Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Ocelové konstrukce obchodního centra IGY v Českých Budějovicích

Ocelové konstrukce obchodního centra IGY v Českých Budějovicích

17. 6. 2018
zdroj: konstrukce.cz Realizace Ing. Daníček Tomáš
Napsali o nás

Největší jihočeské obchodní centrum IGY v Českých Budějovicích bylo otevřeno v listopadu 2017. Za projektem stojí realitní a investorská skupina CPI Property Group. Stavba nového a rekonstrukce současného IGY fungujícího dvanáctým rokem vyšla dohromady na 750 milionů korun. Obchodní plochy se rozšířily o více než osm tisíc metrů čtverečních. Centrum tak ve dvou patrech nabízí celkem více než 29 tisíc metrů čtverečních prodejních ploch. Stavaři ze společnosti Metrostav, a. s. při hrubé stavbě použili osm tisíc kubíků betonu či 1 100 tun oceli, které na stavbě realizovala Divize 3 – Provoz ocelových konstrukcí.

ČÁST IGY I – REKONSTRUKCE

Rozdělení stavebních objektů

V části IGY 1 se řešila nástavba a rekonstrukce západní části komplexu IGY. V této části se nachází jednotlivé bloky tvořící samostatné dilatační celky. Jedná se o bloky s označením A, C, D a vestavěnou část (vstup) mezi bloky C a D. Blok A byl z pracovních důvodů rozdělen na A2 (severní část) a A1(jižní část), ke které je zahrnuta vestavěná část (vstup) mezi bloky C a D. Součástí realizace této rekonstrukce bylo velké množství vestavěných ocelových konstrukcí.

ZÁKLADNÍ POPIS ZMĚN, JAK BYL STANOVEN V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Blok A1

Na části bloku A1 byla zhotovena ocelová nástavba v úrovni 3. NP. Zastropení navazuje i v části chodby mezi bloky A1 a C.Vestavěná částV přízemí byla vyměněna dvojice eskalátorů. Ve 2. NP byla přidána dvojice nových eskalátorů. V úrovni stropu nad 4. NP byla zhotovena nástavba (zastřešení). V úrovni 5. NP byl realizován propojovací tubus s chodbou mezi objekty C a D.

Blok A2

V bloku A2 mezi osami 5-9 jsou umístěny v úrovni 3. NP a 4. NP dva kinosály č. 3 a 4. Kinosály mají výšku dvou pater. Strop nad 3. NP a střecha v této části byla odstraněna. Dle potřeby byly odstraněny vnitřní konstrukce. Východní, jižní a západní fasáda této části je zvednuta a byla zhotovena nová střešní konstrukce. Pro oba sály byla zhotovena konstrukce hlediště a pódia. Objekt byl prostorově ztužen. Část chodby mezi objekty A2 a C je zastropena a tyto objekty jsou propojeny tubusem chodby.

Blok C

V bloku jsou mezi osami 1c-4c v úrovni 3. NP až 5. NP umístěny kinosály č. 5 až č. 9. Kinosály mají výšku tří pater. Strop nad 3. NP a 4. NP se v tomto místě odstranil včetně sloupů. Na střeše byla zhotovena konstrukce vynášející střešní desku. Realizovaly se rovněž konstrukce hlediště a pódií pro všechny sály. V ose 4c byly odstraněny některé sloupy. Konstrukce v této části jsou vynášeny novou podélnou ŽB stěnou přes 4. NP a 5. NP. Lokálně jsou doplněny ztužující prvky.

Blok D

V bloku mezi osami 1-7 v úrovni 3. NP až 5. NP jsou nově umístěny kinosály č. 1 a 2. Kinosály mají výšku tří pater. Strop nad 3. NP a střešní deska byly v tomto místě odstraněny včetně sloupů. Celý objekt se navýšil. Stěny 4. NP se místy odstranily celé a byly nahrazeny novými železobetonovými nebo lokálně i ocelovou příhradovinou. Stávající stěny byly dobetonovány do požadované výšky. Zhotoveny byly konstrukce hlediště, pódií a chodeb pro všechny sály. Nad prostorem chodby byl při severní straně objekt D rozšířen o dvě pole.

ZMĚNY REALIZOVANÉ POMOCÍ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Blok A1

V bloku A1 bylo realizováno velké množství stropních konstrukcí ať už pro lehkou skladbu střešního pláště s velkým počtem prostupů pro technologie, nebo pro stropní desky z železobetonu. Tyto konstrukce sebou nesly velké množství kotevních míst do původních konstrukcí stávajícího objektu. S ohledem na geodetické zaměření původní konstrukce, resp. vytyčení přípojných míst nových ocelových konstrukcí, se již v projekční části ocelových konstrukcí stavaři zaměřili na použití „rozvolněných“ montážních, šroubových spojů a použití velkých podložek se zavařením po utažení konstrukce ve finální pozici.

Součástí OK tohoto bloku byly také dva příhradové tubusy. Osazení na stávající konstrukce probíhalo stejným způsobem jako u stropních desek.

Blok A2

Tento blok se v průběhu realizace kompletně změnil z objektu fitness centra s vnitřním bazénem na dva kinosály.Po dokončení demoličních prací a zhotovení pojistné hydroizolace (pod tímto stropem probíhal stále prodej zboží v obchodních jednotkách) byla zahájena nejprve montáž těžké vnitřní konstrukce hlediště a chodeb zázemí.Po té následovala montáž OK střechy včetně pokládky trapézového plechu. Po dokončení realizace vnitřních akustických příček byla osazena již lehčí konstrukce schodů kinosálů a zdvojených podlah v zázemí kin.

Blok C

Obdobně velkou změnou propozic, jak tomu bylo v bloku A2, prošel také blok C. Zde se z původně kancelářského objektu, kde ve vrchních třech patrech byly pouze menší místnosti, stal objekt obsahující pět kinosálů. Tentokrát zde ale zůstala kompletní střecha. Úkolem bylo vymyslet konstrukci, která střechu měla vynést. Opěrná místa byla na obvodové stěně a na vnitřních sloupech. Střecha byla zavěšena na deset plnostěnných vazníků s proměnlivým průřezem za pomoci závitových tyčí, které procházely skrz stropní desku do objímek sloupů. Pro aktivaci střechy byl vytvořen samostatný technologický postup. V něm bylo popsáno, která místa se mají v danou chvíli aktivovat. Aktivace probíhala pomocí hydraulických lisů. Na každém vazníku byla dvě aktivační místa, která se skládají ze čtyř dvojic závitových tyčí. Pod každou z dvojic závitových tyčí byl umístěn hydraulický lis, tzn. jedno aktivační místo = čtyři lisy. Dvojice závitových tyčí byla montážně spojena ocelovým přípravkem, který byl osazen nad lisem. Lis zdvihal tento přípravek.Čtyři lisy na aktivačním místě byly napojeny na jeden manometr a byly aktivovány všechny najednou. A to stejným tlakem tak, aby bylo zaručeno, že do všech závitových tyčí půjde stejná tahová síla (ta byla předepsána statikem a liší se pro každý vazník).Obě aktivační místa na vazníku byla aktivována zároveň. Po vnesení potřebného tlaku došlo k dotažení spojovacího materiálu. Vlastní vazníky byly v průběhu montáže geodeticky sledovány ve třech fázích:

1. fáze po osazení vazníků a jejich kompletaci a prvotním dotažením spojovacího materiálu (sledována počáteční deformace vazníku vlastní tíhou),

2. fáze po aktivaci pomocí hydraulických lisů (sledována deformace vazníku vůči střeše),

3. fáze po odříznutí hlavy sloupu (sledováno chovaní stropu a deformace vazníku vůči stropní desce).

Následně došlo k vyhodnocení daného postupu. Po kladném stanovisku statika se tento postup opakoval také u zbývajících vazníků.Obdobně, jako tomu bylo v bloku A2, byla po dokončení demoličních prací a dokončení realizace vnitřních akustických příček a stavebních úprav, realizována již lehčí konstrukce schodů kinosálů.

Blok D

Blok D prošel přeměnou obdobného rozsahu, jako blok A2. Po odbourání sedlové střechy měli lidé ze stavební divize před sebou úkol nastavit obvodové stěny o cca 6 m do výšky. Stěna musela být s ohledem na požadavky na akustiku uvnitř objektu realizována z železobetonu. Tak, jak to bylo v zadávací dokumentaci navrženo, tedy odlít stěnu do požadované výšky z železobetonu, nebylo ale možné zrealizovat. Řešením se ukázalo realizovat dané nastavení stěn z prefa panelů. Pro osazení těchto panelů byla změněna původní ocelová konstrukce (pouze OK střešního pláště). Novým řešením bylo vestavit OK dovnitř bloku D. Do ocelových nosných sloupů byly zakotveny již zmiňované prefa panely.

Součástí úprav tohoto bloku byl ještě jeden menší kinosál a několik lehčích konstrukcí zdvojených podlah.

Blok D – OK fasády

Ocelová konstrukce fasády v Bloku D se nakonec ukázala jako výrobně a montážně nejsložitější. Konstrukce slouží pro upevnění fasády na nároží Pražské a Pekárenské ulice, kde má obvodový plášť díky volbě fasádního systému, velmi atypický tvar. Po několika změnách oproti původnímu návrhu jej tvoří nafukovací polštáře z vícevrstvé fólie ETFE (ethylen-tetrafluorethylen), které umožňují libovolné tvarování a kvůli nízké hmotnosti nevyžadují robustní nosný systém. Součástí obvodového pláště IGY je samostatná technologie zahrnující trubní rozvod a vzduchové agregáty, jež ve fasádních polštářích vytvářejí trvalý přetlak vzduchu a poměrně náročný systém podsvětlení, který umožňuje různé světelné efekty. Návrh a řešení všech částí tohoto atypického pláště byl poměrně dlouhý a po technické stránce náročný proces, na němž se podílelo mnoho subjektů, včetně německého dodavatele fólie. Složitosti ocelové konstrukce se dostavili již v projekční části. Ocelová konstrukce měla být rektifikovatelná již v kotvení na stěny bloku D. Pro správné určení rektifikace bylo použito 3D skenování všech ploch obálky bloku D. Tento podklad byl převeden do 3D modelu a ocelová konstrukce byla v programu Tekla vymodelována přímo na míru skutečné geometrie bloku D. Další záludnost představovalo umístění osazovacích bodů pro hliníkové lišty samotné ETFE fasády v požadované přesnosti. Tolerance jsou mnohem přísnější, než u běžné ocelové konstrukce. Problém vyřešily takzvané T-kusy, které měly díky přípojným, oválným otvorům poměrně velkou tvarovou variabilitu při osazování na hlavní ocelovou konstrukci. Samotný postup montáže byl následovný. Nejprve byla osazena kotevní místa na stěny bloku D, následně byla na tyto body zavěšena hlavní ocelová konstrukce s polohově přednastavenými T-kusy. Dále pak samotný dodavatel fasády při osazování hliníkových lišt finalizoval polohu T kusů. Na závěr byla celá ocelová konstrukce utažena na požadovaný utahovací moment.

ČÁST IGY II – NOVOSTAVBA V části IGY 2 byla Divizí 3 realizována ocelová konstrukce propojovacích lávek přes Pekárenskou ulici.Kvůli výstavbě spojovacích lávek musela být na dva měsíce uzavřena frekventovaná Pekárenská ulice, kde byl přerušen i provoz trolejbusů. Vzhledem k rozměrům ocelových nosníků a objemu konstrukcí, které bylo nutné během výluky vybudovat, pracovali montéři pod velkým tlakem, aby práce stihli včas. Tvar této ocelové konstrukce je viditelný i dnes. Hlavní ocelová konstrukce byla opatřena pouze SDK konstrukcí s protipožární odolností.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav