Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

SUPERKONSTRUKCE nemá u nás obdoby

21. 6. 2017
zdroj: Stavitel Téma Jiří Kučera
Napsali o nás

Od kvalitního návrhu přes detailní přípravu až po bezvadnou realizaci šlo od samého začátku o náročný a originální projekt. Ocelová superkonstrukce budovy CITY DECO nyní tvoří jednu z dominant Pankrácké pláně.

Od kvalitního návrhu přes detailní přípravu až po bezvadnou realizaci šlo od samého začátku o náročný a originální projekt. Ocelová superkonstrukce budovy CITY DECO nyní tvoří jednu z dominant Pankrácké pláně. Nic podobného v České republice dosud realizováno nebylo a všichni zúčastnění si z této zakázky odnesli nové a velice cenné zkušenosti, říká Ing. Jindřich Hátle, MBA, vedoucí projektu divize 3 akciové společnosti Metrostav.

* Nebyla to příliš velká odvaha pustit se do něčeho, co v České republice ještě nikdo nevyzkoušel?

Stavebnictví je o přijímání výzev. Využili jsme našich bohatých zkušeností a technologií vyvinutých při minulých realizacích předpjatých ocelových konstrukcí, a to zejména při montáži a předpínání Trojského mostu. Navíc aktivní a bezpodmínečnou spoluprací všech zúčastněných subjektů se podařilo navrhnout a zrealizovat montáž bezpečným způsobem, provést bezpočet potřebných měření, která potvrdila teoretické předpoklady projektantů, a zvládnout další náročné úlohy, které vedly k úspěšnému provedení díla.

* Můžete superkonstrukci krátce popsat?

Pokusím se, ale nevím, jestli to půjde stručně. Jde o tři trojice příhradových vazníků uložených na středním traktu jako prosté nosníky, na jejichž převislých koncích je na jedné straně zavěšen čtyřpatrový železobetonový skelet nad konferenčním sálem a na straně druhé jako protiváha třípatrová administrativní část budovy. Příhradové vazníky mají truhlíkové dolní pasy a sloupy. Diagonály a horní pas jsou tvořeny dvojicemi, resp. trojicemi předpjatých konstrukčních táhel Macalloy 520 o celkovém počtu 257 ks. Celková hmotnost příhradových vazníků činí asi 704 tun, z toho vlastní OK je 582 tun, táhla Macalloy pak 122 tun, délka vazníků je 44 m, výška zhruba 8 m.

* Kde probíhala výroba?

Výroba ocelových konstrukcí probíhala od dubna do září 2016 ve výrobně Metrostav a.s., divize 3 - Provoz ocelových konstrukcí v Horních Počernicích. Některé dílčí části byly zajištěny subdodavatelsky. Superkonstrukce byla zařazena do třídy provedení „EXC3“ dle ČSN EN 1090-2 +A1. Prvky nosné konstrukce byly navrženy z oceli řady S460, resp. S355, doplňkové konstrukce z oceli řady S235. Samotné výrobě prvků superkonstrukce předcházela výroba asi 70 tun provizorních podpůrnýchkonstrukcí z oceli řady S355. Následná výroba ocelových konstrukcí probíhala v souladu s postupem výstavby. Nejprve byly vyráběny kotevní desky, závěsné trubky a „přepravky“ (tj. kotevní desky se závěsy pro táhla Macalloy) pro osy E a F, pro osazení před betonáží příslušných částí objektu. Následovala výroba 18 kusů kotevních boxů o hmotnosti kolem 2-2,5tuny. Devět kusů válcových ložisek pro uložení superkonstrukce na kotevním boxu v ose J’ o průměru 160 mm bylo vyrobeno ze zušlechtěného materiálu 42CrMo4 odpovídajícího oceli S460. Kompletní trubkové ztužení a všech 36 kusů sloupů bylo vyrobeno v mírném předstihu tzv. na sklad. Na každém vazníku jsou dva přibližně 5,2 m vysoké sloupy a dva nižší sloupy o výšce kolem 3,2 m. U sloupů byly nejprve sestaveny a svařeny hlavy sloupů tvořené kotevními plechy táhel. Následně došlo ke spojení s dříkem sloupu truhlíkového průřezu o rozměru 750 x 400 mm. Hmotnost vysokých sloupů se pohybuje mezi 4-4,8 tuny, hmotnost nižších mezi 2-2,5 tuny. Výroba dolních pasů probíhala obdobně. Nejprve byly vyrobeny složité konstrukční uzly, které byly následně propojeny truhlíkem 750 x 400 mm.

* Smontovat takové monstrum na Pankrácké pláni asi nebylo nic jednoduchého?

Před našimi pracovníky čekalo na vyřešení hned několik věcí. Mezi prvními bylo zajistit zpracování výrobně technické dokumentace ocelových konstrukcí, o které se postarala společnost Excon, a.s., a zahájit výrobu. Navrhnout způsob montáže a vypořádat se s prostorovými podmínkami stavby a nízkou nosností stávajících stavebních věžových jeřábů. Vytvořit harmonogram montáže ocelové superkonstrukce v souladu s harmonogramem stavby a to včetně předpínání táhel, které probíhalo v různých etapách výstavby. Navrhnout způsob a zrealizovat provizorní podepření stropu sálu po dobu montáže. Zajistit potřebná povolení k montáži těžkého pásového jeřábu o hmotnosti až 1000 tun. Provázat montáž s potřebným měřením a statickými výpočty. Navrhnout a zrealizovat ocelovou konstrukci roznášecích roštů pro zavěšenou část objektu a další.

* Co bylo nejtěžší?

Těžko se vybírá, ale samostatnou kapitolou montáže superkonstrukce se stalo řešení podepření 17 bodů stropu sálu v osách E a F až do doby přivěšení k superkonstrukci. Předpokládané síly, na které musely být konstrukce podepření dimenzované, se pohybovaly mezi 1400 až 2450 KN. Metrostav přišel s řešením co možná nejefektněji využít stávající železobetonové konstrukce. Bylo nutné nejprve staticky posoudit, je-li tato varianta vůbec reálná. Nutno podotknout, že návrh provizorního podepření probíhal za stálé výstavby objektu a každým dnem se zhoršovala možnost montáže jednotlivých prvků. Optimalizací návrhu jsme docílili toho, že provizorní podpůrné konstrukce, původně probíhající až na základovou spáru objektu ve všech bodech, jsme omezili na pouhé dva body. V ostatních bodech se podařilo v maximální možné míře využít železobetonovou konstrukci za použití ocelových sloupů a převázek. Přesto byla hmotnost provizorních ocelových podpůrných konstrukcí přes 70 tun.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav