Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

VLTAVSKÁ VODNÍ CESTA má dalších pět kilometrů

2. 11. 2017
zdroj: Stavitel Téma - dopravní stavby -jiki
Napsali o nás

Dílo slouží pro plavbu zejména rekreačních plavidel mezi Hněvkovicemi a Týnem nad Vltavou. Vltavská vodní cesta je v tomto úseku zařazena do první třídy pro plavidla do nosnosti 300 tun. Realizovány byly dolní rejda a plavební komora u jezu v Hněvkovicích, také bylo třeba zajistit plavební hloubky ve zdrži Kořensko.

Dolní rejda vodního díla Hněvkovice na pravém břehu Vltavy zahrnovala provedení nové nábřežní stěny, která slouží jako čekací stání pro malá plavidla v délce 20 m a návrhová plavidla v délce 45 m. Byla tu vybudována nová obslužná komunikace podél nábřežní stěny s příjezdem od areálu Povodí Vltavy s.p. Součástí této stavby je také nové veřejné osvětlení prostoru dolní rejdy, rozšířený kamerový a informační systém integrovaný do řídicího sytému vodního díla Hněvkovice.

            Plavební komora u jezu Hněvkovice slouží k proplavení plavidel přes stupeň tvořený historickým jezem. Je přímá, od levého břehu oddělená levobřežním koridorem, který je upraven jako rybochod. Celková délka plavební komory včetně horního a dolního ohlaví je 81 m. Nosná konstrukce byla realizována jako železobetonový polorám ze šesti dilatačních úseků. V horním ohlaví je klapkový uzávěr délky 6 m a výšky 4,1 m, poháněný hydromotorem, v dolním ohlaví byla osazena jednokřídlá desková vrata se stavidlovými uzávěry. Výška nosné železobetonové konstrukce od základové spáry je 9,2 m. Na levé stěně komory je řídicí velín s ocelovou lávkou z prolamovaných nosníků délky 15 m. Na plavební komoru navazují konstrukce dolní a horní rejdy opatřené vázacími prvky. V rámci stavby plavební komory bylo vybudované nové jezové pole, které navazuje na historický jez a pravou stěnu plavební komory. Je hrazený pohyblivou klapkou o délce 12 m a výšce 1,6 m. Klapka jezového pole je poháněna hydromotorem. Všechny pohledové konstrukce plavební komory, jezového pole a levobřežního koridoru jsou obkládané lomovým kamenem. Přístup k plavební komoře z obce Hněvkovice je umožněn novou obslužnou komunikací a chodníkem. Součástí stavby jsou rovněž přípojky vodovodu, NN a telefonního připojení. Levý břeh a pravý břeh řeky Vltavy podél plavební komory jsou opevněné kamennou rovnaninou. Levý břeh má také dvě přístupová schodiště pro vodáky.

 

KONSTRUKČNÍ A STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

 

Nábřežní stěna dolní rejdy v Hněvkovicích byla realizována jako železobetonová opěrná konstrukce, která navazuje na stávající nábřežní stěnu plavební komory. Založena je na skalním podloží a přikotvena pomocí mikropilot délky 6 m. Celková délka stěny je 146 m, zakončena je příčným prahem, na který navazuje sjezd do řeky. Použitý byl beton C30/37 XA3 a betonářská výztuž B 500 B. Čekací stání dolní rejdy je opatřeno úvaznými trny a tyčemi, které jsou zabetonované v této stěně. Výstavba nábřežní stěny probíhala v ochranné jímce tvořené z části štětovnicovou stěnou a zemní lavicí.

            Plavební komora u jezu Hněvkovice je založena na skalním podloží s lokálními geologickými poruchami. Nosná konstrukce je železobetonová polorámová z betonu C30/37 XA2 XF3 a betonářské výztuže B 500 B. Stavba probíhala v ochranné štětové jímce, pata štětových stěn byla tryskově proinjektována, aby se omezily průsaky vod. Štětová jímka byla zajištěna ocelovými rozpěrami a dočasnými kotvenými převázkami. Těžení jámy se provádělo pomocí pásových rypadel s hydraulickými kladivy a horninové frézy. Velín plavební komory je postaven na její levé stěně: 1. NP je z monolitických železobetonových stěn, 2. NP tvoří kombinovaný ocelový a železobetonový skelet. Stropní a střešní nosné konstrukce jsou monolitické železobetonové. Velín má plochou střechu s fóliovou PVC hydroizolací. Čekací stání na dolní a horní rejdě je provedeno na ocelových dalbách, které jsou vrtané a zabetonované ve skalním podloží. Navazující pohyblivé jezové pole má nosné konstrukce monolitické železobetonové z betonu C30/37 XA2 XF3 a výztuže B 500 B. Je opatřeno troubovou klapkou, osazenou na jezovém tělese, které má tvar Jamborova prahu. Na výtoku je proveden vývar.

            Jezové pole bylo prováděno v ochranné štětované jímce ze tří stran, poslední stranu tvořila již nově vybudovaná pravá stěna plavební komory. Jeho napojení na příhradový historický jez bylo pomocí předvrtávané pilotové stěny. Mezi levým břehem a plavební komorou byl vybudován levobřežní koridor pro migraci ryb. Je proveden soustavou skluzů a uklidňovacích lagun. Skluzy tvoří monolitické železobetonové desky, laguny těžký kamenný zához.

 

***

 

Dokončení Vltavské vodní cesty získalo nominaci v soutěži Stavba roku 2017

 

DOKONČENÍ VLTAVSKÉ VODNÍ CESTY V ÚSEKU VD HNĚVKOVICE – TÝN NAD VLTAVOU Dolní rejda plavební komory VD Hněvkovice; Zajištění plavebních hloubek ve zdrži jezu Hněvkovice; Plavební komora u jezu Hněvkovice a modernizace jezu Hněvkovice (délka 45 m, šířka 6 m, min. hloubka nad záporníkem 3 m); Zajištění plavebních hloubek ve zdrži VD Kořensko – říční koryto je prohloubené v šířce 20 m plavební dráhy na min.

plavební hloubku 1,6 m a opatřené plavebním značením. V tomto úseku byly vybudovány břehové hrázky a laguny pro klidový režim ryb.

Místo: Hněvkovice na levém břehu Vltavy, část obce Týn nad Vltavou; Vltava, ř. km 210, 39 – 205, 00 Investor: Ředitelství vodních cest ČR Projektant: AQUATIS a.s., Architektonický atelier Dodavatel: Metrostav a.s.

Subdodavatelé: A. K. U. P. I. CB s.r.o., zemní a výkopové práce; Argo Automatizace s.r.o., řídicí systémy, slaboproudé a silnoproudé rozvody; Strojírny Podzimek s.r.o., strojně technologické zařízení, zámečnické konstrukce

 

Zastavěná plocha: Dolní rejda VD Hněvkovice včetně příjezdové komunikace: 2500 m2 Plavební komora: 850 m2 Levobřežní koridor: 1500 m2 Jezové pole: 400 m2 Přístupová komunikace k plavební komoře včetně chodníku: 2000 m2 Investiční náklady stavby: 249 mil. Kč bez DPH Realizace: 12/2014–4/2017

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav