CAMEA získala ocenění Společnosti pro rozvoj silniční dopravy za významnou inovaci v dopravě za projekt Komplexní systém dojezdových dob na území hl. města Prahy.) Dana Crkvová, ředitelka komunikace a propagace Eltodo, a. s. 1. Soutěž byla dobře zorganizována, byly nám poskytnuty veškeré potřebné informace k naší účasti. Zároveň i závěrečná společenská část týkající se vyhodnocení byla na velmi dobré úrovni. 2. Tato soutěž skýtá firmám velký prostor pro prezentaci jejich činnosti a je dobré seznámit se i s ostatními inspirativními projekty. Jsme velmi rádi, že právě náš projekt dostal ocenění. V naší společnosti na něm pracoval velký tým odborníků, jimž udělala tato cena velkou radost. Možná by bylo dobré zařadit do programu i „tiskovou konferenci“, na níž by oceněné firmy odpovídaly na dotazy publika, např. týkající se technického řešení soutěžního díla atd. (ELTODO, a. s., obdrželo Cenu poroty v kategorii B – Technologie za mobilní radar s rozpoznáním rychlosti a registrační značky.) Ing. arch. Aleš Krtička, jednatel společnosti, ATELIER TSUNAMI 1. Soutěž zaznamenala téměř 50 přihlášených staveb všech typů a kategorií. Konkurence te dy byla velmi silná a vyrovnaná a porota měla nepochybně nelehký úkol. Přihlášené stavby potvrdily stoupající úroveň dopravních staveb a technologií v České republice. Významným příspěvkem byla soutěž studentských prací, která ukazuje rostoucí zájem o tento důležitý obor stavebnictví i fakt, že díky výborným pedagogům vyrůstá nová generace erudovaných odborníků. 2. Prezentaci našich projektů formou soutěže považuji za skvělou příležitost, jak odborné i laické veřejnosti prezentovat výsledky práce našeho projektového ateliéru. Měření sil v kvalitní konkurenci nám dává možnost srovnání a zároveň tak trochu „nahlédnout pod pokličku“ kolegům z jiných kanceláří. Zájem novinářů, zástupců stavebních firem i investorů o průběh a výsledky soutěže se tak stává jedinečnou platformou pro prezentaci naší práce. Ocenění našeho projektu je významným potvrzením výjimečné spolupráce osvíceného investora – Města Náchod, jmenovitě jeho starosty Jana Birkeho, kvalitního a kvalifikovaného dodavatele – společnosti M-silnice a. s. – a celého týmu našich projektantů Atelieru Tsunami s. r. o. Oceněná stavba Autobusové nádraží Náchod je ukázkou spolupráce architektů, stavebních inženýrů a statiků a samozřejmě dopravních specialistů. 3. Dopravní stavby budou nepochybně i v budoucnu tvořit významný segment stavebnictví, ať už půjde o novostavby dálnic, silnic, železničních tratí, mostů, nebo o kvalitní údržbu již provozované infrastruktury. Očekávám nástup nových technologií, zlepšení organizace a efektivity práce na stavbách, aby se snížil dopad stavebních prací na veřejnost. Od nás, architektů a projektantů, očekávám koncepční a inovativní přístup směřující k hospodárnosti projektovaných staveb, která nebude na úkor jejich technického řešení ani výtvarných kvalit. (ATELIÉR TSUNAMI je projektantem autobusového nádraží Náchod, které získalo jeden z pěti titulů v kategorii A – Stavba a Cenu Svazu dopravy.) Eduard Palíšek, generální ředitel společnosti Siemens Česká republika. 1. Soutěž má již tradičně vysokou úroveň. Kvalitu oceněných garantuje kompetentní a nezávislá komise. 2. Společnost Siemens považuje inovace za jednu ze svých klíčových hodnot. Proto jsem rád, že můžeme touto cestou odborné i laické veřejnosti naše inovativní produkty představit. Ocenění naší vícesystémové univerzální lokomotivy Vectron si velmi vážíme. Komise ocenila její inovativní modulární koncepci, která ji tak předurčuje k vysoce efektivnímu provozu nejen na domácích, ale i na mezinárodních tratích. 3. Dopravní stavby a s nimi související technologie jsou páteří každé ekonomiky, proto je velmi dobré, že se po období recese i tato oblast dostává zpět do oživení. To bude mít bezesporu pozitivní dopad i na další oblasti české ekonomiky. (Společnost Siemens získala titul v kategorii C – Inovace za interoperabilní lokomotivu Vectron.) Ing. František Fryš, ředitel odštěpného závodu Dopravní stavby JIH, SWIETELSKY stavební s.r.o. 1. Soutěž hodnotím velmi kladně. Vše, co prezentuje stavebnictví v pozitivním světle, je nutno ocenit. 2. Je to jedna z mála příležitostí představit výsledky práce ve stavařině. Není to dnes moc obvyklé, že je někdo chválen (média si raději vesměs vybírají negativně laděné zprávy a předpokládají, že právě ty jsou veřejností žádány…). Je tedy nutné pozitivně prezentovat nejen před odbornou veřejností, která jistě dovede kvalitu projektů a staveb posoudit, ale i před veřejností tzv. laickou. Ocenění si velmi vážíme. 3. Budoucnost dopravních staveb vidím po několika letech opět v nadějném světle. Vždyť je potřebujeme. A přece se někdy musíme kvalitou infrastruktury srovnat s „vyspělým světem“, ne? (SWIETELSKY stavební s. r. o., o. z. Dopravní stavby JIH, získal Cenu Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR za přeložku silnic II/156 a II/157 – IV. etapa.) Ing. Milan Veselský, obchodní ředitel, Metrostav a. s. 1. Metrostav je tradičním účastníkem této soutěže, která má neustále vzrůstající úroveň. A to jak parametry přihlášených děl, tak odbornou zdatností poroty. K serióznosti akce přispívá v neposlední řadě i prostředí Betlémské kaple, kde jsou ocenění předávána. Jsme rádi, že rostoucí věhlas soutěže zvyšuje i prestiž oceněných projektů a zájem široké veřejnosti a médií. 2. Do posledního ročníku, který završil tucet úspěšných pokračování, jsme přihlásili pět staveb a jednu, kde jsme byli členy zhotovitelského sdružení, ještě navrhl projektant. V soutěži ČDS&T 2014 získala titul výstavba lávky pro pěší přes Labe vč. napojení na cyklostezku, Čelákovice, která se může pyšnit i Cenou SFDI 2014 a Cenou časopisu Silnice Železnice za konstrukční detail. Hodnotitelé ocenili způsob překonání širokého koryta řeky Labe a propojení města Čelákovice s rekreační oblastí a inovativní využití vysokopevnostního betonu. 3. Potěšilo nás, že i naše další čtyři projekty získaly ceny v odborných kategoriích. Je to pozitivní zhodnocení práce nejen nás stavbařů, ale i dalších účastníků výstavby, tzn. projektanta a investora. Pro Metrostav je to rovněž významná reference pro budoucí výběrová řízení. Chytří investoři si nevybírají zhotovitele jen podle ceny, ale chtějí vědět, co a v jaké kvalitě uchazeč o zakázku již postavil. A ocenění v soutěži ČDS&T je jedním z důkazů o stavbařských schopnostech a nepřímo i zárukou, že postavené dílo bude dlouho a spolehlivě sloužit uživatelům. (Společnost Metrostav získala mj. jeden z pěti titulů v kategorii A – Stavba za lávku pro pěší přes Labe vč. napojení na cyklostezku, Čelákovice)

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav