Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Zakázky, termíny a kvalita Z POHLEDU MANAŽERŮ

18. 4. 2017
zdroj: Stavitel Příloha - Rating - Top anketa S použitím Kvartální analýzy CEEC Research
Napsali o nás
České stavebnictví v roce 2017 zaznamená růst o 2,7 procenta. I přes loňský nárůst objemu nově uzavřených zakázek o 27,0 %, došlo k poklesu celkové hodnoty o 1,9 % na 183,8 mld. Kč. Hodnota vydaných stavebních povolení vzrostla o 11,5 %. Nárůst počtu zahájených bytů byl o 3,2 %. Počet dokončených bytů vzrostl o 8,9 %. Stavební společnosti letos očekávají zadání zakázek v hodnotě 117,3 mld. Kč. Tomáš Rosák, předseda představenstva, Saint-Gobain Construction Products CZ, a.s.: Největšími riziky pro celé stavebnictví v ČR jsou neujasněné nebo nezvládnuté dotační programy, které deformují přirozený trh a vytvářejí vlny očekávání a rychlé spotřeby, disproporce mezi závazky státu ohledně modernizace státních budov a realitou, extrémně pomalé schvalování nové výstavby, nedostatek vyčleněných stavebních parcel. Žijeme v podivném prostředí, kdy na jedné straně jsou developeři a stavební frmy, které chtějí a mohou stavět, na druhé straně jsou tisíce investorů, kteří by rádi koupili, ale prostor mezi nimi je zatarasen byrokraty. Aleš Kocourek, jednatel společnosti, KASTEN, spol. s r.o.: České stavebnictví dnes zažívá těžké časy především kvůli propadu vládních investic a nepřipravenosti staveb v důsledku extrémně komplikovaných schvalovacích procesů. Radim Martinek, finanční ředitel, VCES, a.s.: Ačkoliv tomu klimatické podmínky ze začátku roku příliš nenasvědčují, v tomto roce očekáváme ve stavebnictví mírné oživení. Ke klíčovým faktorům bude patřit oživení veřejných zakázek - zejména infrastrukturních projektů a také opětovné nastartování čerpání fondů v rámci rozvojových programů EU. Tomáš Hajič, předseda představenstva, Dálniční stavby Praha, a.s.: V rámci dopravního stavitelství bude klíčové soutěžení o velké projekty z 1. balíku staveb „s výjimkou EIA“. Toto bude určující nejenom pro rok 2017, ale další 2-3 roky. Pro výkon v roce 2017 bude zásadní, kolik oprav a malých staveb bude vypsáno, protože převis zakázek z roku 2016 je téměř 0. Aleš Krtička, jednatel/architekt, ATELIER TSUNAMI, s.r.o.: Objem projektových prací bude mírně narůstat v privátní sféře. Souvisí to s dobrou kondicí našeho průmyslu, pozorujeme narůst investic do rozvoje stávajících výrobních závodů a nových na zelené louce. Objevují se i nová využití brownfieldu. Druhým faktorem je narůst projektů v oblasti bytové výstavby od menších bytových celků až po skupiny rodinných domů. Tomu napomáhají nízké úrokové sazby hypoték a zároveň signály dávající tušit blížící se zvyšování úroků. Spíše stagnaci vidíme u veřejných zakázek - města a obce žijí v očekávání vypsání nových výzev k čerpání prostředků z EU a vyčkávají. Milan Veselský, obchodní ředitel, Metrostav, a.s.: Potěšilo nás, že se součástí této analýzy stal i segment veřejných investorů. Pro velké stavební firmy totiž představuje důležitou část výrobního programu. Pozitivní je též přihlášení se zástupců státních orgánů k podpoře investiční výstavby. Přínosem by měl být i nový zákon o zadávání veřejných zakázek, který už nepreferuje jen nabídnutou cenu, ale umožňuje zadavatelům soutěžit tzv. „na kvalitu“. Dosavadní důraz na nejnižší cenu se zanedlouho zákonitě promítne mj. v bezpečnosti práce či kvalitě předávaných staveb. Těší nás též informace o připravených finančních prostředcích pro stavebnictví. Nyní jen čekáme, až si odpovědní administrátoři osvojí nová pravidla soutěžení a možnosti nového dotačního období EU. Reálný vývoj výběrových řízení na stavební práce v lednu však nepotvrzuje optimistická očekávání. Obavy před novým zákonem o zadávání veřejných zakázek dohnaly investory k překotnému vyhlašování soutěží v loňském třetím čtvrtletí, od té doby si seznamování úředníků s inovovanými pravidly vybírá daň v naprostém propadu nových výběrových řízení. Za letošní leden bylo oznámeno pouhých 110 zakázek za 3,4 mld. korun, oproti 204 zakázkám za 6,5 mld. v loňském prvním měsíci. Množství skutečně zadaných zakázek ani zdaleka neodpovídá množství loni vyhlášených výběrových řízení. Miroslav Lukšík, ředitel, Pozemní stavitelství Zlín, a.s.: Úkolem vrcholového manažera je, mimo jiné, také vnášet optimismus mezi své kolegy, spolupracovníky. Navíc bych si opravdu a upřímně přál, aby se neutěšený vývoj českého stavebnictví již alespoň na pár roků otočil a tento, letitou krizí postižený obor, se nadechl, nabral nové síly a měl čas, možnost a prostředky se technicky, technologicky i personálně posunout, případně zabezpečit alespoň svou prostou obnovu. Obávám se však, že v nejbližším období nebude situace natolik příznivá, jak bychom si přáli. Miroslav Kohout, country manager, Graitec s.r.o.: Pro vývoj stavebnictví bude klíčový nejen objem zakázek, ale především růst efektivity uvnitř stavebních frem, tj. jak rychle se frmám podaří přijmout např. BIM a další nástroje digitálního stavebnictví, které jim ušetří řadu nákladů a rovněž starostí. Dobrou zprávou je, že část frem s tímto posunem již započala a další začínají pomalu následovat, což se samozřejmě projeví i ve zlepšení výkonu celého sektoru. Pavel Schlitter, obchodní ředitel, SITEL, spol. s r.o.: Naše očekávání je, že dojde k meziročnímu růstu, a to nejen pouze symbolickému. Vše tomu nasvědčuje jak z pohledu plánované železniční a silniční výstavby, snadno dostupných investičních prostředků, tak rozjezdu dotačních programů atd. Navíc základna pro porovnání je kvůli špatnému roku 2016 nízká. Klíčovými faktory bude agresivita stavebních frem, správný výklad a uplatňování zákona o zadávání veřejných zakázek a flozofe předvolebního boje. Jednoznačným problémem je krátký horizont v plánování veřejných investic. Chybí vize a dlouhodobější predikce, aby nedocházelo k nesystematickým výkyvům objemu stavební výstavby. Dále pak ke zjednodušení právního prostředí pro rychlejší veřejnoprávní projednání a omezení byrokratických překážek. Je potřeba vést širokou diskusi napříč politickými stranami a sjednotit se na dlouhodobých, srozumitelně komunikovaných investičních záměrech. Michal Jurka, statutární ředitel, Skanska Česká republika a Slovensko, Skanska, a.s.: Stavební trh stále klesá, navzdory příznivému vývoji celé ekonomiky. Je to dáno výpadky v přípravě veřejných investic. Chybí vize a dlouhodobé plány. Další výhled závisí na schopnosti veřejných investorů připravovat k realizaci nové projekty a čerpat evropské fondy. Nepředpokládáme, že se situace dramaticky zlepší a v tomto roce očekáváme ve stavebnictví nejvýše mírný růst. Je strategickým zájmem naší země využít na maximum prostředky z fondů EU, a toho lze docílit jen tak, že zakázky budou zadávány průběžně a nedojde pak k jejich kumulaci nad kapacitní možnosti všech frem působících na českém trhu. Tomáš Koranda, člen představenstva, HOCHTIEF CZ: Očekáváme lehce negativní vývoj, a to zejména kvůli klesajícím cenovým hladinám nabídek. Pokud by alespoň mírně vzrostl objem stavební produkce, máme šanci dostat se na nulu. Tomáš Vajzer, fnanční ředitel, Husqvarna Česko, s.r.o.: Pozitivní makroekonomická prognóza na rok 2017 a optimismus představitelů průmyslového sektoru nabíjí i nás optimismem a očekáváme proto dynamický nárůst tržeb naší stavební divize. Karel Branda, ředitel, Trigema Building, a.s.: Stavebnictví dlouhodobě zaznamenává pokles, na což má vliv jak ochota a možnosti státu zadávat v této oblasti veřejné zakázky, tak kvalita současné legislativy, která povolování nových stavebních projektů upravuje. Podaří-li se navrátit důvěru v celý stavební obor, pomůže to pak samozřejmě i jeho dalšímu rozvoji. Jiří Bartoň, jednatel společnosti, REBUT, s.r.o.: Za brzdu přípravy velkých strategických projektů v ČR, vázaných na veřejné fnancování, vnímám především jejich politickou zprofanovanost a stranickou příslušnost vázanou na zájmové skupiny. Názor odborníků je pak flexibilní a skutečné potřeby veřejnosti pouhým novinářským klišé. Jaroslav Kupr, ředitel ateliéru Praha, architektonicko-stavební divize, INTAR, a.s.: Nedostatečná a nekoncepční je příprava. Většina zakázek je nedostatečně připravená. Je nutné kvalitně a odborně řešit investiční záměry, tj. zpracovávat koncepce technického řešení, efektivity provozu a kalkulace „reálných“ fnančních prostředků. Jiří Bartoň, jednatel společnosti, REBUT, s.r.o.: Spěcháme, abychom čekali, a čekáme, abychom spěchali. To není z mé hlavy, ale myslím, že je to velice trefné. Suma těchto časů je dle mého mínění zbytečně dlouhá. Moderní informační technologie nám život urychlují a právní podstata demokratického světa zase zpomaluje. Pavel Matys, jednatel, ID Projekt, s.r.o.: Ve srovnání se západní Evropou je doba přípravy staveb trestuhodně nepřiměřená a neúměrná. Bohužel se z této nepříznivé situace nedokážeme dlouhodobě vymanit. Minimálně za uplynulá dvě desetiletí vešlo v účinnost příliš mnoho špatných zákonů, vyhlášek, norem a navazujících předpisů. Tyto předpisy v kombinaci s horlivostí některých úředníků plíživě rozkládají dříve zavedené a fungující procesy přípravy staveb. Ve smyslu rozhodování a zodpovědnosti se úplně vytratila podstata a příprava se dostala do stavu negace. V tomto směru nevidím žádnou naději na urychlení doby přípravy staveb. Naopak se obávám dalšího odlivu z řad projektantů zatím odolávajícím různým legislativním zvrhlostem. Radek Strouhal, generální ředitel, TATRA TRUCKS, a.s.: Rostoucí segment stavebnictví se projevil na poptávce po těžkých nákladních vozidlech, což má pozitivní vliv na objem výroby naší společnosti. Například produkce typové řady Tatra Phoenix EURO 6, která představuje vlajkovou loď civilní výroby společnosti Tatra Trucks, meziročně stoupla o 65 procent a stále roste. Vzhledem k situaci na trhu plánujeme letos vyrobit a prodat až šest stovek vozidel Tatra Phoenix. Antonín Daňa, člen představenstva, PORR, a.s.: Naše frma má na rok 2017 dostatek stavebních kapacit i pracovníků. Bohužel je velký problém zajistit zakázky za cenu umožňující alespoň pokrytí režijních nákladů. Radoslav Dvořák, ředitel společnosti, INOS Zličín, a.s.: Lhůty jsou naprosto zoufalé. I proces, který nemá zádrhele, může běžet od územního rozhodnutí k pravomocnému stavebnímu rozhodnutí 3-4 roky. A co teprve, když zádrhele jsou. Je doba deseti let normální? Ondřej Smrček, Business Development Senior Manager, CEMEX Czech Republic, s.r.o.: Společnost CEMEX v poslední době masivně investuje do rozvoje digitálních řešení pro svou činnost a pevně věříme, že v následujících letech stavebnictví zažije změny srovnatelné s digitalizací dalších průmyslových odvětví. Hlavní efekt, který očekáváme od realizace změn, je zvýšení efektivity všech procesů od výroby až po dodání hotových produktů a otevření většího prostoru pro zdokonalení péče o jednotlivé zákazníky.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav