Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Výsledky valné hromady společnosti Metrostav a.s., která se konala dne

Výsledky valné hromady společnosti Metrostav a.s., která se konala dne

6. 5. 2015
Tisková zpráva
Valná hromada společnosti, která se konala 7. 5. 2015, • schválila řádnou účetní závěrku za účetní rok končící 31. 12. 2014, • schválila konsolidovanou účetní závěrku za účetní rok končící 31. 12. 2014, • rozhodla o užití vyprodukovaného zisku za rok 2014 takto: Povinný příděl do rezervního fondu 0,00 Kč Použití na výplatu podílu na zisku 169 993 362,00 Kč (tj. podíl na zisku ve výši 21,50 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč) Použití na výplatu tantiém 0,00 Kč Převod na účet nerozděleného zisku 283 019 654,07 Kč Celkem k rozdělení 453 013 016,07 Kč Valná hromada dále rozhodla, že: • rozhodný den pro uplatnění práva na výplatu podílu na zisku za rok 2014 je den konání valné hromady, tj. 7. 5. 2015 • podíl na zisku za rok 2014 je splatný do 3 měsíců od rozhodného dne pro uplatnění práva na dividendu, tj. do 7. 8. 2015 • výplata podílu na zisku akcionářům bude společností provedena tímto způsobem: • Výplata podílu na zisku akcionářům bude společností Metrostav a.s. provedena tímto způsobem: • akcionářům vyplatí společnost v termínu splatnosti, na svůj náklad, podíl na zisku bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů (§ 348 odst. 3 ZOK), který nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního právního předpisu Centrálním depozitářem cenných papírů (č. 6, odst. 1 stanov společnosti); • v případě, kdy akcionář s bydlištěm nebo sídlem mimo území ČR a SR nedoloží potvrzení o daňovém domicilu, bude mu podíl na zisku zdaněn sazbou srážkové daně platnou v ČR; • akcionářům, kterým se z jakýchkoliv důvodů nepodaří podíl na zisku za rok 2014 vyplatit na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů do 31. 12. 2015, bude podíl na zisku vyplacen na základě žádosti doručené na adresu společnosti: o fyzické osoby – písemná žádost, obsahující jméno a příjmení, datum narození, adresu akcionáře a identifikaci bankovního účtu, s úředně ověřeným podpisem, zaslaná do sídla společnosti Metrostav a.s. a podaná nejpozději do data promlčení nároku na výplatu podílu na zisku, tj. do 7. 8. 2018. o právnické osoby – písemná žádost, obsahující název, identifikační číslo, sídlo akcionáře a identifikaci bankovního účtu, s úředně ověřeným podpisem osob oprávněných jednat za společnost a originálem nebo úředně ověřenou kopií výpisu z obchodního rejstříku ne starší tří měsíců, zaslaná do sídla společnosti Metrostav a.s. a podaná nejpozději do data promlčení nároku na výplatu podílu na zisku, tj. do 7. 8. 2018. Valná hromada dále • schválila rozhodnutí o změně stanov • určila, aby audit společnosti Metrostav a.s. účetního roku končícího 31. 12. 2015 provedla společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., • určila, aby audit pro Metrostav S.A. oddzial w Polsce pro účetní rok končící 31. 12. 2014 a účetní rok končící 31. 12. 2015 provedla společnost EKSPERT Zakładem Usług Księgowo-Finansowych Sp. z o.o. Grupa FINANS-SERVIS • odvolala člena výboru pro audit společnosti Metrostav a.s Ing. Miroslava Pánka s účinností od 7. 5. 2015 • zvolila do funkce člena představenstva Ing. Daniela Knoteka • zvolila do funkce člena dozorčí rady Ing. Jindřicha Hesse • zvolila do funkce člena dozorčí rady Ing. Františka Potiska • zvolila do funkce člena výboru pro audit Ing. Lukáše Kvapila • schválila dodatky ke smlouvám o výkonu funkce opětovně zvoleným členům orgánů společnosti a smlouvu o výkonu funkce člena výboru pro audit Finanční a provozní ukazatele 2010 – 2014 2014 2013 2012 2011 2010 Výkony tis. Kč 19 314 347 21 595 901 20 826 075 21 674 888 21 135 621 Tržby tis. Kč 20 263 044 20 545 227 20 656 063 21 491 000 21 238 855 Přidaná hodnota tis. Kč 2 597 343 3 869 634 3 683 643 3 921 534 3 949 018 Provozní výsledek hospodaření tis. Kč 479 016 776 914 908 483 856 674 955 150 Hospodářský výsledek za účetní období po zdanění tis. Kč 453 012 286 666 288 578 704 454 714 210 Aktiva celkem tis. Kč 18 987 459 20 134 085 19 198 328 19 250 827 19 243 078 - dlouhodobý majetek tis. Kč 4 976 902 3 964 711 4 237 125 4 386 859 4 318 598 - oběžná aktiva tis. Kč 13 837 570 15 874 467 14 701 309 14 684 990 14 721 792 Vlastní kapitál tis. Kč 6 347 601 6 054 393 6 282 068 6 202 444 5 640 195 Základní kapitál tis. Kč 790 667 790 667 790 667 790 667 790 667 Cizí zdroje tis. Kč 11 657 781 13 344 214 12 130 814 12 287 568 13 088 507 Průměrný přepočtený stav personálu osob 2 889 3 063 3 147 3 106 3 071 Měsíční nominální výdělek Kč 44 234 43 381 46 523 43 937 40 955 Přidaná hodnota na zaměstnance tis. Kč 899 1 263 1 171 1 263 1 286 Zisk na zaměstnance tis. Kč 157 94 92 227 233 Vyplacená dividenda tis. Kč 169 993 169 993 169 993 169 993 169 993 Stavební výroba po hlavních segmentech stavebního trhu 2010 2011 2012 2013 2014 1 - občanské stavby tis. Kč 4 994 477 5 250 420 5 575 226 6 011 186 4 220 917 2 - bytová výstavba tis. Kč 1 196 915 1 392 310 858 341 801 126 1 109 732 3 - průmyslová výstavba tis. Kč 2 065 856 3 394 452 3 644 571 4 419 461 3 813 101 4 - dopravní stavby včetně metra tis. Kč 3 982 996 4 805 447 4 774 339 4 615 409 6 274 292 5 - podzemní stavby tis. Kč 6 692 872 5 000 804 3 991 576 3 641 132 2 154 019 6 - ostatní stavby tis. Kč 1 531 703 1 098 873 1 209 375 1 612 405 1 065 097 STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM tis. Kč 20 464 819 20 942 306 20 053 428 21 100 719 18 637 158 Zhodnocení hospodářských výsledků V roce 2014 společnost dosáhla výkonů v hodnotě 19 314 mil. Kč, což sice znamená pokles oproti předchozím obdobím, vývoj je ale v souladu s očekáváním a odpovídá plánovaným parametrům. Provozní výsledek hospodaření byl vytvořen ve výši 479 mil. Kč, celkový výsledek hospodaření před zdaněním dosáhl úrovně 547 mil. Kč, což ve srovnání s minulým rokem znamená růst o 17,7 %. Hospodářský výsledek před zdaněním v roce 2013 činil 465 mil. Kč. Hodnota celkové bilanční sumy představuje částku 18 987 mil. Kč, oproti minulému období došlo k poklesu o 5,7 %, a to zejména vlivem vývoje v oblasti oběžných aktiv a cizích zdrojů. Hodnota dlouhodobého majetku se zvýšila v položce dlouhodobého finančního majetku z důvodu posílení podílů ve vybraných kapitálových účastech. Předpokládaný vývoj hospodaření v roce 2015 Pro rok 2015 jsou plánované výkony a výsledek hospodaření stanoveny na reálně dosažitelnou hodnotu, a to s ohledem na současný i očekávaný vývoj na stavebním trhu. Prioritou společnosti je dodržet stávající provozní efektivnost vyjádřenou ukazateli rentability.

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav