Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Výstavba dálnice D3 0309/I Bošilec - Ševětín

28. 9. 2017
zdroj: Silnice a železnice Silniční stavby Ing. Jiří Urban
Napsali o nás

Hlavním cílem projektu je výstavba nového, více než 8 km dlouhého úseku dálnice D3 na území Jihočeského kraje mezi obcemi Bošilec a Ševětín. Zhotovitelem stavby je společnost firem Metrostav a. s., SWIETELSKY stavební s. r. o. a Doprastav, a. s.

VÝZNAM STAVBY DÁLNICE D3

 

Navržená trasa dálnice D3 leží na hlavním mezinárodním tahu E55, který vede ze Skandinávie přes Německo, Česko, Rakousko a Itálii směrem do Řecka. Dálnice je rovněž zařazena do doplňkové sítě TINA evropských dopravních koridorů, které byly schváleny druhou Panevropskou konferencí v roce 1994.

            Významný přínos budoucí dálnice D3, v rámci České republiky, spočívá v propojení hlavního města Prahy dálniční sítí s oblastí jižních Čech (Táborska a Českobudějovicka) a dále pak od jihu napojení na rakouskou rychlostní silnici S10.

            Celý úsek dálnice je mezi Prahou a státní hranicí s Rakouskem rozdělen na 12 stavebních úseků (stavby 0301 až 0312), z nichž některé jsou dále členěny na dílčí části. Tento článek se věnuje rozestavěnému úseku 0309/I mezi obcemi Bošilec a Ševětín.

 

VÝZNAMNÉ PŘELOŽKY

 

Dálnice D3 je náhradou za stávající silnici I/3, která byla v letech 1973 - 1980 a 1985 - 1987 přebudována ve čtyřech stavbách na kategorii S 11,5/80. I přes provedenou úpravu silnice I/3 stále nevyhovuje současnému, natož pak budoucímu provozu.

            Tato stavba tvoří propojení mezi dvěma rozestavěnými úseky dálnice D3. Začátek stavby v km 109,260 navazuje na úsek 0308/C mezi obcemi Veselí nad Lužnicí a Bošilec. Na konci stavby v km 117,397 pak navazuje na úsek 0309/II mezi obcemi Ševětín a Borek.

            Předání staveniště objednatelem proběhlo v polovině února 2016. Prvním úkolem pro nás, jako zhotovitele, bylo provedení většiny přeložek inženýrských sítí (vodovod, plynovod), které byly v kolizi s nově budovanými komunikacemi.

Dalším, a zároveň hlavním úkolem, bylo převedení provozu ze stávající silnice I/3. Přibližně 3 km trasy nové dálnice totiž vede přímo v úseku stávající I/3. Zbylých cca 5 km dálnice budujeme tzv. na „zelené louce“. Nejdříve bylo tedy nutné vybudovat mezi obcemi Bošilec a Dynín více než 4 km dlouhou přeložku (budoucí silnice II/603). Přeložka tvoří doprovodnou komunikaci dálnice a po zprovoznění dálnice bude sloužit k dopravní obsluze jednotlivých obcí v okolí dálnice. Součástí přeložky jsou dva rámové mosty přes Bukovský a Bošilecký potok. Za zmínku stojí i 9 metrů vysoký násyp v místě rozestavěného nadjezdu přes dálnici, který bude po jeho dokončení součástí silnice III/1558 a umožní napojení obce Bošilec na silnici II/603. Na začátku srpna 2017 se nám podařilo převést na přeložku veškerý provoz, a tím se uvolnila převážná většina staveniště pro budování dálnice.

            Další významnou přeložku tvoří 1,6 km dlouhá silnice u Ševětína. Na rozhraní naší stavby a navazující stavby 0309/II se přeložka napojuje na stávající silnici I/3, pokračuje 90 m dlouhým nadjezdem přes dálnici a následně vede ve stopě dříve opuštěné trasy I/3. Přeložka končí napojením na silnici II/603 u Ševětína. Zprovoznění přeložky plánujeme v polovině listopadu 2017, poté se nám uvolní staveniště na konci stavby a budeme moci provést napojení našeho úseku na navazující rozestavěnou část dálnice 0309/II.

 

HLAVNÍ TRASA DÁLNICE 0309/I

 

Námi budovaný úsek dálnice začíná za Horusickým rybníkem v těsném sousedství přírodní rezervace Horusických blat, kde se napojuje na předchozí rozestavěnou dálnici 0308/C a končí před MÚK Ševětín, napojením na následující úsek dálnice 0309/II. Významná část trasy je vedena v souběhu s novým IV. železničním koridorem Praha - České Budějovice. Koridorem byla odkloněna původní železniční trať, která byla v kolizi s trasou dálnice (v žkm 30,5 - 31,5 musela výstavba koridoru předcházet dálnici). Na tomto úseku dálnice není umožněno žádné napojení ani odpojení. Nejbližší mimoúrovňové křižovatky jsou MÚK Veselí a MÚK Ševětín. Na stavbě provádíme běžné zemní práce v podobě tvarování zemního tělesa - zářezy, násypy, úpravy podloží, zřízení nezpevněných krajnic, úprava zemní pláně apod. Bilance zemin na stavbě není vyrovnaná. Chybí nám přibližně 86 000 m3 zemin použitelných do násypů. Nedostatek násypové zeminy na stavbě by měl být pokryt přebytkem z vedlejší rozestavěné stavby 0309/II. Stavba také trpí nedostatkem kvalitního kamenitého materiálu pro výměnu zemin v aktivní zóně, v podloží či pro sanace pod násypy. K provádění těchto vrstev zemního tělesa používáme skrývku z blízkého lomu Ševětín, kterou dovážíme na stavbu, drtíme na frakce a následně ukládáme do stavby. Jedná se přibližně o 600 000 tun kamenitého materiálu, jež musí před uložením do stavby projít drtičkou.

            Součástí dálnice je 5 mostních objektů a 2 nadjezdy. V současné době jsou hotovy dva dálniční mosty, které tvoří trvalá přesypaná klenbová monolitická konstrukce s plošným založením a ve výstavbě je další dálniční most - spojitý dvoutrámový nosník z předpjatého betonu o třech polích s horní mostovkou. Most je založený na vrtaných pilotách a uložený na hrncových ložiskách. V současnosti probíhá výstavba obou nadjezdů přes dálnici, které budou součástí silnic II. a III. třídy.

            Na části trasy dálnice o délce cca 4 km, která nebyla v kolizi se stávající silnicí I/3, je již hotova většina zemních prací, kanalizace pro odvodnění dálnice a nyní provádíme konstrukční vrstvy vozovky až po ložnou vrstvu asfaltu.

            Po převedení veškerého provozu na přeložku II/603 ze stávající silnice I/3 se nám uvolnila další část trasy dálnice. Nyní zde probíhá odfrézování cca 3,5 km staré komunikace I/3 a tvarování zemního tělesa.

 

ODVODNĚNÍ DÁLNICE

 

Z hydrogeologického hlediska náleží stavba do zájmového území povodí řeky Lužnice. Dálnice je situována v severozápadní části Třeboňské pánve. Jedná se o nejvýznamnější vodárensky využívanou strukturu v jižních Čechách. Celý úsek dálnice leží ve vnějším ochranném pásmu skupinového vodovodu Dolní Bukovsko - Týn nad Vltavou - Jindřichův Hradec a trasa dálnice D3 od začátku úseku do km 111,300 prochází vnitřním ochranným pásmem 2. stupně vodního zdroje. Veškerá dešťová voda bude z povrchu dálnice odváděna příčným a podélným sklonem vozovky do monolitických žlábků, ve kterých jsou osazeny uliční vpusti. Ty jsou zaústěné do středové kanalizace, jejíž průměr je až 600 mm. Jelikož se stavba nachází v ochranném pásmu, musejí být součástí odvodnění dálnice i odlučovače ropných látek (ORL), přes které je veškerá zachycená dešťová voda z dálnice vedena a následně vypouštěna do vodotečí. ORL jsou tvořeny soustavou podzemních prefabrikovaných nádrží rozdělených na sedimentační část a část s koalescenčním odlučovačem ropných látek. Odvodnění z okolního terénu mají zajišťovat nepropustné příkopy s fólií.

            S ohledem na stávající průtočné poměry v jednotlivých recipientech v okolí stavby se předpokládá jejich možné ovlivnění. Z tohoto důvodu jsou na vyústěních kanalizací budovány dvě otevřené zemní retenční nádrže dešťové vody bez stálé hladiny zadržení o retenčním objemu 900 a 1 300 m3. Umístění retenčních nádrží neposkytuje žádnou vhodnou terénní depresi, která by po přehrazení vytvořila potřebný akumulační prostor, proto jsou nádrže z převážné části vytvořeny přímo vyhloubením v terénu a doplněny obvodovou hrází. ZÁVĚR

 

Lze říci, že tento úsek dálnice D3 není nijak zvlášť technicky náročný na provádění. Je z velké části budován na „zelené louce“ s vyloučeným provozem a velmi dobrým přístupem na staveniště z okolních komunikací. Dle aktuálního harmonogramu prací by se poprvé měli řidiči projet po hotovém úseku před letními prázdninami v roce 2019.

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ:

Termíny výstavby:

Zahájení:                       24. 2. 2016

Zprovoznění:                    24. 6. 2019

Dokončení:                      24. 2. 2020

Délka hlavní trasy dálnice:       8 137 m

Kategorie hlavní trasy dálnice: D 27,5/120

Počet stavebních objektů:             92

Mostní objekty:

na dálnici                            5

nadjezdy                              2

na ostatních komunikacích             2

Ostatní komunikace:

silnice II. tříd:      2 (celková délka 5 822 m)

silnice III. tříd:     3 (celková délka 1 129 m)

místní komunikace:      2 (celková délka 797 m)

obslužné komunikace:  16 (celková délka 3 616 m)

Celkový objem zemních prací:

výkopy:                         728 000 m3

násypy:                         729 000 m3

 

Construction of the “D3 0309I/ Bošilec - Ševětín“Motorway The designed D3 motorway route lies on the main European route E55 which goes from Scandinavia through Germany, the Czech Republic, Austria, and Italy to Greece. D3 motorway is also included in the supplementary network of European transport corridors TINA, which were approved by the second PanEuropean conference in 1994. A significant contribution of the future D3 motorway, from the view point of the Czech Republic, resides in a connection of the capital - Prague - by a motorway network with the regions in South Bohemia (Tábor and České Budějovice) and, from the South, with the Austrian S10 expressway. The whole section of D3 motorway between Prague and the state border with Austria is divided into 12 construction sections (0301-0312) and some of these are further divided into sub-sections. This article deals with the section 0309/I between the municipalities of Bošilec and Ševětín which is currently under construction.

O autorovi| Ing. Jiří Urban, jiri.urban@metrostav, Metrostav a. s., divize 4

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav