Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor v Českých Budějovicích

Cyklolávka přes Vltavu u TJ Meteor v Českých Budějovicích

10. 10. 2018
zdroj: silnice-zeleznice.cz Mosty Ing. Benčič Ondřej
Napsali o nás

Lávka převádí stezku pro pěší a cyklisty přes koryto řeky Vltavy u TJ Meteor v Českých Budějovicích. Lávka se stavěla o jednom kolmém poli o délce přemostění 39,13 m. Nosná konstrukce působí jako ocelový oblouk s dolní mostovkou. Hlavni nosníky oblouku a spodního táhla jsou navržené z trubek průměru 508 mm spojené pomoci svislých závěsů (2 × 8 ks) á 4,5m. Výška nosné konstrukce je celkově 6,51 m. Dolní táhla jsou spojena pomocí ortotropní mostovky tvořené ocelovým plechem tl. 12 mm, příčníků výšky 288 mm á 2,25 m a podélných výztuh výšky 150 mm á 300 mm.

CYKLOLÁVKA PŘES VLTAVU U TJ METEOR

Katastrální obec: České Budějovice 7, Litvínovice

Objednatel: Statutární město České Budějovice

Projektant: HBP s. r. o.

Generální dodavatel: Metrostav a. s., divize 6 – oblastní zastoupení pro Jižní Čechy

Zhotovitel ocelové konstrukce: Metrostav a. s., divize 3 – provoz ocelových konstrukcí

TECHNICKÉ PARAMETRY:

Délka přemostění: 39,13 m

Délka NOK: 40,8 m

Šířka lávky: 4,2 m

Průchozí šířka: 3,0 m

Výška NOK: 6,51 m

Celková hmotnost NOK: 58 t

Materiál oceli NOK: S355 J2

V horní části jsou oblouky spojeny pomocí trubek (6 ks v místě závěsů). Pochozí vrstvu tvoří přímopochozí izolace. Nosná konstrukce bude uložena na hrncová ložiska (vždy 2 na každé opěře). Zábradlí na lávce je tvořeno ocelovými sloupky z válcovaných profilů I, trubkovým madlem a svislou výplní. Na předmostích bude zábradlí stejného typu. Založení je hlubinné pomocí mikropilot, spodní stavba je tvořena dvěma železobetonovými opěrami. Křídla jsou železobetonová, zavěšená, na pravém břehu šikmá, na levém břehu rovnoběžná (zde přímo navazující na nábřežní zdi z žlb. úhlových zdí). Přístupová rampa na pravém břehu bude tvořena zemním tělesem, které stezku výškově svede na stávající komunikaci. Na levém břehu je za opěrou levotočivý směrový oblouk, za kterým pokračuje přístupová rampa, která je tvořena ocelovými nosníky se spřaženou betonovou deskou. Zemní tělesa jsou opevněna kamennou rovnaninou.Ocelová konstrukce lávky a rampy je zařazena do korozního prostředí C4, vrchní RAL odstíny jsou RAL 5007 (trubka mostovky, madlo zábradlí) a RAL 7030 (oblouk, spodní strana mostovky, svislá táhla, výplň zábradlí).

PRŮBĚH VÝROBY A MONTÁŽE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Prvním úkolem po získání zakázky na výrobu a montáž ocelových konstrukcí lávky a rampy bylo zhotovení výrobní dokumentace, které jsme zajišťovali vlastními kapacitami z technického oddělení provozu ocelových konstrukcí. Poté byla zahájena ve výrobním závodě provozu ocelových konstrukcí v Praze – Horních Počernicích výroba ocelové konstrukce levobřežní rampy, kterou tvořila dvojice válcovaných HEB profilů, vzájemně propojených příčníky, s ocelovými ložisky. Tuto konstrukci jsme jako první část dodávali na stavbu kolegům z divize 6, kteří na ocelové konstrukci zhotovili spřaženou železobetonovou desku. Rampa se betonovala mimo definitivní pozici, do této pozice byla osazena až s vlastní montáží lávky.Vlastní konstrukce lávky byla rozdělena pro montáž následovně: mostovka – 3 montážní dílce (2 × 13 m a 1 × 14 m, tonáž cca po14 tunách), oblouky – středový vrcholový oblouk (cca 6,5 t), 4 dílce samostatné „nohy“, 2 propojovací trubky a 16 svislých táhel.Výroba lávky byla započata sestavováním oblouků na geodetický vyměřený dílenský rošt. Každý oblouk měl svojí samostatnou přejímku. Poté přišla na řadu výrobně složitější konstrukce a to mostovka se zárodky oblouků. Mostovku tvoří skroužené trubky (tvoří nadvýšení lávky) a mostovkový plech s příčníky a podélnými výztuhami. Na pochozí straně mostovkového plechu byla navržena „chodníková římsa“ (svařovaný L profil), jelikož celá tato konstrukce se nachází nad osou mostovkové trubky, bylo přivařováním tohoto plechu (relativně velké sváry) k trubce zapříčiněno rovnání skroužené trubky, proto se konstrukce musela pomocí nahřívání vracet do původního skrouženého tvaru. Taktéž množství podélných výztuh a příčníků mělo za následek nepřijatelný tvar mostovkového plechu, který se následně také musel pomocí nahřívání vracet do požadovaného tvaru. Toto se ve výrobě jevilo jako nejsložitější technologická činnost.

K VLASTNÍ MONTÁŽI OK (OPĚT ZAJIŠŤOVANÉ VLASTNÍMI KAPACITAMI)

Aby bylo možné na stavbu dopravit těžké autojeřáby a konstrukční dílce lávky, bylo nutné osadit na příjezdové cestě k staveništi provizorní roznášecí konstrukci přes betonový mostek o rozpětí 12 m. Jednalo se celkem o cca 16 m dlouhé nosníky s 4 nájezdovými klíny osazené na dřevěné pražce.Před samotným zahájením montáže ocelové konstrukce lávky bylo nutné zbudovat v korytě řeky provizorní montážní podpěry z prvků pižma. Pro tuto konstrukci nebyly použity žádné pomocné základové prvky, věže byly osazeny přímo na dno řeky. Smontované prvky pižma byly do řeky osazeny pomocí autojeřábu o nosnosti 100 t. Po osazení věží pižma do řeky byla zhotovena propojovací lávky a osazena výdřeva pro pohyb pracovníků.Po kompletaci pižma a podlah proběhlo výškové a směrové zaměření a na jeho základě byly na roštových nosnících pižma rozmístěný podkladní konstrukce pro uložení dílců mostovky, to samé na opěrách. Na levém břehu u opěry byl zapatkován autojeřáb o nosnosti 500t, který po veškeré přípravě osadil postupně jednotlivé dílce mostovky do pozice. Na každém mostovkovém dílci byly navařeny 4 montážní oka pro manipulaci s dílcem, která po dokončení montáže byla odstraněna. Na konstrukci mostovky se poté zaměřily předem vyražené geodetické body, na základě měření poté došlo ke směrovým korekcím pomocí hydraulických lisů. Po uložení mostovek do správné polohy bylo zahájeno svařování konstrukce dle technologického postupu svařování.

Po osazení mostovek bylo doplněno provizorní podepření pižmo o další úroveň, která tvořila podpěru obloukům. Oblouky byly do pozice osazeny autojeřábem o nosnosti 100 t, nejdříve vrcholový středový oblouk, poté byly doplněny jednotlivé nohy. Po zavaření všech montážních styků byla nainstalována svislá táhla – v horní úrovni jsou začepována ke konstrukci oblouku, ve spodní úrovni je začepováno oko, ke kterému se přivařilo táhlo, které se na místě zkracovalo dle skutečné geometrie mostu.Po dokončení svařování došlo k podlití ložisek, ze kterých byly následně odstraněny fixační šrouby, čímž došlo k jejich aktivaci. Po dokončení oprav protikorozní ochrany došlo k demontáži provizorní konstrukce pižma z řeky opět za pomocí autojeřábu o nosnosti 100t.Po dokončení vlastní montáže došlo k osazení zábradlí, jak na konstrukci lávky (přišroubováno k mostovce), tak na levobřežní přístupové rampě (kotveno pomocí lepených kotev).A Cycle Bridge Crossing the Vltava River at TJ Meteor in České BudějoviceThe bridge carries a path for pedestrians and cyclists across the River Vltava at TJ Metor in České Budějovice. The bridge was built with a single perpendicular span having the length of 39.13 m. Its load-bearing structure seems to be a steel arch with a lower bridge deck. The main beams of the arch and the lower tie rod are made of tubes with a diameter of 508 mm and they are connected with vertical hitches (2 × 8 pcs) each with a length of 4.5 m. The total height of the load-bearing structure is 6.51 m. The lower tie rods are connected with an orthotropic bridge deck made of steel sheets with a thickness of 12 mm, crossbeams with a height of 288 mm, each of 2.25 m, and longitudinal reinforcements with a height of 150 mm, each of 300 mm.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav