Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8

Vodohospodářská stavba roku 2019

15. 6. 2020
zdroj: Stavebnictví
Napsali o nás

Tradiční soutěž Vodohospodářská stavba roku 2019 představuje své vítěze. Jako každý rok byla soutěž vypsána se záměrem seznámit odbornou i širokou veřejnost s úrovní vodohospodářských projektů realizovaných v České republice.

Svaz vodního hospodářství ČR, z.s., spolu se Sdružením oboru vodovodů a kanalizací ČR, z.s., vyhlásily soutěž Vodohospodářská stavba roku 2019 v prosinci 2019. Do soutěže se mohly přihlásit vodohospodářské stavby ve dvou základních kategoriích – I. Stavby pro zásobování pitnou vodou, odvádění a čištění odpadních vod; II – Stavby sloužící k umělému vzdouvání, zadržování a usměrňování povrchových vod, ochraně před škodlivými účinky vod, úpravě vodních poměrů nebo k jiným účelům sledovaným zákonem o vodách.

V těchto kategoriích se samostatně hodnotí stavby ve dvou velikostních podkategoriích, a to o investičních nákladech nad 50 mil. Kč a pod 50 mil. Kč.

Představenstvo SVH ČR schválilo 27. února 2020 závěry hodnoticí komise a vyhlásilo vybrané stavby k ocenění Vodohospodářská stavba roku 2019. Toto ocenění se každoročně předává na slavnostním setkání vodohospodářů při příležitosti Světového dne vody 22. března. Letošní ročník slavnostního setkání však musel být s ohledem na mimořádnou situaci spojenou s celosvětovou pandemií odložen na podzimní období roku 2020. Vybrány a oceněny byly následující stavby. 

Kategorie I

Podkategorie nad 50 mil. Kč Retenční nádrž na Medláneckém potoce – etapa III, oddělení povrchových a srážkových vod z jednotné kanalizace

Stavebník: statutární město Brno Návrh: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Sdružení Metrostav a.s. a OHL ŽS, a.s.

Stavebník: Středočeské vodárny, a.s. Návrh: D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Zhotovitel: JOPO Constructions a.s. Správce stavby: Sdružení AP INVESTING, s.r.o., a MOTT MACDONALD Praha, spol. s r.o.

 

Podkategorie pod 50 mil. Kč * ÚV Domašov nad Bystřicí – doplnění terciálního stupně úpravy vody

Investor: MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s.

Návrh a zhotovitel: VWS MEMSEP s.r.o.

* Vybudování vodovodního řadu a nové úpravny vody v Březnici

 

Stavebník: město Březnice Vedoucí účastník sdružení zhotovitele stavby: G-servis Praha spol. s r.o.

Zvláštní ocenění SVH ČR v kategorii I * Změna způsobu dezinfekce na VDJ Jesenice I.

Stavebník: Úpravna vody Želivka, a.s. Návrh: Sweco Hydroprojekt a.s. Zhotovitel: Česká voda – Czech Water, a.s. Kategorie II

 

Podkategorie nad 50 mil. Kč * VD Labská, zvýšení retenční funkce rekonstrukcí spodních výpustí v obtokovém tunelu

Stavebník: Povodí Labe, státní podnik Návrh: HG Partner s.r.o.

Zhotovitel: SMP CZ, a.s., LABSKÁ, strojní a stavební společnost, s.r.o.

Technický dozor: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

* VD Šance – převedení extrémních povodní

 

Stavebník: Povodí Odry, státní podnik Návrh: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s.

 

Podkategorie pod 50 mil. Kč * VN Kančí obora Stavebník: Lesy České republiky, státní podnik Projektant: Ing. Luděk Halaš Zhotovitel: AQUASYS spol. s.r.o. * Vyšší Brod – rekonstrukce jezu Stavebník a návrh: Povodí Vltavy, státní podnik Zhotovitel: VHS – Vodohospodářské stavby, spol. s r. o.

* Zvláštní ocenění SVH ČR v kategorii II

 

Sázava – rekonstrukce jezu Podělusy Stavebník: Povodí Vltavy, státní podnik Návrh: AQUATIS a.s.

Zhotovitel: Metrostav a.s.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav