Metrostav logo
Menu
Centrála společnostiKoželužská 2450/4, Praha 8
  • Úvod
  • Pro média
  • Výsledky řádné valné hromady společnosti Metrostav a.s., ze dne 12. května 2016

Výsledky řádné valné hromady společnosti Metrostav a.s., ze dne 12. května 2016

11. 5. 2016
Tisková zpráva
Zhodnocení hospodářských výsledků roku 2015 V roce 2015 společnost dosáhla výkonů v hodnotě 19 207 mil. Kč. Obrat byl v souladu s očekáváním a mírně překročil plánovaný parametr. Provozní výsledek hospodaření byl vytvořen ve výši 408,7 mil. Kč, celkový výsledek hospodaření před zdaněním pak dosáhl úrovně 493 mil. Kč. Hodnota celkové bilanční sumy představuje částku 17 916 mil. Kč, oproti minulému období došlo k poklesu o 5,6 %, a to zejména vlivem vývoje v oblasti oběžných aktiv a cizích zdrojů. Průběh řádné valné hromady Valná hromada společnosti, která se konala 12. 5. 2016: • schválila řádnou účetní závěrku za účetní rok končící 31. 12. 2015, • schválila konsolidovanou účetní závěrku za účetní rok končící 31. 12. 2015, • rozhodla o užití vyprodukovaného zisku za rok 2015 takto: Povinný příděl do rezervního fondu 0,00 Kč Použití na výplatu podílu na zisku 169 993 362,00 Kč (tj. podíl na zisku ve výši 21,50 Kč na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100,- Kč) Použití na výplatu tantiém 0,00 Kč Převod na účet nerozděleného zisku 281 605 024,72 Kč Celkem k rozdělení 451 598 386,72 Kč Valná hromada rozhodla, že: a) rozhodný den pro uplatnění práva na výplatu podílu na zisku za rok 2015 je rozhodný den k účasti na valné hromadě, která rozhodla o rozdělení zisku, tj. 5. 5. 2016; b) podíl na zisku za rok 2015 je splatný do 3 měsíců od rozhodného dne pro uplatnění práva na podíl na zisku, tj. do 5. 8. 2016; c) Výplata podílu na zisku akcionářům bude společností Metrostav a.s. provedena tímto způsobem:  akcionářům vyplatí společnost v termínu splatnosti, na svůj náklad, podíl na zisku bezhotovostním převodem na bankovní účet akcionáře uvedený v seznamu akcionářů (§ 348 odst. 3 ZOK), který nahrazuje evidence zaknihovaných cenných papírů vedená podle zvláštního právního předpisu CDCP (čl. 6, odst. 1 stanov společnosti) prostřednictvím Komerční banky a.s.; akcionářům, kteří nemají zapsaný účet v CDCP, bude na adresu, uvedenou k rozhodnému dni v evidenci zaknihovaných cenných papírů, zaslán bankou dopis upřesňující podmínky výplaty podílu na zisku  v případě, kdy akcionář s bydlištěm nebo sídlem mimo území ČR a SR nedoloží potvrzení o daňovém domicilu, bude mu podíl na zisku zdaněn sazbou srážkové daně platnou v ČR; Valná hromada dále: • rozhodla o zrušení výboru pro audit a odvolala členy výboru pro audit společnosti Metrostav a.s Ing. Tomáše Brumovského, Ing. Jiřího Karneta a Ing. Lukáše Kvapila • rozhodla o změně stanov • určila, aby audit společnosti Metrostav a.s. účetního roku končícího 31. 12. 2016 provedla společnost PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., • určila, aby audit pro Metrostav S.A. oddzial w Polsce pro účetní rok končící 31. 12. 2016 provedla společnost Usługi Księgowe I Audytorskie „RANGA“, Angelika Sadłoń-Grabska, NIP: 937-139-95-21a; • zvolila do funkce člena představenstva Jiřího Bělohlava • zvolila do funkce člena představenstva Ing. Ivana Šestáka • zvolila do funkce člena představenstva Ing. Jána Dudáše • zvolila do funkce člena dozorčí rady Ing. Viktora Karela • zvolila do funkce člena dozorčí rady Ing. Jiřího Karneta • zvolila do funkce člena dozorčí rady pana Pavla Meyera • schválila dodatky ke smlouvám o výkonu funkce opětovně zvoleným členům orgánů společnosti Finanční a provozní ukazatele 2012 – 2015 2015 2014 2013 2012 Výkony tis. Kč 19 206 773 19 314 347 21 595 901 20 826 075 Tržby tis. Kč 18 736 969 20 263 044 20 545 227 20 656 063 Přidaná hodnota tis. Kč 2 896 627 2 597 343 3 869 634 3 683 643 Provozní výsledek hospodaření tis. Kč 408 711 479 016 776 914 908 483 Hospodářský výsledek za účetní období před zdanění tis. Kč 493 018 547 111 464 957 460 478 Aktiva celkem tis. Kč 17 915 678 18 987 459 20 134 085 19 198 328 - dlouhodobý majetek tis. Kč 4 490 633 4 976 902 3 964 711 4 237 125 - oběžná aktiva tis. Kč 13 204 318 13 837 570 15 874 467 14 701 309 Vlastní kapitál tis. Kč 6 609 227 6 347 601 6 054 393 6 282 068 Základní kapitál tis. Kč 790 667 790 667 790 667 790 667 Cizí zdroje tis. Kč 10 514 746 11 657 781 13 344 214 12 130 814 Průměrný přepočtený stav personálu osob 2 934 2 989 3 151 3 217 Přidaná hodnota na zaměstnance tis. Kč 987 869 1 228 1 145 Zisk na zaměstnance tis. Kč 168 183 148 143 Stavební výroba po hlavních segmentech trhu 2015 2014 2013 2012 1 - občanské stavby tis. Kč 4 841 092 4 220 917 6 011 186 5 575 226 2 - bytová výstavba tis. Kč 1 086 653 1 109 732 801 126 858 341 3 - průmyslová výstavba tis. Kč 3 077 146 3 813 101 4 419 461 3 644 571 4 - dopravní stavby včetně metra tis. Kč 6 246 899 6 274 292 4 615 409 4 774 339 5 – podzemní stavby tis. Kč 1 924 711 2 154 019 3 641 132 3 991 576 6 - ostatní stavby tis. Kč 1 392 448 1 065 097 1 612 405 1 209 375 STAVEBNÍ VÝROBA CELKEM tis. Kč 18 568 949 18 637 158 21 100 719 20 053 428

© 2021 Metrostav - Jakýkoliv obsah této stránky není možné šířit bez souhlasu společnosti Metrostav a.s. | Metrostav a.s. je řídicí společností koncernu Skupina Metrostav