Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Metrostav a.s.: Neexistuje jednoduché řešení nepříznivé situace ve stavebnictví

Metrostav a.s.: Neexistuje jednoduché řešení nepříznivé situace ve stavebnictví

13. 4. 2016
zdroj: Stavitel str. 24 Příloha - Rating stavebních dodavatelů 2016 - Rating kvality 2016 - anketa firem Met
Napsali o nás
Kritérium nejnižší ceny pokřivuje téměř všechny typy dodávek a nejen v naší branži. Pokud jde o vlastní výrobní kapacity, obrovskému tlaku čelí například naše technologie železobetonových konstrukcí nebo technologie zemních prací, říká Ivan Hrdina, výrobně-technický ředitel Metrostavu a.s., předseda České tunelářské asociace a viceprezident Mezinárodní tunelářské asociace ITA-AITES. * Jak řešíte nedostatek kvalifikované pracovní síly? Co se týče vysokoškoláků, tam v podstatě problémy nepociťujeme, snad je u specializovaných oborů, jako jsou konstrukce a dopravní stavby. Se stavebními fakultami spolupracujeme dlouhodobě a spolupráce nese své plody - každoročně přijímáme mezi 50-60 absolventy a zaměstnáváme okolo 50 studentů na dlouhodobých praxích. Mnoho dnešních zaměstnanců u nás začínalo již na pozici technik-student, což je zřejmě nejlepší způsob zapracování. Větší problémy registrujeme u kapacit dělnických. Částečným řešením, které uplatňujeme již řadu let, je spolupráce se středními technickými školami, dříve nazývanými střední odborná učiliště. V rámci ní přijímáme každoročně přibližně 30 čerstvě vyučených řemeslníků. Je to alespoň částečná náhrada za ty, kteří průběžně odcházejí do starobního důchodu. Zapracování nových však určitou dobu trvá a navíc vyžaduje i spolupráci starších, zkušených pracovníků, kteří mladé zaučují. Též bojujeme s fluktuací již vyučených, kteří si na trhu práce zvolí nakonec úplně jiný obor, než kterému se vyučili. Sám o sobě tedy není tento zdroj schopen dostatečně sanovat naše potřeby. * Zkusili jste rekvalifikace? Testujeme i systém rekvalifikace. Jeho gestory jsou zejména střední technické školy a s některými z nich již spolupracujeme. Rekvalifikující se uchazeč bývá často více motivován a na základě předchozích zkušeností si může výhledu na kvalifikovanou práci mezi odborníky více vážit. Jsou profese, ve kterých se generují rekvalifikanti v docela zajímavých počtech. Další možnou cestou, kterou se chystáme tento rok blíže zmapovat, jsou agentury práce a personální leasing. Ve strojírenství nebo automotive je to zcela běžný zdroj dělnických kapacit. Ve stavebnictví však zatím nikoli a hlavní důvody jsou přinejmenším dva. Jednak to, že nároky na kvalifikaci a zručnost pro většinu stavebních řemesel jsou řekněme komplexnější než pro výkon opakovaných úkonů v sériové výrobě. A pak též proto, že stavební frma svými počty poptávaných kapacit nikdy nemůže konkurovat velkým výrobním závodům. Pro představu - kdyby nebyly možnosti trhu omezené, naše společnost by byla aktuálně schopna do svého stavu absorbovat přibližně stovku kvalifkovaných dělníků, ovšem v profesní skladbě nějakých šesti až osmi řemesel. A toto se zdají být pro agentury, v porovnání s poptávkami strojírenských provozů, nezajímavá čísla. Takže i proto jsme svoji pozornost aktuálně soustředili též na sektor OSVČ a subdodávek obecně. Zde si určité výsledky slibujeme od toho, že jsme na úkor zvýšení vlastních výrobních rizik „zatraktivnili“ smluvní podmínky, zejména právě pro ty subjekty, jejichž těžištěm dodávek je fyzické provádění prací jednoduššího charakteru. Už ze složitosti této odpovědi je vidět, že jednoduché řešení stávající nepříznivé situace na stavebním trhu neexistuje. Kombinace různých řešení jsou alespoň nějakým východiskem. * Jak máte ve firmě nastaveny procesy řízení kvality na vstupech a výstupech? Tyto procesy máme integrované a definované ve firemních organizačně řídicích normách, na ně navazujících pracovních postupech, dokumentaci kvality a technických předpisech. Obecně nám procesy řízení kvality upravuje organizačně řídicí norma tak, aby systém vyhovoval požadavkům standardů ISO 9001:2009 pro certifikační řízení a naplňoval firemní politiku kvality. Cílem toho všeho je, abychom jako zhotovitel zajistili vlastnosti stavebního díla ke spokojenosti objednavatele, ve shodě s jeho požadavky definovanými smlouvou o dílo a zadáním. Vlastní systém QMS zastřešuje Příručka kvality pro generální dodávky staveb, která je závazná pro všechny zaměstnance v procesu realizace staveb. V rámci ní máme zpracovány popisy základních činností a odpovědností jednotlivých členů projektového týmu, počínaje vedoucím projektu přes stavbyvedoucího, přípraváře až po mistra. Procesní řízení kvality na vstupech a výstupech usnadňuje také množství standardizovaných dokumentů, které technici při své každodenní práci používají. V procesu řízení kvality při realizaci využíváme na vstupech vlastní databáze technologických předpisů a technologických postupů, které stanovují závazné způsoby provádění jednotlivých stavebních prací. Na ně pak máme navázány standardizované kontrolní a zkušební plány se stanovenou formou záznamů o výsledcích kontrol a zkoušek. Protože kvalita stavebního díla začíná již kvalitou projektového zadání, máme zaveden rovněž systém řízení projektové dokumentace. Mezi jeho hlavní nástroje patří vlastní aplikace pro kontrolu projektové dokumentace, vzorová smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace s projektanty a také seznam rizikových faktorů staveb, jež povinně procházejí supervizí interních expertů. Uplatňováním systému řízení projektové dokumentace jsme schopni včas identifikovat většinu chyb a nedostatků projektu a předcházet v maximální míře následným chybám v realizaci. * S jakými technologickými novinkami se setkáváte v současné době na svých stavbách? Předně je na místě říci, že Metrostav je dodavatelem staveb, které jsou stavěny podle požadavků objednavatele. Buď je nám poskytnut přímo projekt, nebo jsou striktně definovány požadavky, které má stavba splnit. V naší pozici je proto značně omezený prostor pro novinky. Přesto se snažíme přicházet s novými technologiemi a případnými úpravami projektů s cílem zlepšit jejich parametry, urychlit výstavbu, popř. najít úspory, nebo přispět ke zlepšení vlivu výstavby na životní prostředí. V minulosti se podařilo např. významně urychlit stavbu mostu na D8 (most přes Rybný potok) nebo dosáhnout úspor na mostě přes Oparenské údolí v rámci úprav projektu v dokumentaci pro provedení stavby. Obě stavby, mimo jiné, získaly čestné uznání od Evropské sítě betonářských společností. V poslední době se podařilo upravit projekt lávky přes Labe v Čelákovicích tak, abychom využili ultra vysokopevnostní beton (UHPC), který jsme vyvíjeli v předcházejících letech společně s naší dceřinou společností TBG Metrostav s.r.o. Aplikace tohoto materiálu mimořádných kvalit na lávku umožnila lávku vylehčit a zároveň zajistit její delší trvanlivost ve srovnání s klasickou betonovou konstrukcí. Lávka se dočkala i světového ohlasu, byla jí udělena první cena Americkým betonářským institutem (ACI) v kategorii Infrastruktura v roce 2015. Dalším nesmírně cenným výsledkem je pro nás získání patentu na řešení „Manipulace s těžkými technologickými zařízeními, umístěnými v uzavřeném prostoru a uspořádání pro demontáž a/nebo instalaci zařízení k provádění tohoto způsobu“. Tento popis by mohl být sám o sobě trochu abstraktní, proto si za ním představme technicky velice náročný systém zavěšení tří klasických uhelných kotlů tepelné elektrárny Prunéřov II, a to jak těch původních, jež se za pomoci tohoto zařízení postupně spouštěly, rozebíraly a likvidovaly, tak i těch nových, které byly opačným způsobem zhotovovány a manipulovány až do definitivní polohy uvnitř nepřetržitě zastřešené haly kotelny. Pro tento počin byla rovněž klíčová spolupráce dalších dvou partnerů - Excon, a.s., a FREYSSINET CS, a.s. A ještě snad jedna novinka, s níž pracujeme zcela aktuálně. Týká se segmentového ostění železničních tunelů u Ejpovic, kde aktuálně probíhá ražba pomocí v ČR největšího mechanizovaného hybridního razicího štítu o průměru výrubu 10 m. Zde je naše společnost nositelem užitného vzoru pro provádění úprav spojů segmentů v místech tunelových propojek. Za tímto verbálním popisem se skrývá unikátní technické řešení, umožňující realizaci tunelových propojek velmi invenčním způsobem. Předpoklady pro další technicky zajímavé novinky dává například spolupráce v rámci výzkumného centra CESTI (Centrum pro efektivní a udržitelnou dopravní infrastrukturu), kde se naše společnost podílí na výzkumu v oblasti mostů a tunelů. Nakonec je třeba připomenout, že prosazování nových technologií je spojeno s úpravami projektů. Současný způsob soutěžení zakázek a výběru dodavatele dle nejnižší ceny je v naprostém rozporu s využitím nových postupů. Aby se výsledky výzkumu mohly do praxe prosazovat rychleji, bylo by třeba dosáhnout úprav zákonů o veřejných zakázkách i o pravidlech financování, zejména pokud se jedná po evropské fondy.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav