Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Rekonstrukce železničního mostu v Boršově nad Vltavou

19. 5. 2016
zdroj: silnice-zeleznice.cz Mosty Ing. Šetřil Petr
Napsali o nás
V roce 2015 byl uveden do provozu zrekonstruovaný most, který je součástí stavby “Revitalizace trati České Budějovice – Volary“. Jedná se o SO 14-24-01 Boršov – Křemže, železniční most v km 4,172, který převádí jednokolejnou železniční trať přes řeku Vltavu a místní komunikaci. Most se nachází ve staničním obvodu v intravilánu obce Boršov nad Vltavou. Rekonstrukce mostu zahrnovala výměnu stávající nosné konstrukce za novou ocelovou trámovou příhradovou bezsvislicovou svařovanou konstrukci s dolní ortotropní mostovkou a průběžným kolejovým ložem. Nosná konstrukce je navržena jako trám vyztužený příhradovinou se zakřiveným horním pásem. Statický systém je spojitý nosník o dvou polích o rozpětích 2 × 52,08 m s pevným ložiskem na pilíři P1. Rekonstrukce opěr OP1 a OP2 zahrnovala výstavbu nových úložných prahů, nových přechodových desek v místě křídel a sanaci stávajícího kamenného zdiva. Spodní stavba opěr je zesílena roštem mikropilot a založení je zesíleno pomocí sloupů tryskové injektáže. Stávající středový pilíř P1 byl zbourán a na jeho místě byl vybudován nový železobetonový pilíř s hlubinným založením na velkoprůměrových pilotách. SPODNÍ STAVBA Na základě statického posouzení bylo navrženo sanační opatření u opěr OP1 a OP2 a zbourání stávajícího pilíře P1 a vybudování nového železobetonového pilíře P1 s hlubinným založením. Při posouzení bylo zjištěno, že stávající spodní stavba a její založení nevyhoví zvětšenému zatížení, které vzniklo z důvodu výměny stávající NK za novou NK s průběžným štěrkovým ložem a zvětšení vodorovných sil od brzdění způsobené změnou statického schématu. Navrhovaná opatření u opěr a pilíře zajistí bezpečný přenos zatížení z nosné konstrukce do podloží.Zesílení založení opěr OP1 a OP2 je navrženo pomocí sloupů tryskové injektáže. Sloupy tryskové injektáže jsou jako náhrada jílovitých a štěrkových vrstev injektážní směsí. Tyto sloupy mají jmenovitý průměr cca 800 mm, délku 12,0 m a byly prováděny pomocí vrtů pro mikropiloty. Zesílení dříků a základů opěr je navrženo pomocí mikropilotového roštu, který je vetknut do sloupů tryskové injektáže. Navržený počet mikropilot je 6 ks v jedné řadě. Mikropiloty jsou rozmístěné po 1,0 m a jsou vytvořené z trubek 108/16 délky 17,5 m. Spáry v kamenném zdivu dříku byly přespárovány. Tvary úložného prahu na opěrách navazují na tvar dříku z kamenného zdiva. Výška úložných prahů je na opěrách 1,15 m. Povrch úložného prahu je spádován k líci spodní stavby ve sklonu 3 %. Přesah přes líc opěr činí 200 mm. Na spodním povrchu je přesah opatřen okapničkou. V návaznosti na úložný práh je navržena nad stávajícími rovnoběžnými křídly přechodová deska, která je spojena se závěrnou zídkou bez dilatační spáry. Podkladní vrstvu přechodové desky tvoří podkladní beton tloušťky 300 mm vyztužený sítí KARI. Hlubinné založení pilíře P1 je realizováno pomocí 12 ks velkoprůměrových pilot nominálního průměru 1 180 mm a délky 16,0 m, které jsou rozmístěny pod základem pilíře v rastru 6,6 m × 2,4 m. Základ pilíře je navržen jako železobetonový o celkové výšce 2,30 m a půdorysných rozměrech 13,8 m a 8,4 m. Horní plocha základu je provedena ve střechovitém sklonu 4 % v podélném směru mostu. Nový pilíř P1 je navržen jako železobetonový opatřený na návodní straně integrovaným ledolamem v dříku pilíře. Návodní i povodní strana dříku pilíře má půdorysný tvar lomené paraboly. Na návodní straně v příčném řezu má dřík tvar paraboly. Tloušťka dříku pilíře je 2,1 m a jeho výška je 3,98 m. Dřík pilíře je opatřen kamenným obkladem z kvádrů o tloušťce 200 mm. Toto kamenné zdivo bylo využito jako ztracené bednění pilíře a je kotveno do dříku pomocí nerezových spon umístěný ve spárách zdiva. Úložný práh výšky 1,15 m tvarově navazuje na dřík. Horní plocha prahu je spádována v podélném směru střechovitě 3 % k líci. Přesah přes líc pilíře činí 100 mm. Na spodním povrchu je přesah opatřen okapničkou. NOSNÁ KONSTRUKCE Nosná konstrukce je navržena jako ocelová svařovaná spojitá trámová konstrukce s dolní ortotropní mostovkou a s průběžným štěrkovým ložem. Nosná konstrukce je navržena jako spojitý nosník o dvou polích o rozpětí 2 × 52,08 s trámem vyztuženým příhradovinou se zakřiveným horním pásem. Zakřivení horního pásu příhradové konstrukce bylo zvoleno z estetických i statických důvodů. Největší výška příhradového nosníku je nad pilířem 7,675 m a nejmenší nad opěrami 5,875 m. Vzdálenost příhrad je konstantní 7,440 m. Trám je navržen jako otevřený nesymetrický I profil s konstantní výškou 1 550 mm. Osová vzdálenost nosníků je 5,9 m. Horní pás hlavních nosníků je navržen jako uzavřený obdélníkového tvaru s výškou 550 mm a šířkou 580 mm. Horní pás plynule přechází do krajní diagonály, která je shodného tvaru. Ostatní diagonály jsou navrženy ze svařovaných otevřených profilů tvaru H. Přípoj diagonál k hornímu pásu a trámu je pomocí styčníkových plechů. Stojina diagonál je ukončena výřezem před pásnicemi horního pásu a trámu a není tedy k těmto pásnicím připojena. U horního pásu styčníkové plechy jsou součástí stěny jeho profilu. U trámu přechází vnitřní styčníkový plech do boku žlabu kolejového lože a následně je přivařen k plechu mostovky. Vnější styčníkový plech je připojen k horní pásnici trámu, která je v tomto místě upravena pro připojení plynulým výřezem. Vnější styčníkový plech přechází v pásnici příčné výztuhy stěny trámu. Tvar vnějšího styčníkového plechu je „Y“. Mostovka je navržena jako ortotropní s příčnými výztuhami umístěnými ve třetině délky příhrad tj. ve vzdálenosti 7,44/3 = 2,48 m. Plech mostovky tloušťky 14 mm je podporován šesti podélnými trapézovými výztuhami v osové vzdálenosti 750 mm. Trapézová výztuha lichoběžníkového tvaru je konstantní výšky 300 mm. Tloušťka stěny podélné výztuhy je 8 mm s výjimkou úseku nad pilířem P1, kde je zvětšena na 10 mm. Trapézové výztuhy prochází otvory ve stojinách příčných výztuh s výřezem „jablkovitého“ tvaru. Příčné výztuhy jsou navrženy jako svařované obrácené T-profily. Montážní styky příčníků byly z důvodu minimalizace počtu montážních dílců mostovky navrženy v ose nosné konstrukce. Odvodnění mostovky je řešeno příčným sklonem 2 % k ose NK, kde jsou umístěny odvodňovače, které jsou vyústěny volně do řeky a v místě u opěr a pilíře jsou spojeny a svedeny od spodní stavby. Zapojení mostovky k trámu je průběžné po celé délce nosné konstrukce a je tvořeno připojením plechu mostovky ke stěně trámu a pomocí stěny žlabu, který je přivařen k plechu mostovky a horní pásnici trámu. Toto konstrukční řešení zmenšuje vodorovné smykové a ohybové namáhání příčných výztuh při spolupůsobení trámu a mostovky.Příčné mostní závěry jsou navrženy jako těsněné jednoduché lamelové s úpravou pro železnice tzn. s krytím spáry vyztuženým elastomerovým pásem. Pro uložení nosné konstrukce na spodní stavbu jsou navržena kalotová ložiska se zdvojenou dolní deskou. Vně hlavních nosníků jsou navrženy revizní chodníky na konzolách. Volná šířka je 800 mm.Protikorozní ochrana NK je navržena kombinovaným systémem (ŽSP + ONS 03). Izolace žlabu kolejového lože je z bezešvé syntetické stěrky. Odstín vrchní vrstvy ochranného nátěrového systému (ONS 03) je stanoven na modrošedý DB 503 a šedý DB 701.Hlavní nosníky a mostovka jsou z oceli S355 a S460. Chodníkové konzoly jsou navrženy z oceli S235. Celková hmotnost ocelové konstrukce včetně revizních chodníků je 417 t. ZÁKLADNÍ ÚDAJE Investor: Správa železniční dopravní cesty, s. o., Stavební správa Západ Projektant: SUDOP PRAHA a. s. Hlavní inženýr projektu: Ing. Pavel Langer Odpovědný projektant SO: Ing. Petr Šetřil Spolupráce na SO: Ing. Martin Vlasák, Ing. Hana Gromusová Zhotovitel mostu: Metrostav a. s., divize 4 Výroba ocelové konstrukce: Metrostav a. s., divize 3 Montáž ocelové konstrukce: Metrostav a. s., divize 4 Protikorozní ochrana: PROFICOLOR, s. r. o. Izolace: CZ BAUSAN, s. r. o. Speciální zakládání: Zakládání staveb, a. s. Kraj: Zlínský ÚDAJE O MOSTU Délka mostu: 120,560 m Délka nosné konstrukce: 105,060 m Rozpětí: 104,160 (2 × 52,080) m Šikmost mostu: 90° Volná šířka na mostě: 5,320 m Mostní průjezdní průřez: VMP 2,5 v oblouku Šířka mostu: 8,480 m Výška mostu: 9,823 m Hmotnost ocelové konstrukce: 417 t The Reconstruction of the Railway Bridge in Boršov nad VltavouIn 2015, a reconstructed bridge was put into operation. It is the part of the construction called “The Revitalization of the Track České Budějovice – Volary“. It is the object SO 14-24-01 Boršov – Křemže, the railway bridge in km 4.172, which takes the single-track railway line accross the river Vltava and the local road. The bridge is situated in the station quarter in the urban area of Boršov nad Vltavou.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav