Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Stadion nejen pro Zlatou tretru

28. 12. 2016
zdroj: Stavebnictví Stavba roku Ing. Kateřina Pálková a kolektiv autorů
Napsali o nás
V areálu Městského stadionu v Ostravě, který se nachází na rozhraní městských částí Ostrava – Vítkovice a Ostrava – Jih, byla zahájena sportovní utkání již v létě roku 1938. Emil Zátopek na tomto stadionu vytvořil v roce 1949 dva světové rekordy v běhu na 10 000 m, v současnosti však parametry areálu předepsaným kritériím pro pořádání světových atletických soutěží neodpovídaly. Celková rekonstrukce a dostavba areálu, ukončená v roce 2015, získala titul v soutěži Stavba roku 2016 a v téže soutěži počtem 24 676 hlasů i Cenu veřejnosti. Úvod Zadání pro celkovou rozsáhlou opravu a dostavbu stadionu vycházelo z potřeby přeměnit původní fotbalový a lehkoatletický stadion v moderní sportovní zařízení, které by splňovalo veškeré podmínky a certifikace pro pořádání národních a mezinárodních sportovních akcí, jako jsou atletické závody (Zlatá tretra) i fotbalová ligová a mezinárodní utkání. Návrh rekonstrukce předpokládal kromě úpravy sportovišť včetně nezbytného zázemí a technického zařízení rovněž rozsáhlou opravu hlavní – západní tribuny a výstavbu nových zastřešených tribun na místě betonových ochozů na východní, severní a jižní straně. Jedním z cílů úprav bylo rovněž vytvořit uzavřený věnec kolem sportovišť, který by omezil proudění větru v prostoru hřiště, negativně ovlivňujícího atletická utkání, a maximálně zamezil pronikání hluku ze stadionu směrem k obytné zástavbě. Vzhledem k rozsahu úprav byla realizace jednotlivých částí areálu rozdělena na dvě na sebe navazující samostatné etapy. I. etapa V první etapě byla projektová dokumentace zpracována tak, aby po dokončení stavebních prací této etapy byl stadion funkční a bylo možné pořádat na něm atletický mítink Zlatá tretra i jiné sportovní akce již v letech 2013 a 2014. V průběhu této etapy byla postavena východní tribuna včetně jejího zastřešení. Byla dokončena nová tartanová atletická dráha zahrnující celkovou obnovu travnatého hřiště. i sektory technických disciplín. Dále byly postaveny nové pokladny, nové vstupní brány do areálu, byla vybudována dvě moderní energetická centra a skladovací hala pro sportovní náčiní a techniku údržby. Realizována byla také potřebná technická i dopravní infrastruktura, zahrnující zejména kabelové trasy inženýrských sítí, centrální systémy požární signalizace a evakuační rozhlas, novou areálovou komunikaci a parkovací plochy. V této etapě byly rovněž zrekonstruovány hlavní osvětlovací stožáry stadionu včetně výměny a doplnění osvětlovací soustavy. II. etapa Druhá etapa výstavby představovala dvě na sebe navazující části. První část řešila dostavbu severní a jižní zastřešené tribuny včetně zázemí a navazující technické a dopravní infratruktury, dokončení areálových inženýrských sítí, komunikací, bezpečnostních oplocení a přístupového systému diváků. Druhá část této etapy zahrnovala stavební úpravy a přístavbu stávající západní tribuny. V rámci přístavby bylo postaveno novinářské centrum, kterým byl stavebně uzavřen prostor mezi západní a jižní tribunou. Byl vystavěn venkovní panoramatický prosklený výtah, jenž zajistil nejen rychlé vertikální komunikační propojení jednotlivých podlaží zejména pro přístup k technickému a bezpečnostnímu velínu stadionu nad hledištěm, ale zároveň vyřešil bezbariérový přístup do veřejných částí vnitřních prostor tribuny. Další stavební úpravy západní tribuny pak byly cíleny zejména na zlepšení zázemí diváků, provedení provozně dispozičních úprav podle závazných požadavků Unie evropských fotbalových asociací UEFA a Fotbalové asociace České republiky FAČR, aby byla možná certifikace stadionu pro mezistátní fotbalová utkání. Byly rovněž provedeny rozsáhlé opravné práce, mimo jiné se jednalo o kompletní rekonstrukci zastřešení západní tribuny včetně sanace a zesílení hlavní ocelové konstrukce s výměnou střešního pláště a výměnu sedadel hlediště pro výrazné zlepšení pohodlí diváků a s vyčleněním sektoru pro novináře. V komplexu celého stadionu byly dokončeny všechny technické a bezpečnostní systémy včetně ozvučení stadionu. Architektonické a technické řešení stavby V areálu městského stadionu se nachází fotbalové hřiště s oválnou lehkoatletickou dráhou s celkem osmi drahami v rovince a osmi na okruhu, které byly opatřeny umělým polyuretanovým povrchem Conica Conipur M a Conica Conipur EPDM SP, dále sektory pro technické disciplíny a tělocvična, která je umístěna v západní tribuně. Kromě hlavního stadionu je v areálu stávající tréninkové hřiště s umělou trávou a oválnou atletickou dráhou, tréninkové vrhačské sektory, prostory s šatnami a zázemím sportovců i administrativní a provozní zázemí městského stadionu, kterých se obnova stadionu netýká. V rámci komunikačních ploch jsou vytvořeny přístupy a plochy pro zdravotnické a bezpečnostní složky, včetně plochy pro televizní techniku. Tribuny Architektura nově řešeného hlavního stadionu vychází ze stávajícího tvaru atletického oválu s respektováním zachované původní kryté západní tribuny stadionu. Tribuny jsou založeny na velkoprůměrových pilotách délky až 18 m které jsou ukončeny hlavicemi, do nichž je kotvena ocelová konstrukce. Nosnou ocelovou konstrukci tribun tvoří osmnáct hlavních plnostěnných rámů. Střešní a stěnový plášť je nesen vaznicemi, paždíky a pomocnými sloupky. Prostor hlediště tvoří betonové prefabrikované stupně. Ty jsou opatřeny epoxidovými nátěry. Na východní tribunu, která byla součástí I. etapy, plynule navazují oblouky zastřešené severní a jižní tribuny, realizované ve II. etapě. Mezi novou severní a stávající západní tribunou je s ohledem na umístění stožáru osvětlení vytvořena proluka a obě tribuny jsou ukončeny štítovými stěnami. Konstrukce u štítových stěn byly z prostorových důvodů založeny na mikropilotách ISCHEBECK, poněvadž bylo nutné zamezit jejich nadměrnému sedání a současně zajistit poddajnost celého systému založení. Na jižní straně areálu bylo nutné dodržet základní požadavek Krajské hygienické stanice v Ostravě, který stanovil eliminaci šíření hluku ze stadionu do obytné části za Závodní ulicí. Z tohoto důvodu došlo ke spojení nové jižní tribuny, konkrétně její štítové stěny, s budovou novinářského centra, která tvoří novou přístavbu u stávající západní tribuny. Severní a jižní tribuna má v jedné půli celkem 21 řad a ve druhé půli celkem 22 řad. Tribuna východní má v celé své délce 21 řad. Východní, severní a jižní tribuna jsou tvořeny plnostěnnými, ocelovými rámy (18 + 14 + 14 ks) ve tvaru srpu se dvěma podpůrnými sloupy, kotvenými do betonových základů. Ve spodní části jsou ocelové rámy propojeny na několika úrovních vetknutými průvlaky, které vynášejí šikmé nosníky se stoličkami, sloužícími k uložení prefabrikátových stupňů hlediště. Každá z tribun je dilatačně rozdělena, přičemž dilatační spára umožňuje dilatační pohyb konstrukce ±40 mm. Také v místě napojení severní a jižní tribuny na východní tribunu jsou funkční dilatace umožňující stejný pohyb. V horní úrovni střechy je umístěna ochozová lávka, na které jsou přichyceny vlajkové stožáry a svítidla osvětlující sportovní plochu. Pod střechou je, po celém obvodu všech tribun, zavěšena obslužná lávka, která slouží pro umístění svítidel osvětlujících hlediště. Přístup na tyto lávky je umožněn několika průchody v ŽB stěně za posledními sedadly, po příčných obslužných lávkách. Hlavní osvětlovací systém stadionu zajišťují čtyři stávající osvětlovací stožáry o výšce 50 m, rozmístěné za tribunami, po obvodu stadionu. V přímé návaznosti na nové požadavky týkající se intenzity osvětlení stadionu byl navýšen počet výbojkových svítidel ze čtyřiceti na šedesát, což vyvolalo celkovou rekonstrukci osvětlovacích stožárů. Design nových tribun je definován tvarem jejich nosné ocelové konstrukce a sklonem jednotlivých stupňů. Tribuny kryje střecha s dvojím pláštěm. Hlavní rámy nosné konstrukce zůstávají přiznané. Vnější opláštění tribun je rozděleno na část střešní (s mírným sklonem) a část fasádní. Střešní část tvoří hladký titanzinkový plech s dvojitou stojatou drážkou. Fasádní opláštění tvoří mírně předzvětralé titanzinkové kosočtvercové šablony, jeho průběh sleduje křivku odvozenou z tvaru hlavního nosného rámu. Ze strany tribuny nad diváky je nosná konstrukce opláštěná podhledem z voštinových panelů kotvených do nosných rámů a pomocné ocelové konstrukce. Podhled je členěn do různě širokých pásů tak, že za poslední řadou diváků jsou pruhy nejužší a na hraně opláštění nejblíže hrací ploše nejširší. Výsledný efekt ubíhajících pruhů opticky člení plochu podhledu a působí dynamicky. Kovový plášť respektující měkké linie tribun dodává celému areálu z vnějšku téměř futuristický výraz. Vstup do jednotlivých sekcí tribuny je řešen přímo z terénu jednotlivými rampami, které vyúsťují za pátou řadou sedadel. Vstupy na tribuny jsou situovány mezi přízemními vestavky pod konstrukcí tribuny, navrženými pro umístění hygienických zařízení, ošetřoven, rozvoden TZB a skladů. Vstupní rampy „vybíhají“ jako červený koberec před nástup na tribuny do zpevněné plochy. Vestavky pod tribunami v podobě krystalů navazují na celkový architektonický koncept, který se v dalších částech stadionu opakuje. Jedná se o prostory nepravidelných půdorysů a šikmých atik. Šikmé atiky se střídají ve výškách a jejich oplechování je řešeno v odstínu antracitově šedé barvy. Za novými tribunami vznikl rozšířený vnitřní prostor se zázemím pro diváky – hygienickým zařízením a občerstvením (opět ve tvaru krystalů), které jsou koncepčně i barevně shodné s vestavkami pod tribunami. Areál tak působí celistvě a přitom lehce a hravě. Kolem celého stadionu je vytvořena bezpečnostní zóna z oplocení Nylofor 2D Super, odolného vůči vandalům. V tomto oplocení je zakomponována řada mechanicky otevíraných bran, zastřešených nerezových, triodových turniketů a v sektoru pro fanoušky hostí i domácích jsou klecové turnikety. Během rekonstrukce byly na všech tribunách umístěny nové sedačky. Areál má po dokončení kapacitu 15 000 sedících diváků. Skladovací hala a energetická centra Dvoupodlažní skladovací hala s přilehlou, částečně zastřešenou skladovací plochou je umístěna na severní straně pozemku. Obvodový plášť haly tvoří sendvičové stěnové panely PUR. Okna, venkovní dveře i vrata jsou z hliníku ve shodném barevném odstínu. Součástí rekonstrukce stadionu byla výstavba dvou energetických center (sever a jih) pro nové zálohované napájení areálu. Energetická centra jsou navržena jako zděné a omítnuté objekty, s povrchovou úpravou připomínající pohledový beton. Omítka je probarvená do sytě červené barvy (RAL 3001), rámy dveří a vrat jsou z hliníkových profilů. Energetické centrum sever je napojeno na nový transformátor o výkonu 1250 kVA a zahrnuje rozvodnu NN (0,4 kV), místnost dieselagregátu a místnost UPS (záložní zdroje). Energetické centrum jih je napojeno na novou kabelovou smyčku 22 kV napojenou na stávající kabelové vedení a je v něm umístěna rozvodna VN (22kV), rozvodna NN (0,4 kV), místnost pro umístění transformátoru 22 kV/04 kV o výkonu 2000 kVA, místnost dieselagregátu a místnost UPS. Hlasové a datové služby Hlasové a datové služby jsou řešeny bezdrátovým přenosem, optický kabel veřejného poskytovatele telekomunikačních služeb je ukončen v rozvaděči na stěně trafostanice. Optické připojení se využívá při velkých akcích pro přenosy zpravodajství. Pronájem si domlouvají jednotliví zájemci přímo s poskytovatelem telekomunikačních služeb. Kromě plně funkčního kamerového systému, který monitoruje celý areál včetně zázemí a prostoru okolo stadionu, mají pořadatelé sportovních utkání mimo dalších bezpečnostních prvků rovněž k dispozici adresný tickering (prodej vstupenek na jméno). Pitná voda, provozní voda, kanalizace Nová vodovodní přípojka vody pro areál je napojena na přeložený vodovodní řad pro veřejnou potřebu vedoucí podél Závodní ulice za hlavním vstupem A. Vodovodní přípojka se v prostoru stadionu napojila na stávající rozvodné potrubí pitné vody. Nová přípojka provozní vody je napojena rovněž na stávající potrubí provozní vody vedoucí kolem Závodní ulice a v prostoru areálu je napojena na stávající rozvodné potrubí. Celý prostor areálu stadionu byl v rámci rekonstrukce odvodněn stávající kanalizací (stoka A – z části přeložená) a dále třemi novými dešťovými kanalizacemi (stoka B, C, D). Orientační systém Orientační systém pracuje se dvěma druhy nápisů. Na vystupujících ocelových rámech je písmeno a číslo vstupu do sektoru v bílé barvě (plastický nápis o výšce 1 m) a na jednotlivých vestavcích pod tribunou, kde jsou kromě označení vstupu do sektoru vyznačena i čísla sedadel na pravé i levé straně vstupu. Dopravní řešení Přímo před stadionem i v jeho blízkosti jsou umístěny zastávky autobusů a tramvají. Vlaková zastávka se nachází ve vzdálenosti 500 m od stadionu. V přímé návaznosti na stadion lze využít 1800 parkovacích stání pro osobní automobily. Závěr Po dokončení rekonstrukce splňuje Městský stadion v Ostravě technické požadavky a přísná kritéria podle klasifikací Mezinárodní atletické federace IAAF Class I. a fotbalových organizací UEFA, FIFA a FAČR pro kategorii 4. Nejmodernější sportovní stadion v České republice byl slavnostně otevřen 13. listopadu 2015 u příležitosti mezistátního fotbalového utkání Česká republika – Srbsko. * Identifikační údaje stavby Název: Rekonstrukce městského stadionu v Ostravě – Vítkovicích Investor: VÍTKOVICE ARÉNA, a.s., a statutární město Ostrava Architektonické řešení: Ing. arch David Kotek, Ing. arch. Zuzana Sýkorová, Ing. Josef Zlámal Projektant: HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s. (celková koncepce stadionu, nové tribuny, technická a dopravní infrastruktura), zodpovědný projektant Ing. Josef Zlámal; PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o. (rekonstrukce a přístavba západní tribuny), zodpovědný projektant Ing. Pavel Krátký I. etapa rekonstrukce Zhotovitel: Metrostav a.s. Projektový manažer: Petr Kratochvíl Stavbyvedoucí: Tomáš Lojek Doba výstavby: 09/2013–06/2013 II. etapa rekonstrukce Zhotovitel: HOCHTIEF CZ, a.s. Projektový manažer: Ing. Daniel Motyčka Stavbyvedoucí: Zdeněk Sladký Doba výstavby: 04/2014–09/2015 SO 045 - REKONSTRUKCE UMĚLÝCH POVRCHŮ V CELÉ SKLADBĚ 394MM HUTNĚNÝ ZÁSYP ŠD 0-32 PLÁŇ HUTNĚNA NA Edef = dle projektu SO 045 Technické údaje SO 045 - REKONSTRUKCE UMĚLÝCH Náklady: 997 758 422 Kč POVRCHOVÁ ÚPRAVA HORNÍ V TL.14MM (+3MM LAK) UMĚLÝ POLYURETANOVÝ ŽIVIČNÁ VRSTVA DRCENÉ KAMENIVO 0/32 Zastavěná plocha: SO 045 - REKONSTRUKCE UMĚLÝCH POVRCHŮ 30 456 m2 Obestavěný prostor: 174 150 m3 běžecká dráha vztažný bod Autoři: Ing. Kateřina Pálková asistentka, PROJEKTSTUDIO EUCZ HUTNĚNÝ PODSYP ŠD 0-32, Edef=45MPa s.r.o., a kolektiv autorů

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav